Zastávka Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD

  Zadávateľ:
Železnice Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
192.910,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.04.2021 08:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
15.03.2021
  Dátum zverejnenia:
16.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Železnice Slovenskej republiky
IČO: 31364501
Klemensova 8, 81361 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Odhrádková
Telefón: +421 220293156
Email: ohradkova.lubica@zsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2583
Hlavná adresa(URL): www.zsr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§ 9 ods. 1 písm. b) vykonávajúci činnosť podľa § 9 ods. 6 ZVO; pre túto súťaž vystupuje ako verejný obstarávateľ. Dobrovoľne uplatnený prísnejší postup podľa ZVO.
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby v železničnej doprave
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zastávka Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD
Referenčné číslo: 30252/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
71320000-7
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky Zastávka Nové Košariská záchytné parkovisko pre IAD je:
-vypracovanie a dodanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (ďalej len "DÚR"),
-zabezpečenie inžinierskej činnosti pre DÚR (ďalej len IČ pre "DÚR")
-vypracovanie a dodanie dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len DSPRS), ktorá bude obsahovať všetky náležitosti dokumentácie pre výber zhotoviteľa (ďalej len "DVZ"),
-zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti pre DSPRS (ďalej len "IČ pre DSPRS"),
-zabezpečenie súvisiacej činnosti pre výber zhotoviteľa stavby,
-zabezpečenie majetkovo-právneho vysporiadania (ďalej len"MPV"),
-vykonávanie autorského dohľadu občasného (ďalej len "AD"),
-vypracovanie a dodanie dokumentácie skutočného vyhotovenia (ďalej len "DSV").

Ide o projekt stavby Zastávka Nové Košariská záchytné parkovisko pre IAD z dôvodu posilnenia využívania železničnej dopravy v úseku Dunajská Streda - Bratislava Nové Mesto.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
192 910,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71311230-2
71247000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto poskytnutia služby a dodania predmetu zákazky je ŽSR GR, odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava a miesto vykonávania AD je Nové Košariská.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky Zastávka Nové Košariská záchytné parkovisko pre IAD je:
-vypracovanie a dodanie DÚR,
-zabezpečenie IČ pre DÚR,
-vypracovanie a dodanie DSPRS), ktorá bude obsahovať všetky náležitosti DVZ,
-zabezpečenie súvisiacej IČ pre DSPRS,
-zabezpečenie súvisiacej činnosti pre výber zhotoviteľa stavby,
-zabezpečenie MPV,
-vykonávanie AD,
-vypracovanie a dodanie DSV.

Ide o projekt stavby Zastávka Nové Košariská záchytné parkovisko pre IAD z dôvodu posilnenia využívania železničnej dopravy v úseku Dunajská Streda - Bratislava Nové Mesto.

Projekt zahŕňa stavbu záchytného parkoviska pre IAD v ŽST Nové Košariská. Ide o vybudovanie parkoviska pre motorové vozidlá pre cestujúcu verejnosť so zabezpečením súvisiacich prác týkajúcich sa osvetlenia, odkanalizovania a vybudovania trasformovne. Súčasťou stavby bude aj vybudovanie obojstrannej zastávky autobusovej dopravy a vybudovanie malého parkoviska pred staničnou budovou ŽSR. Parkovisko pre cestujúcu verejnosť požadujeme vybudovať s napojením na existujúcu infraštruktúru. Pre bezpečný pohyb chodcov zo zastávky k staničnej budove požadujeme vybudovať chodník. Súčasťou stavby je aj vybudovanie parkoviska pre bicykle.
Cieľom je dosiahnuť zvýšenie prepravy cestujúcej verejnosti prostredníctvom železničnej osobnej dopravy a tým prispieť k odľahčeniu cestnej siete, zvýšenie kapacity prepravovaných osôb do hlavného mesta SR. Projekt prispeje k vyššej prepojenosti v rámci IDS bezproblémový a rýchly prestup z prostriedkov koľajovej dopravy IDS na prímestskú autobusovú dopravu IDS a opačne.
Pri vypracovaní projektovej dokumentácie musia byť zohľadnené nasledovné dokumenty, ktoré sú poskytované záujemcom spolu so súťažnými podkladmi:
"Rozhodnutie Okresného úradu Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie č. OU-SC-SSZP-2019/010210-Gu Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní" zo dňa 14.10.2019, právoplatné dňa 18.11.2019, ďalej len "Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní", tvorí prílohu č. 7 súťažných podkladov
"Koncepcia rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013 - 2025", časť 6 Všeobecné požiadavky na technické riešenie tratí a vybavenie zastávok MHD, tvorí prílohu č. 8 súťažných podkladov podkladov,
Verejný obstarávateľ poskytne informatívne záujemcom/uchádzačom existujúcu DÚR vrátane existujúcich prieskumov dodané spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava, ktorú poskytuje verejný obstarávateľ z dôvodu zabezpečenia rovnakého postavenia všetkých záujemcov o zákazku, tvorí prílohu č. 9 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
192 910,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 19
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPII 2014-2020, Prioritná os 3, Názov projektu: Zastávka Nové Košariská záchytné parkovisko pre IAD, projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS, DVZ)
II.2.14) Doplňujúce informácie
1) Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 5 000,00 (päťtisíc) EUR.
Spôsob zloženia zábezpeky:
- zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa a/alebo
- poskytnutím bankovej záruky za uchádzača a/alebo
- poskytnutím poistenia záruky.
Bližšie je uvedené v súťažných podkladoch.
2) Verejný obstarávateľ nebude organizovať obhliadku.
Ďalšie informácie uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Uchádzač musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO").
Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov alebo v ňom nemá zapísané všetky požadované údaje, resp. doklady, ich preukáže v zmysle § 32 ods. 2 ZVO v ponuke predložením dokladov požadovaných v bodoch 1.1. až 1.6. kapitoly E. súťažných podkladov.
2.Uchádzač, ktorý je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, môže splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní podľa § 32 ZVO preukázať údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname hospodárskych subjektov podľa ZVO.
3.Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom podľa § 32 ods. 4 alebo ods. 5 ZVO, ak sú splnené v nich uvedené podmienky na uplatnenie tohto postupu.
4. Ak uchádzačom bude skupina dodávateľov, táto je povinná predložiť doklady požadované v § 32 ods. 2 ZVO za
každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom JED-om v zmysle § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením v zmysle § 114 ods. 1 ZVO. V prípade predloženia JED budú vždy vyplnené časti I. až III. a VI. JED. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o JED-e pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. V prípade predloženia čestného vyhlásenia bude čestné vyhlásenie obsahovo spĺňať skutočnosti podľa § 114 ods. 1 ZVO. Podľa § 55 ods. 1 ZVO, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú po vyhodnotení ponúk verejnému obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č.
177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov.
Kompletné znenie preukázania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia je uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 5. Uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne splniť zmluvy, resp. v súčasnom období je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť takúto zákazku. Finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 33 ods. 1 ZVO preukáže uchádzač predložením dokladov podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia spoločne.
6. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spôsobom podľa § 33 ods. 2 ZVO.

7. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného rovnocenného dokumentu obsahujúceho verejným obstarávateľom požadované informácie.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom JED-om v zmysle § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením v zmysle § 114 ods. 1 ZVO. V prípade predloženia JED budú vždy vyplnené časti I. až III. a VI. JED. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o JED-e pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. V prípade predloženia čestného vyhlásenia bude čestné vyhlásenie obsahovo spĺňať skutočnosti podľa § 114 ods. 1 ZVO. Podľa § 55 ods. 1 ZVO, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú po vyhodnotení ponúk verejnému obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 5.1.Vyjadrenie banky (bánk), pobočky zahraničnej banky, alebo zahraničnej banky, ktoré musí jasne vypovedať o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky a musí obsahovať informáciu, že za predchádzajúce dva roky od dátumu vyhlásenia verejného obstarávania:
- bežný účet uchádzača nebol v nepovolenom debete,
- bežný účet uchádzača nebol a ani nie je predmetom exekúcie,
- prípade splácania úveru dodržuje uchádzač splátkový kalendár.
Vyjadrenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Ak má uchádzač účty a/alebo záväzky vo viacerých bankách, verejný obstarávateľ požaduje takéto vyjadrenie od každej z týchto bánk.
Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané jeho štatutárnym orgánom, ktoré nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, že nemá vedené účty ani záväzky v inej banke/bankách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené vyjadrenie alebo ekvivalentný doklad.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 8. Uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 1 ZVO. Preukáže ich predložením dokladov podľa § 34 ods. 1 písm. a) a g) ZVO. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
9. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spôsobom podľa § 34 ods. 3 ZVO.
10. Ak uchádzač má potvrdené referencie v inej mene ako EUR, súčasťou takejto referencie musí byť aj prepočet inej meny na EUR podľa platného kurzu Európskej centrálnej banky ku dňu zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania. V prípade, ak platný kurz danej meny nestanovuje Európska centrálna banka, uchádzač vykoná prepočet podľa platného kurzu Národnej banky Slovenska ku dňu zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom JED-om v zmysle § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením v zmysle § 114 ods. 1 ZVO. V prípade predloženia JED budú vždy vyplnené časti I. až III. a VI. JED. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o JED-e pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. V prípade predloženia čestného vyhlásenia bude čestné vyhlásenie obsahovo spĺňať skutočnosti podľa § 114 ods. 1 ZVO. Podľa § 55 ods. 1 ZVO, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú po vyhodnotení ponúk verejnému obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 8.1.§ 34 ods. 1 písm. a) ZVO
Zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.
Službami rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky sú služby týkajúce sa vypracovania projektovej dokumentácie stavby, ktorá obsahovala spevnenú plochu určenú pre dopravu alebo rekonštrukciu spevnenej plochy určenej pre dopravu.
Vyžadujú sa nasledovné služby rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky:
- poskytnutie aspoň jednej služby týkajúcej sa projektových prác (pripúšťa sa: DÚR, DSP, DRS, DSPRS),
- poskytnutie aspoň jednej služby týkajúcej sa prieskumných, geodetických, geologických a hydrogeologických prác,
- poskytnutie aspoň jednej služby, pri ktorej bol rozpočtový náklad stavby viac ako 100 000,00 EUR bez DPH.
8.2.§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
Požaduje sa predložiť zoznam odborných pracovníkov navrhovaných na plnenie ZoD podľa vzoru Formulár "B".
K Formuláru "B" uchádzač priloží referenčný list odborného pracovníka Formulár "B1", doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a doklad o odbornej spôsobilosti.
Uchádzač preukáže skúsenosti s realizáciou zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v minimálnom rozsahu uvedenom pri jednotlivých odborných pracovníkoch podľa vzoru Formulár "B1".
Za odborného pracovníka sa na účely tohto verejného obstarávania považuje Hlavný inžinier projektu.
Požadovaný odborník musí spĺňať nasledovné kritéria:
Hlavný inžinier projektu
- ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie technického zamerania a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- realizácia minimálne 1 projektu stavby, v ktorom bola spevnená plocha určená pre dopravu alebo v ktorom bola rekonštrukcia spevnenej plochy určenej pre dopravu, na pozícii hlavný inžinier projektu zákazky,
- osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona NR SR č. 138/1992 Zb. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, ktorý bude zodpovedať za uskutočnenie predmetu záväzku (oprávnenie splnomocňujúce vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov) osôb, ktoré budú zodpovedať za uskutočnenie predmetu záväzku v rozsahu:
A2 - komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb), podkategória 2-1 dopravné stavby alebo ekvivalent takéhoto osvedčenia.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.04.2021 08:30
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 19.04.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.04.2021 09:00
Miesto: Miesto: ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, zasadačka č. 5.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Bližšie uvedené v súťažných podkladoch
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Pri zadávaní tejto podlimitnej zákazky sa postupuje v zmysle § 112 ods. 6 ZVO. Verejný obstarávateľ rozhodol, že po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa bodu II.2.5) tejto výzvy a zostavení poradia predložených ponúk, sa uskutoční vyhodnotenie ponuky uchádzača umiestneného na prvom mieste v poradí podľa § 53 ZVO a následne vyhodnotenie splnenia podmienok účasti u tohto uchádzača podľa § 40 ZVO.
2) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom
(slovenskom) jazyku. Komunikácia zo strany záujemcov/uchádzačov môže prebiehať aj v českom jazyku, pričom verejný obstarávateľ poskytne záujemcom/uchádzačom odpoveď v štátnom (slovenskom) jazyku.
3) Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie podľa § 48 ZVO prostredníctvom funkcionality informačného systému
elektronického verejného obstarávania (ďalej len "IS EVO").
4) Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie.
5) Uchádzač predkladá ponuku výhradne v elektronickej podobe prostredníctvom funkcionality IS EVO. Verejný
obstarávateľ nepožaduje predložiť ponuku s kódovaním a šifrovaním a podpísanú autorizovaným kvalifikovaným
elektronickým podpisom v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z.
6) Uchádzač môže predložiť doklady a dokumenty obsahujúce finančné čiastky aj v inej mene ako EUR spolu s
prepočtom inej meny na EUR. Pre potreby prepočtu ostatných cudzích mien je platný kurz Európskej centrálnej banky (ďalej len "ECB") ku dňu zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania,
ak platný kurz danej meny nestanovuje ECB, uchádzač vykoná prepočet podľa platného kurzu Národnej banky
Slovenska (ďalej len "NBS") ku dňu zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania.
Prepočet bude uvedený na samostatnej strane listu, hneď ako nasledujúca strana za dokladom alebo dokumentom, v ktorom je finančná čiastka uvedená tak, že k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný kurz ECB/NBS, podľa ktorého sa prepočet vykonal.
7) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32, § 33 a/alebo § 34 môže uchádzač predbežne nahradiť predložením Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len JED) podľa § 39 ZVO, alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ZVO. V takom prípade uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a nemôže vyplniť len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u, v prípade predloženia čestného vyhlásenia bude čestné vyhlásenie obsahovo spĺňať skutočnosti podľa § 114 ods. 1 ZVO.
Formulár JED-u je zverejnený v profile zákazky, ktorej sa týka táto výzva na predkladanie ponúk. Formulár JED-u tvorí samostatnú oddeliteľnú prílohu súťažných podkladov.
8) Po overení verejného obstarávania príslušnými kontrolnými orgánmi, ktoré doručia verejnému obstarávateľovi správu z kontroly verejného obstarávania s vyhlásením, že počas kontroly verejného obstarávania nebolo zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania definovaných právnymi prepismi EÚ a SR pre verejné obstarávanie, verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom v súlade s § 56 ZVO.
9) V rámci poskytnutia súčinnosti úspešný uchádzač predloží doklady a dokumenty najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy verejného obstarávateľa doklady uvedené v bode 28.3. kapitoly A. súťažných
podkladov.
10) V bode II.2.7.) je uvedená doba 19 mesiacov. Táto doba nie je odo dňa uzavretia zmluvy, ale odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. V dobe19 mesiacov nie je zahrnutý výkon AD a činnosť DSV, ktoré sú vykonávané počas realizácie stavby.
11) Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií a nie je ani
obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
12) Jazyky, v ktorých možno predkladať ponuky: SK, CS.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.03.2021