Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci človeku Trnava

  Zadávateľ:
Trnavská arcidiecézna charita
  Predpokladaná hodnota:
1.103.724,47 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.04.2021 13:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.03.2021
  Dátum zverejnenia:
15.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Trnavská arcidiecézna charita
IČO: 35602619
Hlavná 43, 91701 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Kvantová
Telefón: +421 918481174
Email: kvantova@uphill.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430863
Hlavná adresa(URL): https://charitatt.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Sociálna starostlivosť
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci človeku Trnava
II.1.2) Hlavný kód CPV
45215221-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom obstarávania sú stavebné práce na stavbe Centrum pomoci človeka Trnava, ktorý bude financovaný zo
štrukturálnych fondov, operačného programu IROP a zdrojov verejného obstarávateľa.

Dielo pozostáva z realizácie stavebných prác na stavebných objektoch:
SO 01 Centrum pomoci človeku,
SO 02 Spevnené plochy a oplotenia,
SO 03 Demolácia jestvujúcich objektov.

Stavebné práce budú realizované aj na ploche národnej kultúrnej pamiatky "špitál a kostol",
pamiatkového objektu "špitál", ktorý je evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 1067/1,
parc. č. 722 v katastrálnom území Trnava.
Podrobnejší opis predmetu zákazky a podmienky realizácie sú uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 103 724,47 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212314-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom realizácie diela je mesto Trnava, katastrálne územie Trnava č. 864790, miesto stavby: Ulica Hlavná č. 43 Trnava, súpisné číslo stavby 969,na pozemkoch parcelné čísla: 652, 653, 722, 723, 724.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce na stavbe Centrum pomoci človeka Trnava. Stavebné práce budú realizované aj na objekte "špitál" a ploche národnej kultúrnej pamiatky "špitál a kostol". Objekt
"špitál" je evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 1067/1, parc. č. 722 v katastrálnom
území Trnava.

Dielo pozostáva z realizácie stavebných prác na stavebných objektoch:
SO 01 Centrum pomoci človeku,
SO 02 Spevnené plochy a oplotenia,
SO 03 Demolácia jestvujúcich objektov.

V rámci stavebných prác bude realizovaná rekonštrukcia a rozšírenie existujúcich priestorov Centra pomoci človeku pre zvýšenie kapacity zariadenia a rozšírenia priestorov pre soc. poradenstvo. Cieľom obstarávaných stavebných prác je vytvorenie priestorov umožňujúcich realizovať sociálnu službu pre ľudí v núdzi, ktorú v súčasnosti charita vykonáva.

V rámci stavebných prác budú vytvorené priestory pre:
- prípravu a výdaj stravy a potravín,
- vykonávanie základnej osobnej hygieny klientov oddelene pre mužov, ženy, imobilných klientov,
- individuálne aj skupinové sociálne poradenstvo,
- skladové priestory,
- prácu s klientmi v exteriéri,
- prácu s telesne postihnutými klientmi v bezbariérovom prostredí.

V projektovej dokumentácii sú na prízemí funkčne vyčlenené tieto celky:
- vstupná miestnosť pre klientov prvý kontakt,
- príprava a výdaj stravy (polievok...),
- nevyhnutná základná osobná hygiena klientov centra: ženy, muži, imobilní
- výdaj suchých potravín, s raňajkovou miestnosťou
- sociálne poradenstvo,
- zázemie zamestnancov centra,
- skladové materiálno-technické zázemie,
- vertikálne komunikácie (schodiská), dve zdvíhacie plošiny a hygienické zázemie.

V podkroví budú umiestnené funkčné celky:
- sociálne poradenstvo - individuálne, skupinové a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, vrátane čakárne,
- hygienické zázemie (muži, ženy, imobilní klienti, personál),
- zázemie pre zamestnancov, skladové a technické priestory a archív sociálnej práce.

Stavebné práce zahŕňajú okrem iného vybúranie a odstránenie nevyhovujúcich stavebných konštrukcii a inžinierskych sietí a následné vybudovanie nových stavebných konštrukcií a kompletných strešných konštrukcií.

V zrekonštruovaných priestoroch budú zrealizované kompletne nové inžinierske siete, a to:
- rozvody elektroinštalácie,
- rozvody slaboprúdu,
- nová zdravotechnika,
- nová plynoinštalácia.

Existujúce priestory prejdú celkovou rekonštrukciou a bude v nich zmenené dispozičné riešenie. V exteriéri bude
vytvorená po celej dĺžke zastrešená terasa pre prácu s klientmi so špecifickými potrebami.
V projekte sa tiež zohľadňujú nároky budúcich užívateľov prostredia s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Realizované budú nasledovné prvky bezbariérovosti:
- hlavný vstup do budovy bude zabezpečený na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov,
- prispôsobenie zárubní v zmysle technických noriem pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu,
- v objekte budú znížené prahy,
- v celom objekte sa budú nachádzať bezbariérové toalety a na prízemí kúpeľňa pre imobilných,
- v objekte budú pri dvoch schodiskách umiestnené zdvíhacie plošiny.

Konkrétne riešenie, vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o objekt so štatútom NKP, bolo konzultované s KPÚ v Trnave (KPUTT) a podmienky vykonania diela sú uvedené v stavebnom povolení a v rozhodnutí a záväzných stanoviskách KPUTT, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
V zmysle rozhodnutia č. KPUTT-2018/23410-2/100307/ZE budú v priebehu realizácie stavebných prác zvolávané
pravidelné pracovné stretnutia k stavebným prácam za účasti KPUTT. Termín pracovných stretnutí k stavebným prácam za účasti KPUTT bude zhotoviteľovi oznámený minimálne 2 pracovné dni vopred na dohodnutý emailový kontakt, ktorý bude uvedený v protokole o odovzdaní a prebratí staveniska.
V zmysle rozhodnutia KPUTT č. KPUTT-2018/24425-3/102989/Grz bude zhotoviteľ povinný spolupracovať pri výkopových prácach s oprávnenou osobou objednávateľa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 103 724,47 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Číslo zmluvy o NFP je IROP-Z-302021X018-211-27
II.2.14) Doplňujúce informácie
Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27
ITMS2014+: 302021X018
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5 ZVO, § 152 ods. 1 ZVO (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.

Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov vedenom na Úrade pre verejné obstarávanie.

Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia
Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom.

Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overia zapísanie
hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač alebo záujemca nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ZVO.
V súlade s § 152 ods. 5 ZVO je verejný obstarávateľ oprávnený od uchádzača dodatočne vyžiadať doklad podľa §
32 ods. 2 písm. b) a c) aj v prípade, že je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov. Doklady pre splnenie osobného postavenia uchádzača musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne overené kópie nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponúk.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Kompletné podmienky účasti sú uvedené v časti A 2 bod 34. súťažných podkladov.

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 odseku 2 a) až e) ZoVO ak ide o uchádzača, ktorého údaje sú dostupné v informačnom systéme verejnej správy podľa osobitného právneho predpisu. Verejný obstarávateľ informuje, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (§ 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač splnenie technickej spôsobilosti a odbornej spôsobilosti preukáže:

1. V súlade s § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:
Uchádzač splnenie podmienky preukáže zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác (Príloha č. 6 Zoznam uskutočnených stavebných prác); zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnoteniami uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom bol:
- verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, tak dokladom o plnení je referencia,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také
potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2. V súlade s § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
Uchádzač splnenie podmienky preukáže údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: je stanovená pre:

1. Minimálna požiadavka pre podmienku podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:
Minimálna požiadavka na zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov a nadväzujúce referencie je, aby v zozname stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (stanovených k dňu vyhlásenia verejného obstarávania) a nadväzujúce referencie boli uvedené zákazky rovnakého alebo podobného charakteru, ktoré budú spĺňať nasledujúce podmienky:
- súhrnná hodnota zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru bude minimálne vo výške 1 100 000 EUR bez DPH (PHZ), rovnakým alebo podobným predmetom zákazky sa rozumie zákazka na realizáciu stavebných prác (výstavba alebo rekonštrukcia), konkrétne výstavba alebo rekonštrukcia pozemných stavieb,
- min. 1 zákazka rovnakého alebo podobného charakteru v zozname musí mať hodnotu 800 000 Eur, hodnotou zákazky sa rozumie suma stavebných prác bez DPH, ktorú objednávateľovi uchádzač skutočne fakturoval.

2. Minimálna požiadavka pre podmienku podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
a) Minimálne 1 osoba uchádzača, ktorá bude zodpovedná za realizáciu stavebných prác v pozícii stavbyvedúceho -
uchádzač predloží doklad o jej odbornej spôsobilosti s odborným zameraním na pozemné stavby alebo ekvivalent
dokladu vydaný podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, t. j. osvedčenie Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej SKSI) o vykonaní odbornej skúšky alebo ekvivalentný doklad o odbornej kvalifikácii vydaný podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie na účely voľného poskytovania služieb v Slovenskej republike a štátov mimo územia SR.

b) Preukázateľná profesionálna praktická skúsenosť osoby v pozícii stavbyvedúceho v oblasti riadenia stavieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Rovnakým alebo podobným predmetom zákazky sa rozumie zákazka na realizáciu stavebných prác (výstavba alebo rekonštrukcia), konkrétne výstavba alebo rekonštrukcia pozemných stavieb.
Minimálna požiadavka na praktickú skúsenosť stavbyvedúceho je výkon činnosti stavbyvedúceho na realizácii aspoň 2 zákaziek v sumárnej hodnote min. 800 000 Eur bez DPH, pričom min. na 1 zákazke zo zoznamu bola v hodnote 600 000 Eur bez DPH.
Splnenie tejto podmienky uchádzač preukáže zoznamom profesijných skúseností stavbyvedúceho, z ktorého musí byť zrejmé:
- meno a priezvisko osoby zodpovednej za realizáciu stavebných prác (ďalej stavbyvedúci),
- názov a popis pozície na stavebnej akcii rovnakého alebo podobného charakteru (ďalej len stavebná akcia),
- názov stavebnej akcie,
- názov a sídlo odberateľa stavebnej akcie,
- hodnota stavebnej akcie bez DPH,
- obdobie účasti na realizácii stavebnej akcie v štruktúre od (mesiac a rok) - do (mesiac a rok),
- dátum a podpis stavbyvedúceho.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zákazka musí byť realizovaná podľa projektovej dokumentácie a v súlade s nasledovnými záväznými povoleniami, rozhodnutiami a stanoviskami:
1. stavebné povolenie č. OSaŽP/892-12726/2019/Šm (nadobudlo právoplatnosť dňa 9. 4. 2019), ktoré bolo predĺžené rozhodnutím č. OSaŽP/479-708-2021/Šm (nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 2. 2021),
2. rozhodnutia/záväzné stanoviská Krajského pamiatkového úradu v Trnave:
- záväzné stanovisko č. KPUTT-2018/23410-2/100307/ZEL zo dňa 12.12.2018,
- záväzné stanovisko č. KPUTT-2018/15355-2/59486/ZEL,BAB zo dňa 24.7.2018,
- rozhodnutie č. KPUTT-2018/24425-3/102989/Grz zo dňa 19.12.2018.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 13.04.2021 13:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.10.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 13.04.2021 14:00
Miesto: Otváranie ponúk vykoná komisia v súlade s § 52 ZVO on-line formou.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a na to nadväzujúceho vyhlásenia mimoriad. stavu a opatrení týkajúcich sa obmedzenia návštev v budovách sa verejný obstarávateľ rozhodol pre otváranie ponúk využiť funkcionalitu IS EVO on-line sprístupnenie ponúk. Na základe toho systém po otvorení ponúk odošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku, notifikáciu a zápisnicu z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Súťažné podklady sú dostupné na v profile verejného obstarávateľa v dokumentoch k zákazke. Verejný obstarávateľ neposkytne súťažné podklady v listinnej podobe.

Postup zadávania podlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému IS EVO. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému IS EVO sú zverejnené na linke https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html.

Uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti elektronickým spôsobom prostredníctvom systému IS EVO ako naskenované doklady, alebo môže predložiť vyplnený elektronický formulár Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len "JED"), ktorým môže nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti (§ 39 ods. 1 ZVO), alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO. Verejným obstarávateľom
vygenerovaná elektronická verzia formulára JED-u s názvom súboru je súčasťou nahratých súťažných podkladov.
Skupina dodávateľov predloží JED alebo čestné vyhlásenie podľa § 114 ods. 1 ZVO s požadovanými informáciami za každého člena skupiny dodávateľov samostatne.

Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované ako podmienky účasti (týkajúce sa časti IV:
Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (ALFA: Globálny údaj pre všetky
podmienky účasti), t. j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti.

V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu uchádzači
kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk. Verejný obstarávateľ zruší vyhlásený postup zadávania zákazky aj v prípade, že bude vystavené negatívne hodnotenie zo strany riadiaceho orgánu (RO) Integrovaného operačného programu (IROP), z ktorého je poskytnutý nenávratný finančný príspevok, alebo ak zo strany RO a kontrolných orgánov IROP nebude odporučené pokračovať vo verejnom obstarávaní.

Na zabezpečenie ponuky je vyžadované zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 25 000 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch, bod 18.

Verejný obstarávateľ sa v súlade s § 112 ods. 6 ZVO rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a
vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (super reverzná súťaž).

V zákazke neboli poskytnuté prípravné trhové konzultácie.

Verejný obstarávateľ v súlade s odporúčanou metodikou UVO pre Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie uplatňuje vo verejnom obstarávaní sociálny aspekt č. SADO0002 z číselníka aspektov.
Linka: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodika-zadavania-zakaziek/spolocenskyzodpovedneverejne-obstaravanie-szvo/katalog-aspektov-szvo-637.html
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.03.2021