Materská škola Barca pre 50 detí

  Zadávateľ:
Obec Barca
  Predpokladaná hodnota:
360.807,98 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.04.2021 14:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
15.03.2021
  Dátum zverejnenia:
16.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Barca
IČO: 00649520
Barca 3, 98251 Barca
Slovensko
Kontaktná osoba: Richard Szajkó
Telefón: +421 475697227
Email: oubarca@post.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6726
Hlavná adresa(URL): https://obecbarca.webnode.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Materská škola Barca pre 50 detí
Referenčné číslo: MŠ-2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214100-1
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výstavba dvojtriednej materskej školy so stravovacím zariadením s kapacitou 50 detí.
Prízemná budova bude postavená na parcelách č. CKN 49 a 50/1 v k.ú. obce Barca. Zastavaná plocha MŠ bude 530,50 m2, obostavaný priestor bude 5 092,80 m3.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
360 807,98 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45400000-1
45300000-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
K.ú. Barca, parcely č. KN - C 49 a 50/1
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je výstavba dvojtriednej materskej školy so stravovacím zariadením s kapacitou 50 detí.
Prízemná budova bude postavená na parcelách č. CKN 49 a 50/1 v k.ú. obce Barca. Zastavaná plocha MŠ bude 530,50 m2, obostavaný priestor bude 5 092,80 m3.
Stavba pozostáva zo stavebných objektov:
SO-01 Materská škola vlastná stavba
SO-02 Vodovodná prípojka
SO-03 Vonkajšia kanalizácia a žumpa
SO-04 Elektrická prípojka
SO-05 Ústredné vykurovanie

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
360 807,98 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Projekt "Materská škola Barca pre 50 detí", číslo zmluvy v CRZ: ZM_SEP_IMRK2-2019-002564
II.2.14) Doplňujúce informácie
1. Vyžaduje sa zábezpeka ponuky vo výške 7 000,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
2. Vyžaduje sa realizačná zábezpeka vo výške 10% z celkovej hodnoty Diela s DPH.Podrobné informácie sú uvedené v Zmluve o dielo, čl. XI.
2. Vyžaduje sa poistenie Zhotoviteľa za škody vo výške celkovej hodnoty Diela s DPH. Podrobné informácie sú uvedené v Zmluve o dielo, čl. V.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v § 32 ods. 1 ZVO. Ich splnenie uchádzač preukáže podľa § 32 ods. 2, 4 - 7, § 152 ods. 1 (zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.
2. Zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v Zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.
3. Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO, tak v súlade s § 32 ods. 3 ZVO verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní od uchádzača, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, nakoľko je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2. písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sa netýka registra trestov pre právnické osoby a registra trestov pre fyzické osoby s obvyklým pobytom mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný obstarávateľ oprávnený získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
4. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky, doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO predkladá v plnom rozsahu (ak nemá platný zápis v Zozname hospodárskych subjektov).
5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
6. Uchádzač môže v súlade s § 114 ods. 1 ZVO predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určených verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom (JED) v zmysle § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok:
1. podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také
potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásenie uchádzača o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
2. podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov - stavbyvedúci pre pozemné stavby (1 osoba).
Pre nedostatok znakov v tejto bunke Oznámenia sú ďalšie informácie uvedené v SP, časť A.2 Podmienky účasti uchádzačov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. K podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:
Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie uskutočnenia stavebných prác za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania nasledovne: uchádzač je povinný preukázať minimálne 1 alebo viac plnení rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (za rovnaké alebo podobné stavebné práce sa považujú pozemné stavby podľa § 43a zákona č. 50/1976/Zb. stavebný zákon alebo ekvivalent právnej normy platnej v mieste realizácie stavieb), pričom jej/ich kumulatívna hodnota za toto obdobie musí byť: min. 300 000 EUR bez DPH.
2. K podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
2.1 Pri osobe stavbyvedúceho musí byt preukázateľná minimálne 5-ročná prax v oblasti riadenia stavebných prác (5- ročná prax sa počíta od vydania osvedčenia).
2.2 Uchádzač preukáže pracovnoprávny vzťah s fyzickou osobou - nepodnikateľom, ktorá spĺňa odborné predpoklady na výkon funkcie stavbyvedúceho pre inžinierske stavby a revízneho technika (alebo predloží záväzný písomný prísľub tejto fyzickej osoby, že v prípade plnenia zákazky uzavrie s uchádzačom pracovnoprávny vzťah) alebo ju preukáže prostredníctvom využitia kapacít inej osoby podľa ustanovenia § 34 ods. 3 ZVO.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1. Predmet zákazky bude spolufinancovaný z fondov EÚ (Operačný program Ľudské zdroje), preto bude úspešný uchádzač povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s uskutočnenými stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP uzavretej medzi verejným obstarávateľom a Poskytovateľom NFP na to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje odkladaciu podmienku účinnosti Zmluvy o dielo, ktorou bude schválenie zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania zo strany Poskytovateľa NFP, t.j. doručenie správy z kontroly VO Prijímateľovi.
3. Verejný obstarávateľ môže od zmluvy odstúpiť, resp. ju nepodpísať bez udania iného dôvodu v prípade, ak budú zo strany Poskytovateľa NFP udelené finančné korekcie na základe zistených nedostatkov v procese verejného obstarávania alebo bude verejné obstarávanie zrušené.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 09.04.2021 14:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.10.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.04.2021 15:00
Miesto: On-line sprístupnenie ponúk v IS EVO. IS EVO automaticky vytvorí zápisnicu z otvárania ponúk a odošle notifikáciu s linkou na sprístupnenie zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: V prípade účasti uchádzača v sídle obstarávateľa sa uchádzač (FO), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (PO) preukáže preukazom totožnosti, poverený zástupca sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zadávanie tejto zákazky sa realizuje systémom Elektronického verejného obstarávania, verzia 18.0 (ďalej len "EVO") prevádzkovaného Úradom pre verejné obstarávanie. Podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v Súťažných podkladoch.
2. Pre potreby predkladania ponúk je potrebná registrácia v systéme EVO prostredníctvom registračného formulára dostupného na portáli EVO. Podrobnosti o systéme EVO vrátane technickej špecifikácie a podmienok registrácie, príručiek pre prácu so systémom EVO ako aj spôsobu komunikácie je uvedené na adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo- 5f5.html.
3. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu, ak cenová ponuka uchádzača bude vyššia ako
predpokladaná hodnota zákazky.
5. Verejný obstarávateľ neaplikuje zelené VO ani obstarávanie inovácií.
6. Verejný obstarávateľ v súlade s § 42 ods. 12 ZVO určil osobitné podmienky plnenia zmluvy, ktoré sa týkajú sociálnych aspektov - konkrétne povinnosť dodávateľa stavebných prác zamestnať minimálne dve osoby, ktoré patria k MRK a zároveň sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby. Tieto podmienky sú obsiahnuté v návrhu Zmluvy o dielo, čl. XII.
7. V súlade s § 56 ods. 15 ZVO verejný obstarávateľ môže určiť podľa svojho uváženia, že lehota na poskytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov stanovená v § 56 ods. 8, 10 a 14, je dlhšia ako 10 pracovných dní.
8. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
9. Predmetné verejné obstarávanie je civilnou podlimitnou zákazkou bez využitia elektronického trhoviska, ktorá je realizovaná postupom super reverznej verejnej súťaže (§ 112 ods. 6 ZVO).
10. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky: Verejný obstarávateľ požaduje realizovať dielo ako jeden celok, a to predovšetkým z dôvodu technickej, priestorovej a časovej previazanosti celého diela. Použitý postup verejného obstarávania a zvolené podmienky vytvárajú vhodné prostredie pre riadnu hospodársku súťaž tak, aby bola umožnená účasť vo verejnom obstarávaní širokému okruhu potenciálnych záujemcov. V prípade, ak by boli jednotlivé časti stavebného celku dodávané rôznymi dodávateľmi, hrozí riziko ďalších vynútených nákladov, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku odlišných realizačných postupov jednotlivých dodávateľov.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.03.2021