Mobilné telekomunikačné služby

  Zadávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
8.602.877,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.04.2021 09:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
02.03.2021
  Dátum zverejnenia:
08.03.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00151866
Pribinova 2 , 81272 Bratislava - Staré Mesto
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Martin Raučina
Telefón: +421 250944421
Email: martin.raucina@minv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239
Hlavná adresa(URL): http://www.minv.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejný poriadok a bezpečnosť
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Mobilné telekomunikačné služby
Referenčné číslo: V2020515
II.1.2) Hlavný kód CPV
64200000-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zriadenie a poskytovanie komplexnej, bezpečnej, efektívnej a ekonomicky výhodnej elektronickej komunikačnej služby (hlasové volania, SMS, MMS, internetové pripojenie v mobilných komunikačných zariadeniach) prostredníctvom jednotnej virtuálnej privátnej siete (VPS) pre účastníkov MV SR.
VPS bude vytvorená osobitne pre každého z účastníkov MV SR, ako pripojenie VPS všetkých SIM kariet účastníkov MV SR do mobilnej komunikačnej siete poskytovateľa ako aj ďalšie s tým súvisiace služby.
Súčasťou poskytovania služieb bude pripojenie VPS účastníkov MV SR do elektronickej komunikačnej siete poskytovateľa VPS a aj ostatných poskytovateľov elektronických komunikačných sietí podľa § 3 zákona č. 351/2011 Z. z o elektronickej komunikáciách, do osobitných sietí MV SR (hlasovej a dátovej), ktoré MV SR zriadilo a prevádzkuje podľa Zákona č. 351/2011 Z. z o elektronickej komunikáciách a možnosť jej nepretržitého využívania.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
8 602 877,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
64212000-5
72300000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zriadenie a poskytovanie komplexnej, bezpečnej, efektívnej a ekonomicky výhodnej elektronickej komunikačnej služby (hlasové volania, SMS, MMS, internetové pripojenie v mobilných komunikačných zariadeniach) prostredníctvom jednotnej virtuálnej privátnej siete (VPS) pre účastníkov MV SR.
VPS bude vytvorená osobitne pre každého z účastníkov MV SR, ako pripojenie VPS všetkých SIM kariet účastníkov MV SR do mobilnej komunikačnej siete poskytovateľa ako aj ďalšie s tým súvisiace služby.
Súčasťou poskytovania služieb bude pripojenie VPS účastníkov MV SR do elektronickej komunikačnej siete poskytovateľa VPS a aj ostatných poskytovateľov elektronických komunikačných sietí podľa § 3 zákona č. 351/2011 Z. z o elektronickej komunikáciách, do osobitných sietí MV SR (hlasovej a dátovej), ktoré MV SR zriadilo a prevádzkuje podľa Zákona č. 351/2011 Z. z o elektronickej komunikáciách a možnosť jej nepretržitého využívania.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky predmetných súťažných podkladov, predpokladané množstvo/rozsah služieb je uvedené v prílohe č.2 Štruktúrovaný rozpočet ceny súťažných podkladov, podrobné vymedzenie zmluvných podmienok je uvedené v prílohe č. 3 Návrh Rámcovej dohody súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
8 602 877,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona týkajúce sa osobného postavenia sú uvedené v prílohe č. 5 predmetných súťažných podkladov
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 zákona týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti sú uvedené v prílohe č. 5 predmetných súťažných podkladov
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní, podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom rámcovej dohody uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne
stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v prílohe č.4 predmetných súťažných podkladov.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 09.04.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.04.2021 09:15
Miesto: MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, 4. poschodie, zasadacia miestnosť
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk vzhľadom na použitie elektronickej aukcie bude neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejná súťaž podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") sa realizuje systémom Elektronické obstarávanie (EO), ktorý je súčasťou Elektronického kontraktačného systému (EKS); EO je prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle (URL) https://eo.eks.sk/. Podrobné informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Verejný obstarávateľ uvádza, že v dokumente Všeobecné podmienky elektronického obstarávania, ktorý je zverejnený na EKS sú upravené v rozsahu zákona základné podmienky používania elektronickej podpory procesov vo verejnom obstarávaní najmä z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii. Odkaz na webovú stránku:
https://ppvo.eks.sk/SpravaVPPPVO/VPPPVO/AktualneUcinne/10

3. Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístupu prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na adrese (URL) https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1823

Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela a nevedie evidenciu záujemcov. Zároveň verejný obstarávateľ v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie (URL) http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/239 uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky uverejnené na adrese (URL) https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1823

4. Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.

5. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že žiadosť o vysvetlenie bude doručená elektronicky funkcionalitou EKS dostatočne vopred.

6. Náklady spojené s účasťou v tejto verejnej súťaži znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi.

7. Verejný obstarávateľ pri zadávaní tejto nadlimitnej zákazky postupuje podľa § 20 ods. 1 zákona.

8. Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti je uvedené v Prílohe č.7 súťažných podkladov.

9. Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie na účely jeho prípravy. Verejný obstarávateľ vo svojom profile zverejnil všetky informácie a dokumenty z prípravných trhových konzultácií na nasledovnom webovom linku (URL):
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/426424

10. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky neupravené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.

11. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
02.03.2021