Integrovaný predajný systém

  Zadávateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
14.296.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.04.2021 09:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Rokovacie konanie so zverejnením
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
02.03.2021
  Dátum zverejnenia:
08.03.2021
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35914939
Rožňavská 1, 83272 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Mikula
Telefón: +421 220292654
Email: mikula.miroslav@slovakrail.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk/profily/-/pzakazky/9090/
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.slovakrail.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby železničnej dopravy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Integrovaný predajný systém
Referenčné číslo: S3371/2021-SeOL
II.1.2) Hlavný kód CPV
72260000-5
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Vybudovanie IPS, jeho nasadenie, aplikačná, servisná a technická podpora systému a následný rozvoj systému. IPS musí
poskytovať moderné a komplexné služby pri preprave cestujúcich, poskytovať obsluhe jednoduché a intuitívne
prostredie pre všetky úkony týkajúce sa výdaja/predaja cestovných dokladov, pripojením sa na ostatné medzinárodné
systémy železničných prepravcov umožňovať výdaj/predaj medzinárodných cestovných dokladov. IPS musí byť
integrovaný na ostatné informačné systémy používané obstarávateľom, ktoré sú ďalej popísané v týchto súťažných
podkladoch, a tiež umožňovať integráciu informačných systémov tretích strán. Informačné systémy tretích strán
predstavujú napr. rezervačné systémy cestovných kancelárií, prepravných agentúr a pod., t. j. nezávislé aplikácie, ktoré
budú čerpať údaje z IPS. Informačné systémy tretích strán vznikajú nezávisle na vôli obstarávateľa a obstarávateľ ich
žiadnym spôsobom nekoordinuje a nemôže zasahovať do ich funkčnosti. Riešenia IPS musia umožniť pripojenie na
poskytovanie informácií pre vytváranie systémov pre tretie strany.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
14 296 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72262000-9
72261000-2
72253200-5
72254000-0
72254100-1
72265000-0
48600000-4
48610000-7
48620000-0
48628000-9
72263000-6
72266000-7
72267000-4
72267100-0
72267200-1
72268000-1
79417000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK010
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Vybudovanie IPS, jeho nasadenie, aplikačná, servisná a technická podpora systému a následný rozvoj systému počas
platnosti zmluvného vzťahu. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
14 296 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 72
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti (ďalej aj "PÚ") týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ZVO). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 ZVO.
III.1.1.1) V prípade, že záujemcom predkladané doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti nie sú vydávané v
elektronickej podobe s právnym účinkom, alebo sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr. zápis
do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 4 ZVO),obstarávateľ odporúča, aby záujemca predložil v žiadosti
o účasť doklady po zaručenej elektronickej konverzií dokumentu z listinnej do elektronickej podoby. V prípade
predloženia písomností vyhotovených záujemcom, obstarávateľ odporúča, aby boli takéto písomnosti podpísané
kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenou osobou konať za záujemcu.
III.1.1.2) Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného
postavenia podľa § 152 ods. 1 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Obstarávateľ uzná rovnocenný zápis
alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.
III.1.1.3) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k
tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: V zmysle § 33 ods. 1 písm. a) ZVO: Uchádzač preukáže ekonomické a finančné postavenie predložením vyjadrenia
banky alebo pobočky zahraničnej banky (alebo bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách), ktorej je
uchádzač klientom, o schopnosti plniť finančné záväzky, nie starším ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.
Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže uchádzač využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu
na ich právny vzťah, pričom uchádzač pri preukazovaní finančného a ekonomického postavenia postupuje podľa § 33
ods. 2 ZVO.
V prípade, že záujemcom predkladané doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti nie sú vydávané v
elektronickej podobe s právnym účinkom, obstarávateľ odporúča, aby záujemca predložil v ponuke doklady po zaručenej
elektronickej konverzií dokumentu z listinnej do elektronickej podoby.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia
spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Vyjadrenie banky/bánk musí obsahovať údaje o tom, že:
- uchádzač v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár,
- uchádzač nie je v nepovolenom debete
- jeho bežný účet nebol ku dňu vystavenia tohto vyjadrenia predmetom exekúcie.
Okrem vyjadrenia banky predloží uchádzač aj čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako v tých, ku ktorým predkladá
vyjadrenie nemá záväzky. Čestné vyhlásenie bude podpísane osobou oprávnenou konať v mene uchádzača v
záväzkových vzťahoch. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Obstarávateľ požaduje preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť doložením: III.1.3.1) Podľa § 34 ods.1 písm. a) ZVO - zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia VO s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO. Zoznam poskytnutých služieb vypracuje záujemca. Odporúčaný vzor je zverejnený v profile obstarávateľa v zverejnených dokumentoch pre túto zákazku.
III.1.3.2) Podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO - opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a
opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
III.1.3.3) Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO - údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb
určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
III.1.3.4) V prípade, že záujemcom predkladané doklady na preukázanie splnenia PÚ nie sú vyhotovené v elektronickej
podobe s právnym účinkom, obstarávateľ odporúča, aby záujemca predložil v ponuke doklady po zaručenej elektronickej konverzií dokumentu z listinnej do elektronickej podoby, ak sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr. evidencia referencií podľa § 12 ZVO).
III.1.3.5) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie PÚ týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a ods.7 ZVO; oprávnenie poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relev. odbornými skúsenosťami najmä podľa ods.1 písm. g) ZVO, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
III.1.3.6) Skup. dodávateľov preukazuje splnenie PÚ týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
III.1.3.7) Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby,
uchádzač je povinný predložiť samostatný JED aj pre túto osobu, ak predbežne nahrádza doklady na preukázanie
splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia tejto osoby.
III.1.3.8) Doklady preukazujúce splnenie PÚ záujemcu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť
predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v
českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v slovenskom jazyku. III.1.3.9) V prípade
dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné na prepočítanie tejto meny na EUR použiť kurz ECB,
resp. Národnej banky Slovenska, aktuálny v posledný deň prísl. kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti,
rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa referencia realizovala. V prípade
roku 2021 je potrebné na prepočítanie inej meny na EUR použiť kurz ECB, resp. Národnej banky Slovenska, aktuálny v deň vyhlásenia verejného obstarávania. V prípade preukazovania splnenie PÚ, poskytnutím služieb v inej mene ako EUR, záujemca uvedie hodnotu poskytnutých služieb v pôvodnej mene a prepočet do meny EUR.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre splnenie podmienky uvedenej v bode III.1.3.1) obstarávateľ požaduje
preukázať zoznamom poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, tzn.
implementačne, integračne, programátorské a konfiguračne práce, kde predmet plnenia zahŕňal návrh, vybudovanie a
dodanie, detailnú funkčnú špecifikáciu, návrh architektúry, SW riešenia, vývoj, testovanie SW riešenia, nasadenie SW
riešenia do prevádzky a zaškolenia pracovníkov objednávateľa a práce pozostávali z aplikačnej časti, databázovej časti pre oblasť informačných systémov dopravy, ktorého fin. objem bol spolu za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia VO s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov kumulatívne v min. výške 5.500.000 EUR bez DPH, pričom hodnota aspoň dvoch zákaziek musí byt min. 2.000.000,00 EUR bez DPH každej z nich;
- zoznamom poskytnutých služieb rovnakého alebo obdobného charakteru, ktorých predmetom bolo dodanie služieb
štandardnej technickej podpory softvéru, školenia, konzultácie a onsite podpora systémov pre oblasť inf. systémov
dopravy, ktorého finančný objem bol spolu za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia VO s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov kumulatívne v min. výške 2.500.000 EUR bez DPH;
- zoznamom poskytnutých služieb rovnakého alebo obdobného charakteru, ktorých predmetom bolo dodanie služieb
rozvoja existujúceho a funkčného informačného systému dopravy, ktorého finančný objem bol spolu za predchádzajúce tri roky od vyhl. VO s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov kumulatívne v min. výške 1.000.000 EUR bez DPH.
Poskytnutie služby rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky sa rozumie poskytnutie služby
zahŕňajúcej všetky nižšie uvedené oblasti:
- Predajný a rezervačný informačný systém v oblasti dopravy s prepojením na ďalšie vnútroštátne a medzinárodné
predajné systémy prepojením.
- Predajný a rezervačný informačný systém v oblasti dopravy s prepojením na existujúce systémy v železničnej doprave.
- Clearing pre riešenie prepravných tržieb v oblasti dopravy.
Pre splnenie podmienky uvedenej v bode III.1.3.2) obstarávateľ požaduje predložiť platný a) certifikát o zavedení
systému manažérstva IT služieb v zmysle normy ISO 20000-1 vydaný nezávislou inštitúciou v oblasti, ktorej sa týka
predmet zákazky Obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality predložené
uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie manažérstva IT služieb budú dodané
štandardným spôsobom v súlade s uvedenou normou; b) platný certifikát o zavedení systému manažérstva nformačnej
bezpečnosti v zmysle normy ISO 27001 vydaný nezávislou inštitúciou v oblasti, ktorej sa týka predmet zákazky.
Predložením certifikátu sa chce obstarávateľ uistiť, že všetky bezpečnostné aspekty obstarávaného systému budú
dodané štandardným spôsobom v súlade s uvedenou normou.
Pre splnenie podmienky uvedenej v bode III.1.3.3 podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO obstarávateľ požaduje predložiť
platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti udelené bezpečnostným orgánom fyzickým osobám:
a) certifikát v oblasti projektového manažmentu (napr. Prince 2, PMI alebo ekvivalentný);
b) certifikát pre oblasť návrhu architektúry IT - TOGAF alebo ekvivalent daného certifikátu od inej akreditovanej
autority;
c) certifikát v oblasti administrácie databáz Oracle, Oracle Database 12c Administrator Certified Professional alebo
ekvivalentný;
d) certifikát implementačného špecialistu, napríklad Oracle Certified Implementation Specialist, MCSD: App Builder alebo ekvivalent;
e) certifikát v oblasti programovania Java (napr. Oracle Certified Associate/Professional) alebo .NET (MCSA: Universal
Windows Platform) alebo ekvivalentný;
f) certifikát v oblasti bezpečnosti informačných systémov, (CISSP- Certified Information System Security Professional,
alebo ekvivalent).
Podmienku uvedenú pod písm. a) až f) záujemca preukáže prostredníctvom kópie certifikátu.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Vyžaduje sa zábezpeka ponuky vo výške 250 000,00 EUR.
Spôsob zloženia zábezpeky ponuky je uvedený v súťažných podkladoch.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa. Platobné podmienky sú uvedené v súťažných
podkladoch - časť B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Obstarávateľ vyžaduje vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa Obchod. zák. alebo Občian.zák., resp. podľa
právnych predpis. platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov, pred uzatvorením zmluvy, ak ponuka skupiny
dodávateľov bude obstarávateľom prijatá. Nevyžaduje sa, aby vytvorená právna forma mala samostatnú právnu
subjektivitu. Vytvorenie právnej formy je potrebné z dôvodu garancie dodržania stanovených zmluv. podm. a riadneho
plnenia zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť. V prípade združenia je potrebné z hľadiska priehľadnosti vzťahov pri plnení
zmluvy príp. vymáhania záväzkov, aby účastníci združenia uzatvorili zmluvu, ktorá bude obsahovať povinnosti pre
všetkých účastníkov združenia. Zmluva musí obsahovať aj splnomocnenie pre niektorého účastníka združenia na zastup.
združenia pri rokovaniach a vykonávaní potrebných práv. úkonov a tiež vyhlásenie o tom, že členovia združenia
ručia spoločne a nerozdielne za záväzky voči obstarávateľ. vzniknuté pri realizácií predmetu zákazky.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podľa súťažných podkladov resp. v znení ich neskorších zmien v závislosti od prijatých záverov z uskutočnených
rokovaní s uchádzačmi.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Rokovacie konanie s predchádzajúcou výzvou na súťaž
IV.1.4) Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
Použitie etapového konania na postupné znižovanie počtu riešení, o ktorých sa bude diskutovať, alebo ponúk, o ktorých sa bude rokovať: Áno
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 29.04.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.3.1) Tento postup obstarávania rokovacie konanie so zverejnením - je realizované podľa ustanovení § 94 a nasl. ZVO.
Obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom informačného systému Úradu pre
verejné obstarávanie s názvom IS EVO ver. 18.0. Podrobné informácie o IS EVO ver. 18.0 určených pre prácu
záujemcu/uchádzača s týmto systémom nájdete na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html v sekcii PRÍRUČKY a
v sekcií VIDEONÁVODY.
VI.3.2) Žiadosť o účasť sa podáva elektronicky prostredníctvom IS EVO. Pod žiadosťou o účasť sa v tejto zákazke
rozumie predloženie dokladov, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo
predloženie jednotného európskeho dokumentu pre verejné obstarávanie. Žiadosť o účasť záujemcu musí byť doručená v lehote podľa bodu IV.2.2) tohto oznámenia.
VI.3.3)Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom v ods. III.1.1),
III.1.2) a III.1.3) tohto oznámenia predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom pre verejné obstarávanie
(JED). Záujemca vyplní časti I. až III. JED-u a oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED-u bez
toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.
VI.3.4) Ak záujemca použije JED, obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania
kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om. Záujemca je následne povinný doručiť doklady obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. V prípade, ak záujemca nepredloží doklady, ktoré boli nahradené JED-om v lehote stanovenej obstarávateľom, obstarávateľ záujemcu vylúči z verejného obstarávania.
VI.3.5) Doručovanie podaní - v IS EVO sa za okamih doručenia považuje odoslanie danej informácie (žiadosti, ponuky,
návrhu a iné). Tento údaj je uvedený v dátume podania príslušného dokumentu. Dátum odoslania = dátum doručenia.
VI.3.6) Obstarávateľ určil na komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi v tejto zákazke slovenský a český jazyk, v ktorom
musia byť predložené žiadosti o účasť, ponuky, prípadné žiadosti o vysvetlenie alebo prípadne uplatnené revízne
postupy.
VI.3.7) Výzvu na predkladanie základných ponúk, ktoré sú východiskom pre následné rokovania, obstarávateľ pošle
záujemcom, ktorí spĺňajú podmienky účasti.
VI.3.8) Obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom.
Prípadné vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, vysvetlenie alebo úprava súťažných podkladov budú obstarávateľom zverejnené v profile obstarávateľa v danej zákazke na linku
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430490.
VI.3.9) Pre účely verejného obstarávania je v tejto zákazke určená dĺžka trvania zákazky ako max. lehota realizácie
predmetu zákazky. Uvedenému zodpovedá údaj uvedený v ods. II.2.7) oznámenia o vyhlásení VO.
VI.3.10) Obstarávateľ vylúči z VO uchádzača alebo záujemcu podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, ak na základe
dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
VI.3.11) Obstarávateľ si vyhradzuje právo podľa § 73 ods. 3 ZVO uskutočniť rokovanie v niekoľkých po sebe
nasledujúcich etapách s cieľom znížiť počet ponúk, ktoré sa majú prerokovať, na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v súťažných podkladoch.
VI.3.12) Nejedná sa o zelené VO, ani o obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Sú uvedené v § 163 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
02.03.2021