Osobné ochranné pracovné pomôcky a zdravotnícky materiál COVID - 19

  Zadávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
2.800.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.04.2021 12:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
04.03.2021
  Dátum zverejnenia:
10.03.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Žilinský samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37808427
Komenského 48, 01109 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Barbora Gondžárová, PhD.
Telefón: +421 415032111 / 415032410
Email: obstaravanie@zilinskazupa.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8276
Hlavná adresa(URL): www.regionzilina.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
regionálna samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Osobné ochranné pracovné pomôcky a zdravotnícky materiál COVID - 19
Referenčné číslo: 28_21
II.1.2) Hlavný kód CPV
33140000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom dynamickom nákupnom systéme bude dodanie osobných ochranných pracovných pomôcok a zdravotníckeho spotrebného materiálu. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v súťažných podkladoch. Presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS. Cieľom zriadenia DNS a zadávania zákaziek v DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi a organizáciám v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 800 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
35113410-6
18140000-2
33141420-0
33141310-6
33000000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Sídlo verejného obstarávateľa a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom dynamickom nákupnom systéme bude dodanie osobných ochranných pracovných pomôcok a zdravotníckeho spotrebného materiálu. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v súťažných podkladoch. Presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS. Cieľom zriadenia DNS a zadávania zákaziek v DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi a organizáciám v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy.
DNS je rozdelené do kategórií:
1a Ochranný odev - overal proti biologickým rizikám pre všeobecné použitie
1b Ochranný odev - overal proti biologickým rizikám pre špeciálne použite
2a Návleky na obuv vysoké
2b Návleky na obuv
3a Respirátor FFP2 pre všeobecné použitie
3b Respirátor FFP2 pre špeciálne použitie
3c Respirátor FFP3 pre špeciálne použitie
4a Jednorazové nitrilové rukavice pre všeobecné použitie
4b Jednorazové nitrilové rukavice pre špeciálne použitie
4c Jednorazové vinylové rukavice pre všeobecné použitie
4d Jednorazové latexové rukavice pre všeobecné použitie
5a Ochranné okuliare utesnené pre všeobecné použitie
5b Ochranné okuliare utesnené pre špeciálne
6 Vrece na biologický odpad
7 Jednorázový plášť
8a Chirurgická tvárová maska (jednorázová)
8b Chirurgická tvárová maska (opakovateľne použiteľná
9 Čiapka
10 Ochranný štít.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 800 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Z dôvodu nadobudnutia právnej istoty záujemcov uvádzame, že pod pojmom obnova obstarávania rozumieme vyhlásenie konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk po zriadení DNS (dynamického nákupného systému).
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky môže byť čiastočne financovaný aj z prostriedkov EÚ.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač a iná osoba, ktorej technické a odborné kapacity uchádzač využije na preukázanie podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej aj ako "ZVO") musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO spôsobom podľa § 32 ods. 2 alebo § 152 ZVO. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Podľa § 32 ods. 3 ZVO uchádzač nie je povinný predkladať nasledovné doklady uvedené v ods. 2:
a) doklad z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci; výpis z registra trestov (Platí len v prípade, ak uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi číslo občianskeho preukazu alebo pasu všetkých členov orgánov a prokuristov spoločnosti ako aj ich rodné priezviská. Ak uchádzač nesúhlasí s poskytnutím požadovaných údajov, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace je povinný predložiť.)
b) potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne
c) potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu e) doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Upozornenie:
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny, subdodávateľ a iná osoba podľa § 34 ods. 3 ZVO len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia elektronicky do systému EVO v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nepoužije sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť podľa ustanovenia § 34 ods. 1 písm. m) ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podľa § 34 ods. 1 písm. m) ZVO predložením vzorky a popisu výrobku a to nasledovne:
1. odborný popis výrobku s dôrazom na popis vlastnosti, parametrov a kvalitu výrobku podpísaný štatutárnym zástupcom,
2. Vzorka výrobku. Vzorka musí byť vyrobená v súlade technickými parametrami uvedenými v špecifikácii predmetu zákazky. Vzorka bude označená obchodným názvom uchádzača, podpisom, odtlačkom pečiatky. Pri vzorke budú vložené informácie (pokyny) výrobcu v súlade s príslušnými normami a prílohou č. 1 bodom 1.4 k Nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky. Vzorky tovarov úspešných záujemcov (zaradených do DNS) ostávajú v majetku verejného obstarávateľa počas trvania DNS. Vzorky tovarov neúspešných záujemcov (nezaradených do DNS) si budú môcť záujemcovia prevziať späť v sídle verejného obstarávateľa do 30 dní od oznámenia o neúspešnosti.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom použije na zoradenie ponúk v DNS elektronickú aukciu (EA) v IS EVO. Zúčastniť sa EA môžu len uchádzači, ktorí predložili ponuku na konkrétnu zákazku zadávanú v DNS. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch, výzve na predkladanie ponúk a bližšie informácie o procese aukčného postupu budú uvedené aj vo výzve na účasť v aukčnom postupe.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 09.04.2021 12:00
IV.2.3) Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 22.04.2021
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Postup zadávania nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO na https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/430655. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal záujemca/uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené v aktuálnych príručkách na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html a vo videnávodoch na https://www.uvo.gov.sk/viacoisevo/videonavody-5f9.html .
2. Verejný obstarávateľ použije na zadanie konkrétnych zákaziek výzvy v rámci vytvoreného DNS (dynamického
nákupného systému) § 58 - § 61 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. Výzvu bude zasielať všetkým
zaradeným záujemcom. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade navyhnutnosti meniť zmluvné podmienky v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk.
3. Dynamický nákupný systém bude zriadený na obdobie 36 mesiacov.
4. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme EVO umiestnenom na webovej stránke http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430655, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
5. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po zriadení DNS a pred aj po lehote na predkladanie ponúk viažucej sa ku konkrétnej zákazke postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO. Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.
6. Záujemca pri preukázaní splnenia podmienok účasti môže dočasne nahradiť tieto doklady predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní ale verejný obstarávateľ ho následne vyzve na preukázanie splnenia podmienok účasti požadovanými dokladmi. Uvedený doklad je možné predložiť ako podpísaný naskenovaný doklad v pdf. formáte. Záujemca môže využiť predloženie aj elektronickej verzie formulára JED. Elektronická verzia Jednotného európskeho dokumentu je dostupná na stránke:
https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=sklang=sk .
7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo miesta dodania resp. fakturácie upraviť v konkrétnej výzve v rámci
zriadeného DNS.
8. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rozšíriť predmet zákazky o ďalšie kategórie rovnakého alebo podobného charakteru.
8. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
9. Používateľom DNS môžu byť aj organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa. Ich identifikácia podľa §15 ods. 6 ZVO. Druh: verejný obstarávateľ podľa §7 ods.1 písm. d) ZVO. Oblasť podľa NUTS: SK031.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
04.03.2021