Uzavretie a rekultivácia skládka Žabany - II. etapa

  Zadávateľ:
Mesto Michalovce
  Predpokladaná hodnota:
688.260,56 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.04.2021 13:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
15.03.2021
  Dátum zverejnenia:
16.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Michalovce
IČO: 00325490
Nám. osloboditeľov 30, 07101 Michalovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Darina Čornejová
Telefón: +421 566864296
Fax: +421 566443520
Email: darina.cornejova@msumi.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.michalovce.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.michalovce.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.
Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: (URL): https://michalovce.e-obstaranie.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Miestna samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Uzavretie a rekultivácia skládka Žabany - II. etapa
Referenčné číslo: OIaG č. VO/04/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45222110-3
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
V rámci uzavretia a rekultivácie skládky nie nebezpečného odpadu - II. etapa je potrebné zrealizovať: - odkop odpadu pre vytvorenie svahov - dotvarovanie plochy skládky (svahov a pláne) do požadovaného tvaru - rozprestretie vyrovnávacej vrstvy zeminy - uloženie odplyňovacej geosyntetickej drenážnej vrstvy - rozprestretie prvej tesniacej geosyntetickej vrstvy - rozprestretie druhej tesniacej vrstvy - rozprestretie odvodňovacej geosyntetickej drenážnej vrstvy - rozprestretie pokryvnej rekultivačnej vrstvy zeminy - uloženie a kotvenie nových tesniacich vrstiev - nadvýšenie existujúcich odplyňovacích šácht - osadenie pozorovacích bodov - prístupová rampa
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
688 260,56 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45112000-5
45112320-4
45232453-2
45261420-4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Michalovce, ulica Žabany
II.2.4) Opis obstarávania
v zmysle PD a výkazu výmer
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
688 260,56 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: v prípade zrušenia verejného obstarávania
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky v hodnote 20 000 €.
(slovom dvadsaťtisíc EUR). Bližšie informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 V súlade s § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 ZVO, verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych
spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania
zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov 46b) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov 46c) v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať

1.2 V súlade s § 32 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1 :
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie
starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

1.3 Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 odseku 2 písm. a), písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní, nakoľko verejný obstarávateľ má oprávnenie použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
Splnenie osobného postavenia môže uchádzač preukázať aj predložením dokladu o zapísaní do Zoznamu hospodárskych subjektov alebo čestným vyhlásením o splnení osobného postavenia alebo vyplnením JEDom.
Celé znenie týchto podmienok účasti vrátane informácie , na ktorú podmienku účasti verejný obstarávateľ aplikuje
ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO, sa nachádza v SP v časti A.2.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: § 33 ods. 1 písm. d) ZVO
Predložením prehľadu o obrate a ak je to vhodné, prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň :
Uchádzač predloží prehľad o celkovom obrate za predchádzajúce tri hospodárske roky, t.j. 2019, 2018 a 2017 resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, a to súhrnne vo výške min. 4 100 000 EUR. Uchádzač k prehľadom o celkovom obrate predloží aj úradne overené výkazy ziskov a strát alebo úradne overené výkazy o príjmoch a výdavkoch, za predchádzajúce tri hospodárske roky, resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač nemusí vyššie požadované doklady - výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch - predkladať, pokiaľ má tieto požadované doklady zverejnené vo verejnej časti Registra účtovných závierok (ďalej len "RUZ"), ktorého správcom je Ministerstvo financií SR. Uchádzač na túto skutočnosť upozorní vo svojej ponuke v požadovanom prehľade o celkovom obrate.
V prípade, že výkazy predkladá uchádzač fyzická osoba so sídlom v SR, uchádzač so sídlom mimo SR alebo právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá nemá účtovné závierky zverejnené v Registri účtovných závierok, musí predložiť požadované výkazy, resp. ekvivalenty k požadovaným výkazom za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alebo ukončenia zdaňovacieho obdobia, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka ( táto povinnosť neplatí pre doklady v českom jazyku). V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených dokladov, je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku
V prípade, ak uchádzač predkladá dokumenty v inej mene ako EUR, v predloženom prehľade uvedie sumu v pôvodnej mene a uvedie aj sumu v EUR. V prípade cudzích mien v dokumentoch uchádzača, ktorými preukazuje obrat, uchádzač použije pravidlo prepočtu na menu EUR podľa kumulatívneho ročného kurzu relevantného roku obratu podľa kurzového lístka ECB (dostupný tiež napr. na www.nbs.sk).
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Bod 1 : § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1 . bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia.
(Uchádzač uvedie názov stavby podľa zoznamu v evidencii referencii podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie existujú.)
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ. Ak takého potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Bod 2 : § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť ak ide o stavebné práce predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k bodu 1 :

Zoznam stavebných prác ako aj potvrdenia (referenčné listy ) obsahujú : názov (obchodné meno) a sídlo investora predmetnej stavby, názov stavby s uvedením miesta stavby a stručnej charakteristiky stavby, finančný objem diela zrealizovaného uchádzačom v € bez DPH, termín začatia a ukončenia predmetnej stavby , meno s tel. číslom resp. mailom kontaktnej osoby investora, u ktorej si možno overiť uvedené informácie. Obdobie predchádzajúcich päť rokov sa rozumie časový úsek minulých 60 mesiacov odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk k predmetnému verejnému obstarávaniu.
Uchádzač predloží k zoznamu minimálne jedno potvrdenie (referenčný list) uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v kategórii inžinierske stavby o finančnom objeme minimálne 500 000 EUR bez DPH.
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že z predloženého potvrdenia (referenčného listu) musia byť zrejmé stavebné práce v minimálnom rozsahu ako predmet zákazky na minimálne jednej skládke alebo rekultivácii skládky s celkovým objemom minimálne 500 000 EUR bez DPH . Verejný obstarávateľ neuzná hodnotu referencie, ak v požadovanom finančnom objeme minimálne 500 000 EUR bez DPH budú zahrnuté aj iné rôzne stavebné práce, ktoré nesúvisia s požadovanou referenciou na rovnaký alebo podobný charakter stavebných prác ako je predmet zákazky.

Iné meny ako EUR sa prepočítajú na EUR podľa denného kurzu ECB Európskej centrálnej banky aktuálneho v deň vyhlásenia verejného obstarávania. Uchádzač je zároveň povinný v ponuke podrobne zdokumentovať prepočítavací postup pri každom doklade, v ktorom sa prepočet vykonal.

V prípade, ak verejný obstarávateľ preukázateľne zistí, že záujemca svoj záväzok nesplnil riadne a včas, v súlade s uzatvorenými zmluvami, bude sa to považovať za porušenie povinnosti záujemcu uvádzať pravdivé a úplné údaje a za dôvod na vylúčenie záujemcu zo súťaže. Potvrdenia (referenčné listy) musia byť podpísané štatutárnym zástupcom odberateľa alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. V prípade podpísania osobou splnomocnenou na zastupovanie, musí byť predložené aj splnomocnenie na zastupovanie.

V prípade, ak stavebné práce realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
k bodu 2 :
Uchádzač predloží :
Doklad o odbornej spôsobilosti, osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci s odborným zameraním inžinierske stavby v súlade s Osvedčením vydaným SKSI alebo ekvivalentný o vykonaní odbornej skúšky a odbornou praxou. Požadovanú odbornú spôsobilosť preukazuje overenou fotokópiou dokladu o odbornej spôsobilosti s originálnym podpisom a odtlačkom pečiatky osoby , na ktorú bolo osvedčenie o vykonaní odbornej spôsobilosti vydané. Svojím podpisom zároveň prejavuje súhlas , že bude k dispozícii na plnenie zmluvy. Najmenej 5 ročnú odbornú prax preukáže profesijným životopisom. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ, alebo iný dôkaz predložený uchádzačom.
Profesijný životopis musí obsahovať :
titul, meno a priezvisko
údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia
údaje o zamestnaní v rozsahu : zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia, ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti na stavbách , ktoré zabezpečoval s uvedením obdobia realizácie od do, dátum a podpis zamestnanca
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 14.04.2021 13:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.04.2021 13:00
Miesto: Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, mestský úrad, I. poschodie, č. dverí 214.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné. Oprávnené osoby sa na otváraní preukážu podľa pokynov v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
V súlade s § 112 ods. 6 sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
Verejný obstarávateľ určuje prostriedky elektronickej komunikácie vrátane doručovania tak, aby boli všeobecne
dostupné, nediskriminačné a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných
technológií a aby nedošlo k obmedzeniu možnosti záujemcov zúčastniť sa verejného obstarávania. Komunikácia sa bude uskutočňovať elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou elektronického komunikačného nástroja : Portál pre elektronickú komunikáciu ActiveProcurement na adrese : https://michalovce.e-obstaranie.sk. Portál
ActiveProcurement je verejne dostupný na internete na vyššie uvedenej adrese prostredníctvom dostupných
internetových prehliadačov. Uchádzač bude svoju ponuku predkladať elektronicky, vrátane všetkých príloh
požadovaných verejným obstarávaním.
Súťažné podklady sú poskytované aj bez obmedzenia v elektronickej podobe prostredníctvom profilu verejného
obstarávateľa zriadeného Úradom pre verejné obstarávanie ( http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/
5769 ) vo formáte pdf.
Záujemcov upozorňujeme, že celý proces verejného obstarávania bude realizovaný elektronicky len prostredníctvom
portálu https://michalovce.e-obstaranie.sk, preto je potrebná registrácia na uvedenom portáli - podrobný postup
registrácie je uvedený v súťažných podkladoch.
Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto postupu zadávania zákazky, bude povinný :
a)ak využije pre plnenie subdodávateľov, uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaj o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v súlade s §41 ods. 3 zákona o VO,
b) byť registrovaný v registri partnerov verejného sektora, táto povinnosť sa vzťahuje aj na subdodávateľov.

Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie je zamerané ako zelené verejné obstarávanie.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.03.2021