Trolejbusové trate v Bratislave - projekčné práce

  Zadávateľ:
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
  Predpokladaná hodnota:
3.327.750,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.04.2021 09:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
05.03.2021
  Dátum zverejnenia:
11.03.2021
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00492736
Olejkárska 1, 81452 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Tatiana Elanová
Telefón: +421 259501529
Email: elanova.tatiana@dpb.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.dpb.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na adresu: vyššie uvedenej adrese
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby mestskej železničnej, električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Trolejbusové trate v Bratislave - projekčné práce
Referenčné číslo: NL 32/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
71242000-6
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je poskytovanie služby súvisiacej s prípravou stavby, vypracovaním a dodaním projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti projektanta na stavbu trolejbusových tratí.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
3 327 750,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 5
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Nová trolejbusová trať Patrónka-Riviéra - projekčné práce
Časť č.: 1.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71320000-7
71322500-6
71311200-3
71300000-1
71247000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Úspešný uchádzač bude vykonávať služby súvisiace s prípravou predmetu zákazky v mieste jeho sídla, resp. v závislosti podľa potreby a zadania obstarávateľskej organizácie.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie podľa špecifikácie predmetu zákazky, a to poskytovanie činností súvisiacich s prípravou projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti v rozsahu podľa prílohy č. 2 Opis predmetu zákazky v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov, spočívajúcich v kompletnej príprave podkladov pre územné rozhodnutie, právoplatné stavebné povolenie, projektovej dokumentácie pre stupeň realizačného projektu na Dielo: Nová trolejbusová trať Patrónka-Riviéra - projekčné práce, vrátane autorského dozoru počas výstavby diela.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 076 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Zákazka bude financovaná z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, zo špecifického cieľa: 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Modernizácia trolejbusovej trate v úseku Patrónka-Kramáre-Hlavná stanica - projekčné práce
Časť č.: 2.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71320000-7
71322500-6
71311200-3
71300000-1
71247000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Úspešný uchádzač bude vykonávať služby súvisiace s prípravou predmetu zákazky v mieste jeho sídla, resp. v závislosti podľa potreby a zadania obstarávateľskej organizácie.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie podľa špecifikácie predmetu zákazky, a to poskytovanie činností súvisiacich s prípravou projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti v rozsahu podľa prílohy č. 2 Opis predmetu zákazky v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov, spočívajúcich v kompletnej príprave podkladov pre územné rozhodnutie, právoplatné stavebné povolenie, projektovej dokumentácie pre stupeň realizačného projektu na Dielo: Modernizácia trolejbusovej trate v úseku Patrónka-Kramáre-Hlavná stanica -projekčné práce, vrátane autorského dozoru počas výstavby diela.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 031 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Zákazka bude financovaná z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, zo špecifického cieľa: 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Nová trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná - projekčné práce
Časť č.: 3.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71320000-7
71322500-6
71311200-3
71300000-1
71247000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Úspešný uchádzač bude vykonávať služby súvisiace s prípravou predmetu zákazky v mieste jeho sídla, resp. v závislosti podľa potreby a zadania obstarávateľskej organizácie.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie podľa špecifikácie predmetu zákazky, a to poskytovanie činností súvisiacich s prípravou projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti v rozsahu podľa prílohy č. 2 Opis predmetu zákazky v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov, spočívajúcich v kompletnej príprave podkladov pre územné rozhodnutie, právoplatné stavebné povolenie, projektovej dokumentácie pre stupeň realizačného projektu na Dielo: Nová trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná - projekčné práce, vrátane autorského dozoru počas výstavby diela.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
614 150,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Zákazka bude financovaná z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, zo špecifického cieľa: 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Nová trolejbusová trať Bulharská-Galvaniho - projekčné práce
Časť č.: 4.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71320000-7
71322500-6
71311200-3
71300000-1
71247000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Úspešný uchádzač bude vykonávať služby súvisiace s prípravou predmetu zákazky v mieste jeho sídla, resp. v závislosti podľa potreby a zadania obstarávateľskej organizácie.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie podľa špecifikácie predmetu zákazky, a to poskytovanie činností súvisiacich s prípravou projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti v rozsahu podľa prílohy č. 2 Opis predmetu zákazky v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov, spočívajúcich v kompletnej príprave podkladov pre územné rozhodnutie, právoplatné stavebné povolenie, projektovej dokumentácie pre stupeň realizačného projektu na Dielo: Nová trolejbusová trať Bulharská-Galvaniho - projekčné práce, vrátane autorského dozoru počas výstavby diela.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
425 300,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 8
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Zákazka bude financovaná z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, zo špecifického cieľa: 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu.
Časť: 5
II.2.1) Názov
Nová trolejbusová trať Autobusová stanica-Nové SND - projekčné práce
Časť č.: 5.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71320000-7
71322500-6
71311200-3
71300000-1
71247000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Úspešný uchádzač bude vykonávať služby súvisiace s prípravou predmetu zákazky v mieste jeho sídla, resp. v závislosti podľa potreby a zadania obstarávateľskej organizácie.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie podľa špecifikácie predmetu zákazky, a to poskytovanie činností súvisiacich s prípravou projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti v rozsahu podľa prílohy č. 2 Opis predmetu zákazky v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov, spočívajúcich v kompletnej príprave podkladov pre územné rozhodnutie, právoplatné stavebné povolenie, projektovej dokumentácie pre stupeň realizačného projektu na Dielo: Nová trolejbusová trať Autobusová stanica-Nové SND - projekčné práce, vrátane autorského dozoru počas výstavby diela.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
181 300,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 8
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Zákazka bude financovaná z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, zo špecifického cieľa: 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.4) Objektívne pravidlá a kritériá účasti
Zoznam a stručný opis pravidiel a kritérií: Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľská organizácia vyžaduje zloženie zábezpeky na celý predmet zákazky vo výške 164.000,- EUR.
V prípade predloženia ponuky na časť 1. Obstarávateľská organizácia vyžaduje zloženie zábezpeky ponuky vo výške 53.000,- EUR.
V prípade predloženia ponuky na časť 2. Obstarávateľská organizácia vyžaduje zloženie zábezpeky ponuky vo výške 51.000,- EUR.
V prípade predloženia ponuky na časť 3. Obstarávateľská organizácia vyžaduje zloženie zábezpeky ponuky vo výške 30.000,- EUR.
V prípade predloženia ponuky na časť 4. Obstarávateľská organizácia vyžaduje zloženie zábezpeky ponuky vo výške 21.000,- EUR.
V prípade predloženia ponuky na časť 5. Obstarávateľská organizácia vyžaduje zloženie zábezpeky ponuky vo výške 9.000,- EUR.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z Európskych štrukturálnych investičných fondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a štátneho rozpočtu.
Obstarávateľská organizácia si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom, ak nebude mať zabezpečené spolufinancovanie predmetu zákazky z Európskych štrukturálnych investičných fondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a štátneho rozpočtu v celom rozsahu oprávnených nákladov z hodnoty zákazky.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Zákon č. 138/1992 Z.z o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalent v krajine projektanta.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Bližšie požiadavky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 12.04.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
Trvanie ponuky v mesiacoch (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk): 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.04.2021 10:00
Miesto: Sídlo obstarávateľskej organizácie.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť štatutárny orgán uchádzača, ktorý sa komisii na vyhodnotenie ponúk preukáže výpisom z obchodného registra, živnostenského registra alebo ekvivalentným dokumentom a preukazom totožnosti alebo splnomocnená osoba uchádzača, ktorá sa pred otváraním ponúk preukáže predmetným splnomocnením a preukazom totožnosti.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: 1. Verejné obstarávanie sa uskutočňuje elektronickou formou prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html).
2. V súlade s ust. § 20 ZVO sa bude komunikácia a výmena informácií vo verejnej súťaži uskutočňovať výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov, spôsobom určeným funkcionalitou IS EVO ver. 18.0 https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html), ktorý spĺňa všetky požiadavky stanovené v ust. § 20 ZVO. Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie. Podrobnejšie informácie o komunikácii a výmene informácií výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov sú uvedené v súťažných podkladoch.
3. Súťažné podklady sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov v profile obstarávateľskej organizácie na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6484). Obstarávateľská organizácia neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.
4. Všetky náklady a výdavky, ktoré vznikajú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v tejto verejnej súťaži, znáša záujemca alebo uchádzač v celom rozsahu, bez akýchkoľvek nárokov peňažnej a/alebo nepeňažnej povahy voči obstarávateľskej organizácii, bez ohľadu na výsledok verejnej súťaže.
5. Obstarávateľská organizácia je oprávnená vo výnimočných prípadoch doplniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a preukázanie splnenia podmienok účasti, pričom takéto doplnenie preukázateľne oznámi (prostredníctvom príslušnej funkcionality IS EVO a zverejnením v profile obstarávateľskej organizácie na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie) súčasne všetkým zaregistrovaným záujemcom najneskôr šesť (6) dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
6. Ďalšie podmienky obstarávateľskej organizácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Obstarávateľská organizácia v aktuálnom prípade aplikuje na toto verejné obstarávanie možnosť vylúčenia uchádzača/ov v zmysle § 40 ods. 6 písm. g) ZVO.
Obstarávateľská organizácia v zmysle § 56 ods. 15 ZVO môže v aktuálnom prípade pristúpiť k uzavretiu zmluvy s
úspešným uchádzačom aj v lehote dlhšej ako 10 pracovných dní.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.03.2021