športová hala Medzibrod

  Zadávateľ:
Obec Medzibrod
  Predpokladaná hodnota:
219.374,61 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.05.2021 15:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
15.03.2021
  Dátum zverejnenia:
16.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Medzibrod
IČO: 00313581
Námestie hrdinov SNP 1, 97696 Medzibrod
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Svetlík
Telefón: +421 484184339
Fax: +421 484184569
Email: starostamedzibrod@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.obecmedzibrod.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Obec Medzibrod
IČO: 00131581
Námestie Hrdinov SNP 1 , 97696 Medzibrod
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Július Ernek
Telefón: +421 902374738
Email: julius.ernekii@gmail.com
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.obecmedzibrod.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
športová hala Medzibrod
Referenčné číslo: 01/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetná stavba bude pozostávat' z jedného objektu. Objekt športovej haly bude osadený v areáli jestvujúcej základnej školy s materskou školou na svahovitom pozemku. Ide o objekt pozostávajuci z dvoch výskovych urovni. V nizsej casti na I. NP so svetlou vyskou 3,0 m sú umiestnene vstupne priestory, satne M,Z, sprchy M,Z ako i WC pre muzov a zeny ktore spĺna technicke parametre aj pre imobilnych navstevnikov . Navrhovana kapacita objektuje pre 20 cvicencov muzi a 20 cvicencov zeny. V nizsej casti je navrhnuty tiez priestor pre plynovu kotolnu a sklad s vylevkou pre upratovacku. Vo vyssej casti objektu Sportovej haly je navrhnuty variabilny priestor pre cvicencov /telocvicna pre cvicenie, stolny tenis, aerobik, bedminton, volejbal, pozemny hokej atd'../ v ktorom je svetla vyska 6,0m. Hygienicke priestory splnaju vsetky potreby a naroky buducich uzivatel'ov v zmysle prislusnych STN. Konstrukcia predmetneho objektu pozostava:
Zaklady: Zakladove konstrukcie budu realizovane ako zakladove pasy z betonu triedy C20/25. Hlbka zalozenia pod urovnou terenu bude do nezamrzajucej hlbky. Pod zaklady sa zrealizuje hutneny strkovy podsyp. Zakladove konstrukcie z bokov a v zadnej casti bude tvorit' konstrukcia ktora bude tvorit' sucasne oporny mur, chraniaci objekt od svahu. Vodorovnu cast' bude tvorit' siroky zelezobetonovy pas s vystuzou trciacou pre zadnu stenu opomeho mura , ktora môze byt' liata alebo murovana z debniacich betonovych tvaroviek, ktore budu armovane a zaliate betonom C25/30. Podkladny beton bude vystuzeny siet'ovinou v dvoch urovniach. Strkove lozko hr.l00mm je potrebne zhutnit'. Spatne zasypy pod podlahou objektu zhutnit' po vrstvach na mieru zhutnenia Edef2=65,0 Mpa. /vid'. Staticky posudok/.
Zvisle konstrukcie: Zvisle nosne konstrukcie budu tvorit' murovane steny realizovane z tvamic a zelezobetonove piliere. Vo vyssej casti s vyskou 6,0m budu steny z presnych tvarnic hr.300mm stuzene pilierovymi tvamicami s armovanymi otvormi podla typoveho podkladu. Na celnej fasade budu zelezobetonove monoliticke stlpy. Obvodove steny budu zateplene komplexnym zatepl'ovacim systemom.
Vodorovne konstrukcie: Preklady budu prefabrikovane a monoliticke. Vence budu zelezobetonove min.hr. 250mm. Do vencov sa budu kotvit' typove vazniky dreveneho krovu ako i zelezobetonove monoliticke stipy na celnej fasade. Krov bude z drevenych priehradovych vaznikov. Drevene konstrukcie budu z reziva triedy C24. Preklady a vence budu z vonkajsej strany opatrene doskou .
Stresna konstrukcia: Strechaje navrhnuta ako sedlova prekryta plechovou krytinou. Detaily strechy je potrebne riesit' podl'a technickych poziadaviek pre tento druh krytiny. Skladba stresneho plast'a vid'. REZ C-C.
Povrchove upravy: Vonkajsie omietky su navrhnute ako tepelnoizolacne omietky na komplexny zatepl'ovaci system. Farebny odtien a strukturu omietky si urci stavebnik.Vyrobky dveri a okien su navrhnute ako plastove.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
219 374,61 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212000-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Areál základnej základnej školy s materskou školou , Pod Hôrkami 3, Medzibrod
II.2.4) Opis obstarávania
stavebné práce na výstavbu športovej haly spočívajúce v komplexnej výstavbe podľa projektovej dokumentácie
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
219 374,61 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Obstarávanie sa týka projektu financovaného z Fondu rozvoja športu - športová infraštruktúra
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa ustanovení § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladov.
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
2. Uchádzač/záujemca zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní
3.Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v ustanovení § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
4. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
5. Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
6. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
7. Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (JED) alebo čestným vyhlásením v zmysle § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
8. Vyžaduje sa predloženie skenov originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci tejto podmienky účasti.
9.UPOZORNENIE: Verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získavať údaje podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: V súlade s § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:
Uchádzač splnenie podmienky preukáže zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
V súlade s § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
Uchádzač splnenie podmienky preukáže údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
Minimálna požiadavka na zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (podľa § 34 ods.1 písm. b) ZVO) a nadväzujúce referencie je, aby v zozname stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (stanovených k dňu vyhlásenia verejného obstarávania) a nadväzujúce referencie boli uvedené zákazky rovnakého alebo podobného charakteru, ktoré budú spĺňať nasledujúce podmienky:
- min. 1 zákazka rovnakého alebo podobného charakteru v zozname musí mať hodnotu najmenej 100 000,00 EUR bez DPH, u uchádzača,
- hodnotou zákazky sa rozumie suma stavebných prác bez DPH, ktorú objednávateľovi uchádzač skutočne fakturoval,
- rovnakým alebo podobným predmetom zákazky sa rozumie zákazka na realizáciu stavebných prác (výstavba alebo rekonštrukcia), konkrétne výstavba alebo rekonštrukcia telocvične alebo obdobnej športovej infraštruktúry.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov (podľa § 34 ods.1 písm. g) ZVO):
a)Minimálne 1 osoba uchádzača, ktorá bude zodpovedná za realizáciu stavebných prác v pozícii stavbyvedúceho - uchádzač predloží doklad o jej odbornej spôsobilosti s odborným zameraním na pozemné stavby alebo ekvivalent dokladu vydaný podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, t. j. osvedčenie Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej SKSI) o vykonaní odbornej skúšky alebo ekvivalentný doklad o odbornej kvalifikácii vydaný podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie na účely voľného poskytovania služieb v Slovenskej republike a štátov mimo územia SR.
b)Preukázateľná profesionálna praktická skúsenosť zamestnanca v pozícii stavbyvedúceho v oblasti riadenia stavieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom podobným predmetom zákazky sa rozumie zákazka na realizáciu stavebných prác na pozemných stavbách minimálna požiadavka na praktickú skúsenosť je výkon činnosti stavbyvedúceho na
-realizácii aspoň 1 stavby rovnakého alebo podobného charakteru v hodnote min. 100 000,00 EUR bez DPH, u uchádzača,
Splnenie tejto podmienky uchádzač preukáže zoznamom profesijných skúseností stavbyvedúceho, z ktorého musí byť zrejmé:
meno a priezvisko osoby zodpovednej za realizáciu stavebných prác - stavbyvedúceho,
názov a sídlo odberateľa a kontakt na odberateľa stavebnej akcie(referenčnej stavby),
názov stavebnej akcie rovnakého alebo podobného charakteru,
hodnota stavebnej akcie rovnakého alebo podobného charakteru,
názov a popis pozície na stavebnej akcii rovnakého alebo podobného charakteru,
obdobie účasti na realizácii stavebnej akcie rovnakého alebo podobného charakteru v štruktúre od (mesiac a rok) - do (mesiac a rok),
meno, priezvisko a telefónne číslo kontaktnej osoby odberateľa,
dátum a podpis stavbyvedúceho.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 17.05.2021 15:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 26.11.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.05.2021 08:00
Miesto: Obecný úrad Medzibrod, Námestie hrdinov SNP 1, Medzibrod
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: zúčastniť sa môžu všetky osoby, ktoré riadne a včas predložili (predložia) svoje ponuky, resp. osoby oprávnené konať za tieto osoby. Oprávnením, originál plnou mocou je povinný sa preukázať každá iná osoba ako štatutárny zástupca uchádzača.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Aspekt zeleného verejného obstarávania: uchádzači sú povinní predložiť plán nakladania s odpadom na stavenisku zoznam materiálov s odhadmi vzniku odpadu, odhad percenta materiálov vhodných na potencionálne opätovné použitie, preukázanie zabezpečenia dočasnej skládky odpadov (v prípade že bude potrebná).

Termín a podmienky ohliadky miesta realizácie je možné dohodnúť na emailovej adrese julius.ernekii@gmail.com, 0902374738 v čase pracovných dní od 8,00 hod do 17,00 hod. . Ohliadka je možná len v pracovných dňoch a len do dňa predchádzajúcemu poslednému dňu na predkladanie ponúk.

V prípade otázok týkajúcich sa vysvetľovania tohto verejného obstarávania: julius.ernekii@gmail.com, 0902374738 v čase pracovných dní od 8,00 hod do 17,00 hod.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.03.2021