Obnova vozidlového parku električiek v Košiciach - 2. časť

  Zadávateľ:
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
  Predpokladaná hodnota:
75.000.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.04.2021 23:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
23.02.2021
  Dátum zverejnenia:
28.02.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31701914
Bardejovská 6, 04329 Košice-Západ
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Vratislav Šindler, PhD.
Telefón: +421 556407491
Email: vratislav.sindler@dpmk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8171
Hlavná adresa(URL): http://www.dpmk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby mestskej železničnej, električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Obnova vozidlového parku električiek v Košiciach - 2. časť
II.1.2) Hlavný kód CPV
34622100-4
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka 30 ks obojsmerných mestských električiek technicky spôsobilých na prevádzku a vhodných na prevádzku v podmienkach mesta Košice, ako aj poskytnutie údržby (záručného a pozáručného servisu a opráv) uchádzačom pre každú električku počas 15 rokov, resp. do najazdenia 750 000 km od schválenia technickej spôsobilosti na prevádzku. Prvá dodávka je na 10 ks električiek, dodanie dalších električiek je rozdelné na celé obdobie platnosti rámcovej zmluvy. V prípade, keď všeobecne záväzný právny predpis vyžaduje prísnejšie požiadavky na zhotovenie električky ako sú tie, ktoré sú uvedené v týchto súťažných podkladoch, platia požiadavky tohto všeobecne záväzného predpisu pred požiadavkami týchto súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
75 000 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50100000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka 30 ks obojsmerných mestských električiek technicky spôsobilých na prevádzku a vhodných na prevádzku v podmienkach mesta Košice, ako aj poskytnutie údržby (záručného a pozáručného servisu a opráv) uchádzačom pre každú električku počas 15 rokov, resp. do najazdenia 750 000 km od schválenia technickej spôsobilosti na prevádzku. Prvá dodávka je na 10 ks električiek, dodanie ďalších električiek je rozdelené na celé obdobie platnosti rámcovej dohody. V prípade, keď všeobecne záväzný právny predpis vyžaduje prísnejšie požiadavky na zhotovenie električky ako sú tie, ktoré sú uvedené v týchto súťažných podkladoch, platia požiadavky tohto všeobecne záväzného predpisu pred požiadavkami týchto súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 -2020 ZÁMER NÁRODNÉHO PROJEKTU. Názov národného projektu: Obnova vozidlového parku električiek v Košiciach 2. časť
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: V súlade s § 38 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní sú podmienky zverejnené v Súťažných podkladoch dostupných na profile verejného obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky.
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
1. S úspešným uchádzačom bude podpísaná rámcová zmluva v zmysle Obchodného zákonníka, vzor zmluvy je prílohou č.6 týchto SP
2.Uchádzač musí mať právoplatný zápis do registra partnerov verejného sektora
3. Predloženie aktualizovaného zoznamu subdodávateľov podľa súťažných podkladov
Presný opis podmienok je uvedený v súťažných podmienkach.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 12.04.2021 23:59
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.04.2021 09:00
Miesto: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk podľa § 52 ZVO je verejné. Zúčastniť sa na otváraní ponúk môžu uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač je zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo osobou splnomocnenou na zastupovanie. Podmienky otvárania platia pre obe časti predmetu zákazky.
Presný opis podmienok je uvedený v súťažných podmienkach.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1) Súťaž sa realizuje ako elektronická cez IS EVO. Na účasť v súťaži je potrebné postupovať podľa pokynov, príručiek a video návodov IS EVO zverejnených na web stránke ÚVO, v časti Viac o IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html), ktoré je potrebné poznať a ďalej v zmysle usmernení v Súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profil obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom IS EVO. Súťažné podklady sa nezasielajú. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.
2)Žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti (ďalej len žiadosť o vysvetlenie): Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak, aby bolo umožnené obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená elektronickými prostriedkami v systéme IS EVO. Komunikovať s obstarávateľom je možné po prihlásení do systému IS EVO pomocou prístupových údajov záujemcu. Vysvetlenie bude poskytnuté elektronickými prostriedkami v systéme IS EVO a v profile obstarávateľa. Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému IS EVO. Všetky informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
3)Obstarávateľ nie je povinný v rámci dorozumievania podľa bodov 1 a 2 komunikovať so záujemcami písomne v listinnej forme.
4)Ak vo vyhlásení verejného obstarávania alebo v ostatnej súťažnej dokumentácii existuje odkaz na národnú legislatívu, má sa za to, že vždy platí aj ekvivalentný právny predpis podľa európskeho práva, ak to nie je jednoznačne vylúčené.
5) Zábezpeka ponúk sa vyžaduje a je stanovená vo výške: 500 000,00 €
Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
6) V súlade s § 38 ods. 1 písm. d) ZVO verejný obstarávateľ uvádza, že uplatňuje podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g).
7) Predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií, nie je ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
8) Táto nadlimitná zákazka sa zadáva postupom verejnej súťaže s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
23.02.2021