Zníženie energetickej náročnosti budovy - Denného stacionára Lesenice

  Zadávateľ:
Obec Lesenice
  Predpokladaná hodnota:
245.892,11 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
01.03.2021
  Dátum zverejnenia:
02.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Lesenice
IČO: 00647420
Lesenice 221, 99108 Lesenice
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Majdán
Telefón: +421 474894100
Email: lesenice@lesenice.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6617
Hlavná adresa(URL): https://www.lesenice.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy - Denného stacionára Lesenice
Referenčné číslo: 1/2020/EU
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce, rekonštrukcia na objekte denného stacionára Lesenice za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
245 892,11 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Lesenice (okr. Veľký Krtíš) - podľa projektovej dokumentácie.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce, rekonštrukcia na objekte denného stacionára Lesenice za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
245 892,11 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 10
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: projekt IROP-PO2-SC211-2018-27 Podpora poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať nasledujúce podmienky účasti:

1.1 . Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom vzmysle § 39 ZVO, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi uchádzači podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

1.2 Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.

1.3 Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:

1.4 Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov vymedzené v ustanovení § 32 ods. 2 ZVO v nadväznosti na § 32 ods. 1 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

1.5 Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

1.6 Verejný obstarávateľ má oprávnenia získavať údaje podľa § 32 ods. 3 zákona overejnom obstarávaní:
V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO vyššie uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (uchádzačov alebo záujemcov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je uchádzač alebo záujemca naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie predmetnej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra).


1.7 Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO.

1.8 Ak uchádzač použije JED alebo čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených týmto jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač predloží doklad/y 1. podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona a 2. podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona
-Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu oznámenia za všetkých členov skupiny spoločne.
Uchádzač alebo osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 zákona aj čestným vyhlásením v zmysle § 114 ods.1 zákona. Ak uchádzač použije JED alebo čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených týmto jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.k § 34 ods.1 písm.b):Preukáže sa zoznamom staveb.prác, že za predchádzajúcich 5 rokov (ďalej"rozhodné obdobie") od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona,dokladom je referencia, 2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona,dôkaz o plnení potvrdí odberateľ;ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah,na základe ktorého boli uskutočnené.Uchádzač preukáže, že za rozhodné obdobie realizoval stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, t.j.pozemné stavby v minimálnom objeme 240 000,- v Eur bez DPH. Údaje, ktoré sú vyjadrené v cudzej mene (inej ako EUR), uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR. Prepočet inej meny na EUR uchádzač prepočíta kurzom Európskej centrálnej banky platným v posledný deň príslušného kalendárneho roka. Za vyhlásenie verejného obstarávania sa považuje zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku VO.
2.k §34 ods.1 písm.g) - vyžaduje sa minimálne 1 osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho pre pozemné stavby, prípadne inžinierske stavby v zmysle zákona č.138/1992Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch resp. ekvivalent zodpovedajúci predmetu zákazky vydaný v krajine Európskej únie s príslušným oprávnením(dokladom) v zmysle platných právnych predpisov na výkon činnosti stavbyvedúceho pre pozemné, prípadne inžinierske stavby resp. ekvivalent zodpovedajúci predmetu zákazky. Na doklade bude pečiatkq oprávnenej osoby na výkon činnosti stavbyvedúceho-požaduje sa, aby táto osoba stavbyvedúceho mala odbornú prax stavbyvedúceho v odbore pozemné stavby, prípadne inžinierske stavby resp. ekvivalent zodpovedajúci predmetu zákazky minimálne 5 rokov, čo sa preukazuje vlastnoručne podpísaným profesijným životopisom tejto osoby. V životopise sa uvedie aj zoznam stavieb s uvedením objednávateľa a časového obdobia,kedy ich stavbyvedúci riadil.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Všetky informácie o podmienkach vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 16.04.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.04.2021 12:00
Miesto: Obecný úrad Lesenice, č. 221, 991 08 Lesenice, Slovensko v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť oprávnený (splnomocnený) zástupca uchádzača, ktorý predložil ponuku v tejto podlimitnej zákazke.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom jazyku.
2.Súťaž sa realizuje ako elektronická cez portál EVO na https://www.uvo.gov.sk/ a až do identifikácie potenciálneho úspešného uchádzača alebo uchádzačov sa všetky doklady a dokumenty predkladajú výlučne v elektronickej forme cez systém EVO. Na účasť v súťaži je potrebné si preštudovať potrebné príručky k systému EVO v zmysle usmernení na portáli: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html a v Súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profil verejného obstarávateľa. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne elektronicky prostredníctvom EVO. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.
3. Súťažné podklady sa nezasielajú, sú k dispozícii v priestore zákazky na Profile verejného obstarávateľa.
4. V prípade, že pred vytvorením príslušného podania - ponuky, používateľ nie je prihlásený do IS UVO, je potrebné sa prihlásiť. Pre podanie ponuky je potrebné, aby prihlásený používateľ bol už registrovaný pre hospodársky subjekt, za ktorý chce podať príslušnú žiadosť.
5.Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo.
6. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne platnosťdňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Zmluvné strany uzatvoria zmluvu s odkladacou podmienkou účinnosti zmluvy, ktorou je schválenie (vydanie súhlasného stanoviska)tejto zmluvy MPRV SR, ako aj celého procesu verejného obstarávania vrámci procesu kontroly vykonávanej MPRV SR ako národným kontrolným bodom projektu, t.j. akýkoľvek vznik, zmena alebo zánik práv a povinností vyplývajúcich ztejto zmluvy nastane až okamihom splnenia odkladacej podmienky. V prípade ak MPRV SR zmluvu neschváli má sa za to, že k uzatvoreniu tejto zmluvy nedošlo apre zmluvné strany znej nevyplývajú žiadne práva ani povinnosti.
7. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje v sume 6 000,- EUR. Bližšie informácie k zábezpeke sú uvedené v súťažných podkladoch.
8. Verejný obstarávateľ v súvislosti s vyplnením JED dokumentu vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t. j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, tzn. umožňuje vyplnenie Globálneho údaju. Aj vzhľadom na to, že sa umožňuje predložiť čestné vyhlásenie podľa § 114 ods. 1 ZVO.
9. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov a uchádzačov, že uplatňuje reverzný postup podľa § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. komisia bude pri vyhodnocovaní ponúk postupovať v súlade s § 112 ods. 6 a § 53 zákona o verejnom obstarávaní, teda vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk u uchádzača, ktorý sa v cit. vyhodnotení ponúk umiestnil ako prvý v poradí.
10. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie,nie je obstarávanie inovácií, ani nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
11. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
01.03.2021