Oprava poškodených podláh a rekonštrukcia priestorov garáži

  Zadávateľ:
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
  Predpokladaná hodnota:
3.557.055,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.04.2021 12:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.03.2021
  Dátum zverejnenia:
15.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
IČO: 30844789
Imricha Karvaša 1 , 81325 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Milan Kučera
Telefón: +421 257871246
Email: milan.kucera@nbs.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.nbs.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hospodárstvo a finančné záležitosti
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Oprava poškodených podláh a rekonštrukcia priestorov garáži
Referenčné číslo: NBS1-000-054-672
II.1.2) Hlavný kód CPV
45213130-3
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v realizovaní opravy poškodených podláh a priestorov garáží na 3. PP, 2. PP, 1. PP, mezanínu, hospodárskeho a bankového dvora v budove sídla verejného obstarávateľa, v rozsahu a v kvalite podľa projektovej dokumentácie.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane požiadaviek na predmet zákazky, množstva a špecifikácií je uvedené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
3 557 055,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Budova ústredia Národnej banky Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v realizovaní opravy poškodených podláh a priestorov garáží na 3. PP, 2. PP, 1. PP, mezanínu, hospodárskeho a bankového dvora v budove sídla verejného obstarávateľa, v rozsahu a v kvalite podľa projektovej dokumentácie. Stavebné práce budú zamerané na komplexnú opravu a rekonštrukciu rozhodujúcich stavebných konštrukcií v garážach (stropy, dilatácie, podlahy, odvodňovacie a odparovacie žľaby, steny) s dosiahnutím kvalitatívnej zmeny súčasného stavu najmä odstránenie netesnosti a priesakov, dilatačných a pracovných škár a celoplošná systémová rekonštrukcia pojazdnej vrstvy podláh s protišmykovou úpravou, ktorá v ďalšej prevádzke zabezpečí výraznú a dlhodobú odolnosť voči vode (vodotesnosť), soli, ropným látkam a mechanickú odolnosť a tiež elimináciu statických porúch a dynamických trhlín.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
3 557 055,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 50 000,- eur (slovom: päťdesiaťtisíc eur).
Podmienky zloženia zábezpeky a podmienky jej uvoľnenia alebo vrátenia sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií:
1.1 výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ktorým potvrdzuje, že nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.
[ak ide o:
- fyzickú osobu za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov,
- právnickú osobu za osoby, ktoré sú štatutárnymi orgánmi uchádzača a členmi štatutárnych orgánov uchádzača, napríklad pri spoločnosti s ručením obmedzeným za všetkých konateľov, ktorí sú zapísaní vo výpise z Obchodného registra ako štatutárny orgán, a pri akciovej spoločnosti za celé predstavenstvo. Pri právnickej osobe je povinnosť predložiť výpis z registra trestov aj za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra SR].
1.2 potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ktorým potvrdzuje, že nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
1.3 potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ktorým potvrdzuje, že nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
1.4 potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ktorým potvrdzuje, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
1.5 dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, ktorým potvrdzuje, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
1.6 čestným vyhlásením, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
2. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa bodu 1. zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
3. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorý nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.
4. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorý sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať. Dôkazné bremeno v bode 3 a 4 je na stane verejného obstarávateľa.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní - prehľad o celkovom obrate a ak je to vhodné, prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky alebo koncesie týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.1 Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v ponuke predložil prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, resp. roky za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
1.2 V prípade, ak uchádzač je osoba, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky výkaz ziskov a strát a ak uchádzač je osoba, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky výkaz príjmov a výdavkov.
1.3 Doklady musia byť predložené ako originály alebo úradne osvedčené fotokópie.
1.4 Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uvedie prehľad o dosiahnutom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
1.5 Verejný obstarávateľ požaduje preukázať minimálny celkový obrat uchádzača musí byť 8 000 000,- eur bez DPH (slovom: osem miliónov eur bez DPH) celkom za posledné tri hospodárske roky resp. za roky za ktorý je dostupný.
1.6 Ak uchádzač má účtovné závierky zverejnené v Registri účtovných závierok (www.registeruz.sk), uvedie v ponuke len internetovú adresu, na ktorej sú výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch verejne prístupné.
1.7 V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike verejný obstarávateľ uzná rovnocenné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych predpisov platných v krajine jeho sídla.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác, zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
a) bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.1 Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v ponuke predložil zoznam stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet tejto zákazky za predchádzajúcich päť rokov počítaných od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác v súhrnnej hodnote minimálne 8 000 000,- eur bez DPH, pričom hodnota aspoň jednej zákazky musí byť minimálne 1 000 000,- eur bez DPH. Pod pojmom obdobného charakteru sa pre účely súťažných podkladov rozumie výstavba nových budov, rekonštrukcia budov, sanácia podlahových plôch alebo výstavba podzemných a nadzemných garáži.
1.2 V prípade, ak odberateľom stavebných prác bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač určí, ktorá stavebná práca zo zoznamu stavebných prác je referenciou v zmysle § 12 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií, ak takéto referencie existujú.
1.3 Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačovi, aby ku každej zákazke zo zoznamu stavebných prác, ktorá nebola zrealizovaná pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní, uviedol na samostatnom liste podľa vzoru Doplňujúce údaje k zoznamu stavebných prác nachádzajúceho sa v prílohe č. 1 časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV súťažných podkladov.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2.1 Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v ponuke predložil zoznam osôb určených na plnenie zmluvy, ktorí sa budú podieľať na realizácii predmetu zákazky vrátane dokladov o ich odbornej spôsobilosti:
- Verejný obstarávateľ požaduje, aby odbornú spôsobilosť aspoň jednej osoby zo zoznamu osôb (podľa bodu 2.1), ktorá bude vykonávať funkciu stavbyvedúceho uchádzač preukázal predložením dokladu o odbornej spôsobilosti na činnosť stavbyvedúceho odborného zamerania v odbore Pozemné stavby podľa zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinierov v znení neskorších predpisov. Stavbyvedúci preukazuje svoju skúsenosť dvoma referenciami/zákazkami na výstavbu nových budov, rekonštrukciu budov, sanáciu podlahových plôch alebo výstavbu podzemných a nadzemných garáži v súhrnnej hodnote min. 2 000 000,- eur bez DPH, na ktorých sa podieľal.
- Verejný obstarávateľ požaduje, aby minimálne 3 osoby zo zoznamu osôb (podľa bodu 2.1) boli držiteľmi oprávnenia na práce so systémom SikaCar Deck OneShot za horúca striekaná povrchová úprava, aplikovaním elastických membrán na báze Polyurea alebo ekvivalentným systémom spĺňajúcim technické parametre a technologický postup uvedený v bode 2.2 Navrhované stavebné riešenie - Podlahy dokumentu Sprievodná správa.
- Podmienky podľa bodu 2.1 nie je možné splniť kumulatívne.
2.2 Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača, aby ku každej osobe zo zoznamu osôb uviedol na samostatnom liste podľa vzoru Doplňujúce údaje k skúsenostiam osôb uchádzača nachádzajúceho sa v prílohe č. 2 k časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV súťažných podkladov.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1. Zákazka sa bude realizovať na základe zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
2. Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača počas trvania zmluvy o dielo mať uzatvorenú platnú poistnú zmluvu, resp. poistný certifikát s dohodnutou poistnou sumou najmenej 200 000,- eur, ktorú úspešný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve o dielo.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.04.2021 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.10.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.04.2021 10:00
Miesto: Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení ponúk budú zverejnené informácie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Všetky prístupy do on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v predmetnom verejnom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 50 000,- eur (slovom: päťdesiaťtisíc eur).
2. V prípade záujmu je možné vykonať obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky, aby si záujemcovia sami overili a získali potrebné informácie nevyhnutné pre prípravu a spracovanie ponuky a podpísanie zmluvy o dielo. Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie zákazky idú na ťarchu záujemcu. Bližšie informácie sú uvedené v
súťažných podkladoch.
3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v štátnom (slovenskom) jazyku.
4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať priamym rokovacím konaním podľa § 115 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, a to v prípade ak nebude predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia.
5. Verejný obstarávateľ môže zrušiť vyhlásený postup zadávania zákazky podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
6. V použitom postupe verejného obstarávania platia pre ostatné ustanovenia neupravené súťažnými podkladmi, príslušné ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní a ostatných relevantných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
7. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami alebo uchádzačmi postupovať podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom elektronického prostriedku, komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi.
8. JOSEPHINE je softvér na elektronizáciu obstarávania zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní.
9. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa zriadenom na webovej stránke úradu pre verejné obstarávanie v záložkách "Verejný obstarávateľ/Obstarávateľ - Vestník verejného obstarávania - Profily VO/O - Vyhľadávanie v profiloch VO/O - Vyhľadávanie profilov" na webovej adrese: v profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8643 formou odkazu na systém JOSEPHINE.
10. Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu, pri vyhodnocovaní ponúk bude postupovať podľa § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
11. Predmetné verejné obstarávanie je d) žiadne z uvedených.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.03.2021