II.1.2)

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
  Predpokladaná hodnota:
400.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
01.03.2021
  Dátum zverejnenia:
04.03.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
IČO: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Kontaktná osoba: Mgr. Marianna Kuchárová
Telefón: +421 960317633
Email: marianna.kucharova@mil.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Elektronický prístup k informáciám (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430451
Elektronické predkladanie ponúk a žiadostí o účasť (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/430451
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.3) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana
I.4) ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) OPIS
II.1.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom/obstarávateľom
Nálezové opravy a technické overenia techniky PVO
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 1 - Údržbárske a opravárske služby
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Sídlo poskytovateľa alebo priestory stálej dislokácie techniky ( Vojenský útvar 4405 Nitra, Jelenecká ulica, 949 01, Nitra) alebo v inom požadovanom priestore v súlade so žiadosťou prevádzkovateľa zariadenia.
NUTS kód:
SK
II.1.3) Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
II.1.4) Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
Trvanie v mesiacoch: 36
Predpokladaná celková hodnota nákupov na celé obdobie trvania rámcovej dohody
Hodnota 400 000,00 EUR bez DPH
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je servis, technické overenia a nálezové opravy techniky kompletov PVO (S-300 PMU, 2K12 KUB, 9K38 IGLA), s cieľom odstrániť vzniknuté poruchy a obnoviť tak ich funkčnosť, prípadne vykonať servis alebo pravidelné overenie zadania. V prípade, že sa zariadenie opraviť nedá alebo je oprava nerentabilná , môže byť oprava riešená výmenným spôsobom. Rozsah požadovanej činnosti bude spresnený objednávkou a zápisom o technickom stave, ktorý bude predložený pri nasunutí techniky na opravu. Ide o defektáciu, opravy, servis a technické overenia zariadení a ich častí.
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 50840000-5
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 50630000-0
II.1.8) Časti
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.1.9) Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: Nie
II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
II.2.3) Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.3) TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Trvanie v mesiacoch: 36
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky
Verejný obstarávateľ bude požadovať od uchádzača, ktorého vyzve na predloženie ponuky, zábezpeku ponuky
vo výške 10 000,00 EUR podľa podmienok jej zloženia, ktoré verejný obstarávateľ stanoví vo výzve na predkladanie
ponúk. Bližšie informácie o zložení zábezpeky budú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch.
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.
Preddavok na cenu verejný obstarávateľ nebude poskytovať.
Finančné plnenie zo strany verejného obstarávateľa bude realizované formou bezhotovostného platobného styku
prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa na základe vystavených faktúr. Splatnosť faktúry je do 30
dní odo dňa jej doručenia.
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Kritériá týkajúce sa osobnej situácie hospodárskych subjektov (ktoré môžu spôsobiť ich vylúčenie) vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu v profesijných alebo obchodných registroch
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Podmienky účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní týkajúceho sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o
verejnom obstarávaní:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
a1) záujemca preukáže doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace alebo podľa § 32 ods. 4 a 5
zákona o verejnom obstarávaní alebo predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov alebo potvrdenia o
zápise do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní prípadne informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v takomto zozname vedenom iným členským štátom;
Pozn.: Verejný obstarávateľ nie je orgánom verejnej moci oprávnený vyžadovať výpis z registra trestov z informačných systémov verejnej správy, preto záujemca preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) tak, ako je uvedené v písm. a1).
b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
b1) záujemca preukáže doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace alebo podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní, alebo predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov alebo potvrdenia o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní prípadne informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v takomto zozname vedenom iným členským štátom;
c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
c1) záujemca preukáže doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, alebo podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní, alebo predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov alebo potvrdenia o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní prípadne informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v takomto zozname vedenom iným členským štátom;
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
d1) záujemca preukáže doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace alebo podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní, alebo predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov alebo potvrdenia o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní prípadne informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v takomto zozname vedenom iným členským štátom;
e)je oprávnený poskytovať službu v predmete zákazky
e1) záujemca preukáže doloženým dokladom o oprávnení poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky alebo podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní, alebo predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov alebo potvrdenia o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní prípadne informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v takomto zozname vedenom iným členským štátom;
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
f1) záujemca preukáže doloženým čestným vyhlásením alebo podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní,
alebo predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov alebo potvrdenia o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní prípadne informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v takomto zozname vedenom iným členským
štátom;
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
g1) preukazuje verejný obstarávateľ
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.
h1) preukazuje verejný obstarávateľ
Záujemca, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1písm. a), g) a h) alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. d) až g) a ods. 7, je oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy (netýka sa prípadu, keď bol uchádzačovi uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím). Opatreniami na vykonanie nápravy musí záujemca preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne
objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne
technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam,
priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom. Verejný obstarávateľ posúdi opatrenia na vykonanie nápravy
predložené záujemcom, pričom zohľadní závažnosť pochybenia a jeho konkrétne okolnosti. Ak opatrenia na vykonanie nápravy predložené uchádzačom bude verejný obstarávateľ považovať za nedostatočné, vylúči záujemcu z verejného obstarávania.
Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely zákona o verejnom obstarávaní sa rozumie
a)Právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b)Právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c)Právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá
alebo konanie zastavené alebo iný právoplatný rozsudok súdu.
Záujemca, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v inom
členskom štáte, nie je oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal opatrenia na vykonanie nápravy, ak je toto rozhodnutie vykonateľné v Slovenskej republike.
III.2.2) Ekonomická a finančná spôsobilosť
Kritériá týkajúce sa hospodárskeho a finančného postavenia hospodárskych subjektov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Podmienky účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a doklady na ich preukázanie podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní:
Záujemca v žiadosti o účasť predloží nasledovný doklad/doklady, ktorým/ktorými preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie:
2.2.1.V zmysle § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 2.2.1.1 Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, kde má záujemca otvorený účet, o jeho schopnosti plniť si finančné záväzky za obdobie posledných troch kalendárnych rokov odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania, (resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) a nebol po určený čas v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, že záujemca nemá blokáciu účtu v súvislosti s exekučným konaním. Dňom vyhlásenia verejného obstarávania sa rozumie deň, keď bolo v Úradnom vestníku EÚ zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.
2.2.1.2 Čestné vyhlásenie záujemcu, že má účty len v banke (bankách) alebo v pobočke zahraničnej banky
(pobočkách zahraničných bánk), od ktorých predložil vyjadrenie banky (bánk) alebo pobočky zahraničnej banky
(pobočiek zahraničných bánk) podľa bodu 2.2.1.1 tohto oznámenia.
2.2.2 Záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení
rámcovej dohody bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
2.2.3 Ak záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom podľa bodu 2.2.1.1 tohto oznámenia, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
III.2.3) Technická spôsobilosť
Kritériá týkajúce sa technickej a/alebo profesijnej schopnosti hospodárskych subjektov (ktoré môžu spôsobiť ich vylúčenie)
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Podmienky účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti a doklady na ich preukázanie podľa § 131 zákona o verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ požaduje od záujemcov technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní preukázať predložením nasledovných dokladov:
2.3.1. V zmysle § 131 ods. 1 písm. a) zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúcich päť rokov s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ak odberateľom
a)bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
b)bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to nie je možné, vyhlásením záujemcu o ich dodaní.
2.3.1.1Dôkaz o plnení a/alebo potvrdenie o poskytovaní služby musí obsahovať min. nasledujúce údaje:
a) identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu alebo sídlo,
identifikačné číslo záujemcu alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo),
b) názov verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo identifikačné údaje odberateľa, ktorý je inou osobou ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní,
c) cenu a lehoty plnenia podľa zmluvného vzťahu (zmluvy, rámcovej dohody, objednávky a pod.),
2.3.1.2 Dôkaz o plnení a/alebo potvrdenia o poskytovaní služby musia byť potvrdené odberateľom/odberateľmi t. j.
verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom podľa zákona o verejnom obstarávaní resp. inou osobou ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.
2.3.1.3 V prípade, ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní a záujemca potvrdenie o poskytovaní služby nemá k dispozícií a splnenie podmienky účasti preukáže vyhlásením záujemcu o poskytovaní služby, doplneným dokladom, preukazujúcim poskytovanie služby alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého bola služba poskytovaná, musia byť z obsahu takéhoto vyhlásenia zrejmé údaje a skutočnosti v rozsahu podľa bodu 2.3 1.1.
2.3.2. Záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej dohody bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi poskytnuté.
2.3.3 Ďalšie podmienky účasti
Verejný obstarávateľ požaduje od záujemcov nasledovné doklady:
2.3.3.1 Povolenie na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu vydané Ministerstvom hospodárstva SR v zmysle zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde v špecifikácií vojenského materiálu má zapísané VM12, a v súlade s Opatrením Ministerstva hospodárstva SR č. 2/2019 z 14. októbra 2019, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu, publikovaného v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 345/2019 Z. z.
2.3.3.2 Čestné prehlásenie, že záujemca spĺňa technické podmienky na vykonanie opráv techniky PVO a disponuje technickým a technologickým vybavením na vykonávanie opráv vrátane vyškoleného personálu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : K bodu 2.3.1.Verejný obstarávateľ požaduje predložiť potvrdenia (dôkaz o plnení) o poskytovaní služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmetom zákazky za prechádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt plnenia a odberateľov, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, pričom verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie potvrdení o poskytovaní služby celkom v nasledujúcej minimálnej úhrnnej hodnote (za všetkých päť rokov spolu, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) vyjadrenom v EUR alebo v ekvivalentnej výške v cudzej mene: 500 000 EUR s DPH za dané obdobie piatich rokov. Potvrdenia budú predložené ako originál alebo úradne overené kópie. Za rozhodujúce obdobie predchádzajúcich päť rokov sa považuje obdobie posledných päť rokov končiacim dňom predchádzajúcim dňu odoslania oznámenia do vestníka úradu. Uchádzač v aktuálnom prípade hodnoty uvedené v cudzej mene prepočíta na Eurá podľa platného kurzu ECB zo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie do vestníkov (Úradný vestník VO, Vestník VO) záujemca spôsob prepočtu zdokumentuje a predloží ako súčasť dokumentov, ku ktorým sa viaže za účelom splnenia podmienok účasti.
K bodu 2.3.3.1 Záujemca predloží platné povolenie na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu - rozhodnutie o
povolení obchodovať s výrobkami obranného priemyslu (kde v špecifikácií výrobkov obranného priemyslu má zapísané
VM 12).
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky, alebo na účasť
Počet/Minimálny počet: 1
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Bližšie informácie ohľadom elektronickej aukcie budú súčasťou súťažných
podkladov, ktoré verejný obstarávateľ zašle s výzvou na predloženie ponuky iba tým uchádzačom, ktorí splnili
podmienky účasti.
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 12.04.2021 10:00
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 12.04.2021 10:00
IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
CS
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.V bode IV.3.3 "podmienky získania súťažných podkladov" nemá byť uvedený dátum a čas. Ide o chybu formulára, bez uvedených údajov sa neumožňuje odoslanie formulára. Záujemca nebude na tento dátum prihliadať.
2. Komunikácia a výmena informácií (ďalej len komunikácia) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami sa bude
uskutočňovať v slovenskom jazyku spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v žiadosti o účasť. Preklad a úradný preklad sa nevyžaduje len v prípade českého jazyka.
3. Komunikácia vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom elektronického Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie (ďalej len IS EVO), ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk, s využitím všetkých jeho funkcionalít. IS EVO je dostupný bezplatne na nasledovnej adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html. Bližšie informácie o komunikácií budú uvedené v oddiele A.1 súťažných podkladov.
4. Žiadosť o účasť sa predkladá elektronicky prostredníctvom IS EVO.
5. Dokumenty tvoriace žiadosť o účasť predkladá záujemca podľa oddielu A.1 súťažných podkladov prostredníctvom IS EVO, v lehote na predkladanie žiadosti o účasť podľa bodu IV.3.4) tohto oznámenia.
6. Dokumenty sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka; to neplatí pre dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.
7. Záujemca predkladá doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa bodu III.2)
PODMIENKY ÚČASTI tohto oznámenia v súlade s § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
8. Nakoľko verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní postupuje postupom užšej súťaže, kedy na predloženie ponuky vyzýva záujemcov, ktorí splnili podmienky účasti, záujemcom sa neumožňuje predbežne
nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom.
9. Toto verejné obstarávanie vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk
alebo podmienky plnenia zmluvy nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a tiež ani obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
10. Verejný obstarávateľ neuzavrie rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
11. Verejný obstarávateľ nerozdeľuje predmet zákazky na časti.
Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky z dôvodu, že požadované služby, ktoré sú predmetom zákazky, nie je možné považovať za samostatné predmety zákazky z dôvodu, že ide o zákazku na poskytnutie služby, ktorá nie je samostatná z hľadiska funkčného, časového, z hľadiska technických špecifikácií a typu zmluvného vzťahu.
VI.4) ODVOLACIE KONANIE
VI.4.1) Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
IČO: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
IČO: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
01.03.2021