Obnova kaštieľa rodu Zichy vo Voderadoch – reštaurovanie kaplnky a priľahlých miestností, obnova zabudovaného interiéru.

  Zadávateľ:
Bohdal s. r. o.
  Predpokladaná hodnota:
474.829,30 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.04.2021 09:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
08.03.2021
  Dátum zverejnenia:
09.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Bohdal s. r. o.
IČO: 47410531
Novosvetská 1228/42, 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Pavel Bohdal
Telefón: +421 903444057
Email: pbohdal@bohdal.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/20682
Hlavná adresa(URL): www.kastielvoderady.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
LOGTRADE s.r.o. Košice
IČO: 36584452
Palárikova 1500/2 , 04001 Košice
Slovensko
Kontaktná osoba: František Keruľ
Telefón: +421 907225966
Email: logtrade@logtrade.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): www.e-lena.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Osoba podľa § 8 ods. 1 písm. b) ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Obnova kaštieľa rodu Zichy vo Voderadoch – reštaurovanie kaplnky a priľahlých miestností, obnova zabudovaného interiéru.
Referenčné číslo: Voderady-2021-PZ-kastiel
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212314-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné reštaurátorské práce realizované v súlade s reštaurátorskou dokumentáciou Kaštieľ Voderady, Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie, vypracovanou Mgr. art. Robertom Ilešom, v októbri 2020 a projektovou dokumentáciou stavebných úprav v súvislosti s reštaurovaním Pamiatková obnova kaštieľa a parku vo Voderadoch v obci Voderady - kaplnka a miestnosť č. 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, vypracovanou spoločnosťou Ateliér DV, s. r. o., Hornopotočná 20, 917 01 Trnava. Uvedené dokumentácie sa týkajú reštaurovania a stavebnej obnovy miestností č. 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12 (v zmysle číslovania v projektovej dokumentácii) na 1. NP pamiatkového objektu kaštieľ, ktorý je ako súčasť súboru národnej kultúrnej pamiatky kaštieľ a park evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 1155/1, na parcele č. 1, v k. ú. Voderady.

Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
474 829,30 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212350-4
45454100-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Kaštieľ Voderady 250, 919 42 Voderady, Slovenská republika.
II.2.4) Opis obstarávania
Rozsah stavebných a rekonštrukčných prác je podrobne uvedený vo Výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 3 súťažných podkladov.

Dotknuté priestory na prízemí hlavného krídla kaštieľa prešli pri adaptácii na školskú budovu utilitárnymi úpravami, ktoré potlačili pamiatkové hodnoty objektu a niektoré úpravy mali znehodnocujúci charakter.
Z uvedených dôvodov bol vykonaný reštaurátorský výskum zameraný na zistenie prítomnosti výtvarnej výzdoby. Výsledkom výskumu je nález šablónových malieb typu secco pod mladšími vrstvami monochrómnych náterov vo všetkých dotknutých miestnostiach. Maľby sú realizované na pieskovo-vápennej omietke, ktorej podklad tvorí tehlové murivo. Štýlovo je maliarsku výzdobu možné zaradiť do obdobia historizmu druhej polovice 19. storočia. Z hľadiska technického stavu bolo zistené spráškovatenie maliarskej výzdoby a jej nízka priľnavosť. Ďalej boli zistené poškodenia a úbytky plastických prvkov v SZ trakte. V kaplnke sa intaktne dochoval maľovaný drevený strop. Rovnako sa potvrdila prítomnosť maliarskej výzdoby na stenách. V druhej polovici 20. storočia však boli zamurované dve neogotické okná s lomenými oblúkmi v závere kaplnky. Drevené obloženie spodných častí stien kaplnky sa taktiež nezachovalo.

Pre začiatkom reštaurovania je však potrebné doplniť reštaurátorskú dokumentáciu v zmysle podmienok tohto rozhodnutia. Reštaurátorská dokumentácia má okrem podkladu pre reštaurovanie funkciu archívneho materiálu a má umožňovať orientáciu v objekte. Z toho dôvodu je potrebné dokumentáciu doplniť o identifikačnú fotografiu každej miestnosti v celkovom pohľade. Zároveň mätúco pôsobí odlišné číslovanie miestností vo výskumnej dokumentácii a v projekte. Je žiaduce číslovanie zjednotiť, prípadne uviesť obe číslovania pri jednotlivých miestnostiach. V kapitole 4 (s. 102) je uvedené vyhodnotenie technického stavu troch miestností a preto je potrebné doplniť vyhodnotenie technického stavu všetkých miestností. V reštaurátorskej dokumentácii je určený technologický postup reštaurovania, avšak chýba konkretizácia špecializovaných materiálov a prípravkov určených na reštaurovanie. V dokumentácii chýba umelecko-historické vyhodnotenie výtvarnej výzdoby. Doplnenie o umelecko-historické vyhodnotenie je žiaduce najmä v prípade kaplnky, nakoľko sa autor projektovej dokumentácie obnovy pri návrhu rekonštrukcie neogotického výrazu kaplnky inšpiroval riešením prvkov kaštieľa v Rusovciach, ktorý bol vo vlastníctve rodu Zichy a rovnako prešiel neogotickou úpravou. Viac informácii o súvislosti neogotickej úpravy kaštieľa môžu priniesť archívne pramene.

Zámerom vlastníka je obnova kaplnky ako sakrálneho priestoru. Z tejto funkcie vyplýva potreba doplnenia kaplnky o oltár, ktorý sa v kaštieli nezachoval. KPÚ Trnava pracuje s hypotézou, že pôvodný neogotický oltár z kaplnky bol prenesený do farského kostola Navštívenia Panny Márie vo Voderadoch, kde je v súčasnosti ako oltár Ukrižovania situovaný vľavo vedľa víťazného oblúka. Túto hypotézu je potrebné overiť archívnym výskumom. Na základe získaných informácií KPÚ Trnava rozhodne o riešení oltára v kaplnke kaštieľa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá kvality
Názov: Lehota realizácie diela v dňoch
Relatívna váha: 10

Cena
Relatívna váha: 90
II.2.6) Predpokladaná hodnota
474 829,30 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Projekt: Obnova kaštieľa rodiny Zichy vo Voderadoch, číslo projektu: CLT01008
II.2.14) Doplňujúce informácie
Financovanie: z prostriedkov Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci projektu: Obnova kaštieľa rodiny Zichy vo Voderadoch, číslo projektu: CLT01008, v rámci Programovej oblasti: Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca, a vlastných finančných prostriedkov žiadateľa o NFP. Projektový partneri: Obec Voderady, Hgskulen for Grn Utvikling, Historické Hotely Slovenska.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1.1
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len ZVO).
1.1.2
Hospodársky subjekt preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 ZVO
-zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZVO, ktorý vedie ÚVO,
alebo
-predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO (vyžaduje sa predloženie kópií všetkých dokladov vrátane úradných prekladov (naskenované originály alebo úradne osvedčené kópie) ) preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia), ktoré nesmú byť staršie ako tri mesiace ku dňu stanovenej lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu IV.2.2 Výzvy na predkladanie ponúk a bodu 20.1 časti A: Pokyny na vypracovanie a predloženie ponuky, súťažných podkladov.
UPOZORNENIE: Verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získavať údaje podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Nevyžaduje sa, aby hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. g) a h) ZVO, dôkazné bremeno a zabezpečenie dôkazu, že hospodársky subjekt nespĺňa tieto podmienky účasti, je na verejnom obstarávateľovi.
1.1.3
Podľa § 32 ods. 7 ZVO je podmienka účasti týkajúca sa osobného postavenia podľa ods. 1 písm. b) a c) splnená, ak uchádzač zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
Verejný obstarávateľ je bez ohľadu na § 152 ods. 4 oprávnený od uchádzača dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO.
1.1.4
Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 ZVO uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
1.1.5
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.1.6
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predložením dokumentu Jednotný európsky dokument (ďalej len JED) alebo čestným vyhlásením (viď bod 16.6 časti A. Pokyny na vypracovanie a predloženie ponuky, súťažných podkladov).
Verejný obstarávateľ dáva k dispozícii elektronickú verziu formulára JED vo formáte .XML, ktorá je uverejnená ako súčasť dokumentov poskytovaných k zákazke elektronickými prostriedkami podľa bodu I.3) a bodu VI.3.1) Výzvy na predkladanie ponúk. Pre vyplnenie elektronickej verzie formulára JED prostredníctvom bezplatnej služby Európskej komisie (služba ESPD) uverejnil Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ÚVO) Príručku k elektronickej službe na vyplnenie a opätovné použitie JEDu (http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1445/JED-prirucka_ESPD). Pre vysvetlenie k vypĺňaniu obsahu JEDu uverejnil ÚVO manuál - verzia 2 (http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1523/JED%20-%20manuál%20v2 ). Verejný obstarávateľ umožňuje, aby hospodársky subjekt vyplnil v časti IV Podmienky účasti len oddiel :GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI.
1.1.7
Pri preukazovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sa uchádzačom odporúča postupovať v súlade s upozornením ÚVO Zmeny súvisiace so zoznamom hospodárskych subjektov, uverejneným na https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html
1.1.8
Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti stanovených v súlade s § 32 ods. 1 ZVO a preukazovaných podľa § 32 ods. 2 a § 152 ods. 4 ZVO spôsobom podľa § 40 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
V súlade s projektovou dokumentáciou a požiadavkami Krajského pamiatkového úradu, realizátor rekonštrukcie musí mať k dispozícii štyroch reštaurátorov v príslušnej špecializácii (S9, S6, M1, S1).
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 13.04.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 13.04.2021 11:00
Miesto: Bohdal s. r. o., Novosvetská 1228/42 , 811 04 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude neverejné avšak za možnej elektronickej účasti uchádzačov, pretože v postupe verejného obstarávania nebude použitá elektronická aukcia. Uvedené súvisí s epidemiologickou situáciou a obmedzením zdravotných rizík v súvislosti s epidémiou COVID-19 (Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie č. 5956-5000/2020 zo dňa 15.04.2020).
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1)
K súťažným podkladom je umožnený prístup elektronickými prostriedkami v systéme ELENA na adrese
https://www.e-lena.sk v lehote podľa bodu IV.2.2.
2)
Žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti (ďalej len žiadosť o vysvetlenie):
Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne prostredníctvom systému ELENA vysvetlenie informácií potrebných na
vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred.
Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená elektronickými prostriedkami v systéme ELENA.
Vysvetlenie bude poskytnuté elektronickými prostriedkami v systéme ELENA a v profile verejného obstarávateľa.
3)
Verejný obstarávateľ nie je povinný v rámci dorozumievania podľa bodu 1,2 komunikovať so záujemcami písomne v listinnej forme.
4)
Systém ELENA automaticky umožňuje sledovanie otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
5)
Zábezpeka ponúk sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške: 10 000,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v
súťažných podkladoch.
6)
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve, najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o
všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Úspešný uchádzač bude postupovať podľa pokynov v kapitole E. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky, súťažných podkladov.
7)
Uchádzač predloží Rozpočet výkaz výmer s uvedením cien, názvov položiek, merných jednotiek a množstiev merných jednotiek vypracovaného v súlade s Prílohou č. 3 súťažných podkladov a oceneného na základe požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
8)
V súlade s § 38 ods. 1 písm. d) ZVO verejný obstarávateľ uvádza, že uplatňuje podmienku podľa § 40 ods. 6
písm. g) ZVO.
9)
V súlade s § 56 ods. 12 ZVO verejný obstarávateľ uvádza, že lehota podľa § 56 ods.8 ZVO je 60 pracovných dní.
10)
Predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií, nie je ani
obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
11)
Táto podlimitná zákazka sa zadáva postupom podľa §112 ods. 6 ZVO, bez použitia elektronickej aukcie.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.03.2021