Súbor IKT vybavenia pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ, Košice

  Zadávateľ:
Mesto Košice
  Predpokladaná hodnota:
269.673,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
08.03.2021
  Dátum zverejnenia:
15.03.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Košice
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00691135
Trieda SNP 48/A, 04011 Košice-Západ
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Marta Kresáková
Telefón: +421 911226997
Email: sp@tatratender.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6915
Hlavná adresa(URL): http://www.kosice.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Tatra Tender s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 44119313
Krčméryho 16 , 81104 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Marta Kresáková
Telefón: +421 911226997
Email: marta.kresakova@tatratender.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6915
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.kosice.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Súbor IKT vybavenia pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ, Košice
Referenčné číslo: MK/A/2021/11044
II.1.2) Hlavný kód CPV
30200000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru súboru informačných a komunikačných technológií - IKT vybavenia do odborných
učební základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa:
Základná škola, Družicová 4, 040 12 Košice Mestská časť nad Jazerom,
Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, 040 12 Košice Mestská časť nad Jazerom,
Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice Mestská časť Staré mesto,
Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice Mestská časť Dargovských hrdinov,
Základná škola, Požiarnická 3, 040 01 Košice Mestská časť Juh,
Základná škola, Polianska 1, 040 01 Košice Mestská časť Sever,
Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice Mestská časť Juh,
Základná škola, Bruselská 18, 040 13 Košice Mestská časť Ťahanovce
a poskytnutie s tým súvisiacich služieb.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
269 673,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30213000-5
30213100-6
30232100-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice, Slovenská republika. Konkrétne miesta dodania predmetu
zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.4) Opis obstarávania:
1. Predmetom zákazky je dodanie tovaru súboru informačných a komunikačných technológií - IKT vybavenia do
odborných učební základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa:
Základná škola, Družicová 4, 040 12 Košice Mestská časť nad Jazerom,
Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, 040 12 Košice Mestská časť nad Jazerom,
Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice Mestská časť Staré mesto,
Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice Mestská časť Dargovských hrdinov,
Základná škola, Požiarnická 3, 040 01 Košice Mestská časť Juh,
Základná škola, Polianska 1, 040 01 Košice Mestská časť Sever,
Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice Mestská časť Juh,
Základná škola, Bruselská 18, 040 13 Košice Mestská časť Ťahanovce
a poskytnutie s tým súvisiacich služieb.

2.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
269 673,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 2 Ľahší prístup
k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita 2.2. Investovanie do vzdelania, školení a odbornej
prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry,
špecifický cieľ 2.2.2. Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Projekt:
- Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Družicová, Košice (miesto dodania: ZŠ, Družicová 4, 040 12 Košice Mestská časť nad Jazerom, kód projektu v ITMS2014+: 302021J053),
- Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice (miesto dodania: ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, 040 12 Košice Mestská časť nad Jazerom, kód projektu v ITMS2014+: 302021I981),
- Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Nám. L. Novomeského, Košice (miesto dodania: ZŠ, Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice Mestská časť Staré mesto, kód projektu v ITMS2014+: 302021I991),
- Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2, Košice (miesto dodania: ZŠ, Krosnianska 2,
Košice Mestská časť Dargovských hrdinov, kód projektu v ITMS2014+: 302021I970),
- Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Požiarnická 3, Košice (miesto dodania: ZŠ, Požiarnická 3, 040 01 Košice Mestská časť Juh, kód projektu v ITMS2014+: 302021J009),
- Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Polianska, Košice (miesto dodania: ZŠ, Polianska 1, 040 01
Košice Mestská časť Sever, kód projektu v ITMS2014+: 302021I924),
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Staničná 13, Košice (miesto dodania: ZŠ, Staničná 13, 040 01 Košice Mestská časť Juh, kód projektu v ITMS2014+: 302021J029),
- Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Bruselská, Košice (miesto dodania: ZŠ, Bruselská 18, 040 13 Košice Mestská časť Ťahanovce, kód projektu v ITMS2014+: 302021I830).
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len "ZVO"), pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi uchádzači podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

2. Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.

3. Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:
3.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len "ZHS") v súlade s § 152 ZVO.
3.2 Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.

4. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 3.2 vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

5. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia
Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

6. Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že je oprávnený použiť niektoré údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Uchádzač, ak nie je zapísaný v ZHS alebo ak doklady dočasne nenahrádza predložením Jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 ZVO, nie je povinný predkladať nasledovné doklady - doklad na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO (Výpis z registra trestov) a § 32 ods. 1 písm. e) ZVO (doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu).
Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO, je povinný na účely preukázania uvedenej podmienky poskytnúť verejnému obstarávateľovi všetky údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní stratil možnosť prístupu k daným údajom, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov aj predloženie aj uvedených dokladov.

7. Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1. Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

Verejný obstarávateľ obmedzuje v súvislosti Jednotným európskym dokumentom informácie požadované na podmienky
účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (ALFA:
Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti,
týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.

2. Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledovné podmienky účasti týkajúce sa finančného a
ekonomického postavenia:
2.1 Uchádzač predloží v ponuke v súlade s § 33 ods. 1 písm. d) ZVO prehľad o celkovom obrate, za posledné tri
hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

3. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v súlade s ustanovením § 33 ods. 2 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Celkový obrat v požadovanom období musel byť najmenej 500.000,- EUR bez DPH (slovom päťstotisíc euro bez DPH).

Uchádzač za posledné tri ukončené hospodárske roky (resp. roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo
začatia prevádzkovania činnosti) predloží:
(i) ak ide o osobu, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, z účtovnej závierky overené kópie výkazov ziskov a strát s
vyznačeným údajom o celkovom obrate overené daňovým úradom alebo audítorom, alebo iným orgánom príslušným podľa predpisov platných v krajine sídla uchádzača alebo
(ii) ak ide o osobu, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo predloží z účtovnej závierky overené kópie výkazov príjmov a
výdavkov overené daňovým úradom alebo audítorom alebo iným orgánom príslušným podľa predpisov platných v
krajine sídla uchádzača.

V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné
doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou
stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len "členský štát"). Celkové obraty vyjadrené v iných
menách uchádzač preukáže v euro a prepočíta ich platným kurzom v čase vzniku daňovej povinnosti, podľa daňových zákonov v krajine sídla uchádzača.

V prípade, ak uchádzač nepreukazuje prehľad o celkovom obrate subjektom podnikajúcim počas rozhodujúceho obdobia v Slovenskej republike, pre účely objektívneho porovnania údajov so slovenskými subjektmi, takýto subjekt predloží navyše čestné vyhlásenie ohľadne dosiahnutého celkového obratu, za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Uchádzač, ktorého výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch od roku 2013 (ako súčasť účtovnej závierky) je uložený vo verejnej časti registra účtovných závierok na www.registeruz.sk a v plnom znení je verejne prístupný všetkým osobám, nie je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za obdobie od roku 2013, na túto skutočnosť uchádzač upozorní verejného obstarávateľa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1. Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

Verejný obstarávateľ obmedzuje v súvislosti Jednotným európskym dokumentom informácie požadované na podmienky
účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (ALFA:
Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti,
týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.

2. Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledovné podmienky účasti týkajúce sa technickej a
odbornej spôsobilosti:
2.1 Uchádzač predloží v ponuke v súlade s § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: Zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom
je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

3. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v súlade s ustanovením § 34 ods. 3 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplynúť, že celková hodnota dodaného tovaru rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako sú tovary tvoriace predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania bola minimálne 160.000,- Eur bez DPH (slovom: jednostošesťdesiattisíc euro).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Všetky informácie o podmienkach vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 09.04.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.04.2021 11:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/, totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk komisiou bude v zmysle § 52 ods. 2 ZVO verejné. Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky - online. On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek
komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu
verejného obstarávania. Komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Ďalšie informácie týkajúce sa
spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Požiadavky ustanovujúce spôsob predloženia ponúk a ich obsah sú uvedené v Časti A. súťažných podkladov.

3. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 7.000,-EUR. Podrobnosti pre zloženie zábezpeky sú uvedené najmä v bodoch 8.6 a 16 Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

4. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná.

5. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo
subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

6. Verejný obstarávateľ uplatňuje podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO.

7.Verejný obstarávateľ na tomto mieste uvádza, že pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky vykonal prieskum
trhu, v rámci ktorého bezprostredne pred vyhlásením verejného obstarávania vyzval vybrané hospodárske subjekty na ocenenie predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní stanovil lehotu na predkladanie ponúk primeranú tomu, aby bolo zabezpečené dodržanie princípov verejného obstarávania a riadnej hospodárskej súťaže.

8. Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na
vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií, a nie je ani
zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Revízne postupy sú definované v zákone č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
08.03.2021