Elektromery NN priame statické

  Zadávateľ:
Stredoslovenská distribučná, a. s.
  Predpokladaná hodnota:
4.450.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.04.2021 12:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Rokovacie konanie so zverejnením
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
05.03.2021
  Dátum zverejnenia:
11.03.2021
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredoslovenská distribučná, a. s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36442151
Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina
Kód NUTS: SK03
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Stasinka
Telefón: +421 415192929
Email: miroslav.stasinka@ssd.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.ssd.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Elektrická energia
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Elektromery NN priame statické
Referenčné číslo: VO2020/006
II.1.2) Hlavný kód CPV
38554000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Statické elektromery jednofázové a trojfázové (jednotarifné, dvojtarifné) pre priame meranie činnej energie
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
4 450 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Jednofázové elektromery
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38554000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK03
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: sídlo obstarávateľa
II.2.4) Opis obstarávania
Statické elektromery jednofázové (jednotarifné, dvojtarifné) pre priame meranie činnej energie.
Jednofázové jednotarifné 140 000 ks
Jednofázové dvojtarifné 2 000 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Trojfázové elektromery
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38554000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK03
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: sídlo obstarávateľa
II.2.4) Opis obstarávania
Statické elektromery trojfázové (jednotarifné, dvojtarifné) pre priame meranie činnej energie.
Trojfázové jednotarifné 160 000 ks
Trojfázové dvojtarifné 65 000 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Záujemca musí spĺňať všetky stanovené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"). Záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO v súlade s ostatnými ustanoveniami ZVO, a to najmä § 37 ods. 3 a § 39 ZVO.
Obstarávateľ si zároveň vyhradzuje právo postupovať v zmysle § 40 ods. 6 písm. g) ZVO a tým vylúčiť záujemcu alebo
uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má obstarávateľ dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO.
Uvedenú podmienku účasti preukazuje záujemca predložením zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Záujemca musí preukázať, že za predchádzajúce 3 roky, ktoré sa počítajú ku dňu uplynutia lehoty na podanie žiadosti o účasť, dodal tovary rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom celkový objem dodaných tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky bol za uvedené obdobie vo výške minimálne:
a) pre časť 1: 690 000,- EUR bez DPH za uvedené obdobie,
b) pre časť 2: 1 980 000,- EUR bez DPH za uvedené obdobie.

Potvrdenia odberateľov (referencie) musia obsahovať:
a)názov/obchodné meno a sídlo odberateľa;
b)názov/obchodné meno a sídlo záujemcu;
c)predmet zmluvy;
d)miesto plnenia zmluvy;
e)čas plnenia zmluvy (od- do, mesiac, rok);
f)celková cena v EUR bez DPH a v EUR s DPH za uskutočnené dodávky;
g)vyhlásenie odberateľa o úspešnom vykonávaní predmetu plnenia;
h)meno kontaktnej osoby odberateľa, ktorá poskytne v prípade otázok obstarávateľa vysvetľujúce informácie a jej
funkčný telefonický kontakt a e-mailová adresa tejto kontaktnej osoby,
i)potvrdenie odberateľa, že údaje uvedené v referencii sú pravdivé a správne, dátum a podpis oprávnenej osoby.

Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky: Obstarávateľ vyššie stanovenými primeranými požiadavkami preveruje, či záujemca bude schopný dodávať tovary v rozsahu a kvalite požadovanej obstarávateľom. Z tohto dôvodu obstarávateľ požaduje od záujemcu preukázať, že má praktické skúsenosti s realizáciou zmlúv rovnakého alebo obdobného charakteru v rozsahu obdobnom ako je predmet zákazky. Zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky má obstarávateľovi garantovať odbornéa kvalitné plnenie predmetu zákazky.
III.1.4) Objektívne pravidlá a kritériá účasti
Zoznam a stručný opis pravidiel a kritérií: Pravidlá a kritéria účasti sú uvedené v bodoch III.1.1) až III.1.3) tohto
oznámenia. Objektívne pravidlá ich uplatnenia a vyhodnocovania korešpondujú ustanoveniam ZVO bez akéhokoľvek
obmedzenia počtu uchádzačov spĺňajúcich tieto kritériá.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeky je stanovená vo výške
- pre 1.časť zákazky: 23 000 EUR
- pre 2.časť zákazky: 66 000 EUR

Ďalšie podrobnosti o podmienkach a spôsobe zloženia zábezpeky, jej uvoľnenia, prípadne prepadnutia v prospech
obstarávateľa, sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov obstarávateľa. Lehota splatnosti faktúr je do 60
dní odo dňa doručenia faktúry, pričom obstarávateľ pripúšťa možnosť rokovať o dĺžke lehoty splatnosti faktúr.
Podrobnejšie platobné podmienky sú uvedené v obchodných a zmluvných podmienkach, ktoré sú súčasťou súťažných
podkladov.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Obstarávateľ nebude vyžadovať od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právnu formu v zmysle § 37 ods. 2 ZVO.
Jednotliví členovia skupiny dodávateľov budú zaviazaní spoločne a nerozdielne.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Rokovacie konanie s predchádzajúcou výzvou na súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4) Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
Použitie etapového konania na postupné znižovanie počtu riešení, o ktorých sa bude diskutovať, alebo ponúk, o ktorých sa bude rokovať: Áno
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informácie o spôsobe uskutočnenia elektronickej aukcie sú predmetom súťažných podkladov.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 12.04.2021 12:00
IV.2.3) Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 19.04.2021
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
Trvanie ponuky v mesiacoch (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk): 6
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. V prípade, ak potvrdí záujem o účasť v súťaži skupina dodávateľov, členovia skupiny splnomocnia jedného člena ako
zástupcu, ktorý bude písomne splnomocnený všetkými ostatnými členmi skupiny na zastupovanie v súťaži a pre
komunikáciu s obstarávateľom. Takéto písomné splnomocnenie predloží záujemca spolu s ostatnými dokladmi na
preukázanie splnenia podmienok účasti. Úkony splnomocneného zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči
obstarávateľovi záväzné.
2. Podľa § 39 ods. 1 ZVO splnenie podmienky účasti možno preukázať jednotným európskym dokumentom (ďalej len
"JED"), ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti.
Vzhľadom na dvojkolový súťažný postup si obstarávateľ vyhradzuje právo od záujemcov vyžadovať doklad, resp.
doklady nahradené JED-om pred zaslaním výzvy na predloženie ponuky. Obstarávateľ informuje, že hospodársky subjekt
môže vyplniť len oddiel časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.
3. Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v zmysle
ustanovení § 21 ods. 6 ZVO.
4. Komunikácia a výmena informácií sa uskutočňuje elektronicky prostredníctvom systému ERANET dostupnom na
https://ssd.eranet.sk. Podmienky uskutočňovania elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
5. Obstarávateľ informuje záujemcov, že súčasťou požiadaviek na ponuku bude aj predloženie funkčných vzoriek ku každej časti zákazky, do ktorej uchádzač predloží ponuku. Účelom bude posúdenie, či predložené vzorky svojimi funkcionalitami a parametrami spĺňajú požiadavky na predmet zákazky. Vzorky budú podrobené metrologickému preskúšaniu a kontrole parametrov. Bližšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
6. Predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným obstarávaním, obstarávaním inovácií, ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
7. Vysvetlenie k bodu IV.2.6) v zmysle súťažných podkladov je lehota viazanosti ponúk stanovená do 6 mesiacov od
uplynutia lehoty na predkladanie konečných ponúk.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: V zmysle zákona o VO.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.03.2021