Terňa - Vodovod, rozšírenie vodovodu

  Zadávateľ:
Obec Terňa
  Predpokladaná hodnota:
405.590,71 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.03.2021 14:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
22.02.2021
  Dátum zverejnenia:
24.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Terňa
IČO: 00327867
Hlavná 119/58, 08267 Terňa
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Senderák, starosta
Telefón: +421 514595221
Email: starosta@terna.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/
Hlavná adresa(URL): https://www.terna.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Terňa - Vodovod, rozšírenie vodovodu
II.1.2) Hlavný kód CPV
45232150-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Realizácia stavebných prác podľa platnej projektovej dokumentácie stavby, ktorá sa skladá z viacerých stavebných objektov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
405 590,71 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
k. ú. Terňa, Slovensko
II.2.4) Opis obstarávania
Terňa - Vodovod, rozšírenie vodovodu, 1 kompletné uskutočnenie stavebných prác
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
405 590,71 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Ľudské zdroje alebo iné
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ v čase vyhlásenia tejto výzvy nemá zabezpečené finančné prostriedky na zaplatenie celej zákazky a hľadá možnosti napríklad aj cez Operačný program Ľudské zdroje alebo Environmentálny fond SR.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: A) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 zákona. Verejný obstarávateľ nevyžaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona z dôvodu použitia údajov z Informačných systémov verejnej správy.
B) Uchádzač/záujemca zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní
C) Ak uchádzač nepreukazuje splnenie podmienok účasti formou Zoznamu hospodárskych subjektov, ale predkladá doklady podľa § 32 ods. 2 zákona, obstarávajúci upozorňuje, že takýto uchádzač je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2. písm. a), b), c) zákona, keďže obstarávajúci nie je oprávnený použiť údaje z Informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. (zákon proti byrokracii).
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: A) Podmienka podľa § 34 ods. 1 písm. g). Ak ide o stavebné práce alebo služby, uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
B) Podmienka podľa § 34 ods. 1 písm. j). Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač predložením údajov o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác.
C) Podmienka podľa § 34 ods. 1 písm. l). Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.
D) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
E) Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť určeným dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje technická alebo odborná spôsobilosť. Verejný obstarávateľ prijme aj ekvivalentný doklad používaný v členských krajinách EÚ.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: A) uchádzač musí preukázať, že má k dispozícii nižšie špecifikovaných expertov spĺňajúcich stanovené požiadavky a preukáže ich:
a) predložením požadovaného dokladu o odbornej spôsobilosti a
b) predložením čestného vyhlásenia experta, že bude k dispozícii na plnenie zmluvy (meno a priezvisko experta + podpis experta + odtlačok používanej pečiatky experta).
Uchádzač týmto spôsobom preukáže splnenie minimálnych požiadaviek na expertov:
Expert č. 1: stavbyvedúci s odborným zameraním: Inžinierske stavby - Vodohospodárske stavby a tiež Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - Zdravotechnické zariadenia a inštalácie, musí byť držiteľom osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci.
Expert č. 2: osoba zodpovedná za zváranie plastov - uchádzač predloží platné osvedčenie alebo certifikát z preverenia odbornej spôsobilosti pre druh činnosti zváranie plastov podľa normy platnej pre územie Európskej únie - EN 13067 kategórie M4 Zváranie horúcim telesom a elektrofúzne zváranie PE vodných a plynových rúr:
3.4 - Zváranie PE horúcim telesom na tupo strojom rúry do 315 mm
3.6 - Zváranie PE strojom elektrofúziou objímky do 315 mm
3.8 - Zváranie PE strojom elektrofúziou sedlá bez obmedzenia
Expert č. 3: osoba zodpovedná za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) musí byť držiteľom dokladu o odbornej kvalifikácii osoby zodpovednej za BOZP v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v platnom znení alebo adekvátny ekvivalent.
B) Uchádzač musí disponovať nižšie uvedeným strojovým a technickým vybavením a musí ho mať k dispozícii po celý čas potrebný pre uskutočňovanie prác. Z predložených dokladov musí byť zrejmé, že zariadenia, ktorými uchádzač preukazuje splnenie danej podmienky účasti spĺňajú všetky požadované parametre.
Uchádzač predloží čestné vyhlásenie o vybavení potrebnom pre uskutočnenie prác. V zozname uchádzač uvedie k jednotlivým zariadeniam výrobcu, typ, rok výroby, vlastníka a k mechanizmom a automobilom predloží aj kópiu osvedčenia o evidencii. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vyhlásenie minimálne v rozsahu:
mechanizmus na zemné práce s dosahom do hĺbky min. 2,0 m - 1 ks; nákladné auto vyklápacie s nosnosťou min. 7,0 t - 1 ks; úžitkové dodávkové auto - 1 ks; vibračný valec priekopový ježkový na hutnenie 1 ks; zváračka natupo pre potrubia z plastov min. D110 1 ks.
C) Vyžaduje sa, aby:
a) uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,
b) navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
A) Dĺžka trvania zákazky uvedená v bode II.2.7) je požadovaná za celú stavbu. Verejný obstarávateľ v čase vyhlásenia tejto výzvy nemá zabezpečené finančné prostriedky na zaplatenie celej zákazky. V dôsledku toho je realizácia zákazky rozdelená na viac etáp.
B) Verejný obstarávateľ na zabezpečenie zhotoviteľových záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o dielo požaduje bankovú záruka, ktorá bude poskytnutá za zhotoviteľa v prospech objednávateľa vo výške 5% z celkovej ceny diela.
C) Verejný obstarávateľ podľa § 38 ods. 4 zákona vyžaduje, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo sám uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.
Bližšie informácie k týmto požiadavkám A), B), C) sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Priebeh e-aukcie bude uskutočnený podľa § 54 zákona a podmienok určených v Súťažných podkladoch.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 16.03.2021 14:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.01.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.03.2021 14:20
Miesto: Obec Terňa, Hlavná 119/58, 08267 Terňa
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Keďže v tomto procese bude použitá elektronická aukcia je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk sa nezverejňujú a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neposiela.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní v súlade s § 64 ods. 4 zákona sú:
- v systéme ERANET na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link:http://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/0584)
- v profile zákazky na webovej stránke ÚVO na URL adrese: https://www.uvo.gov.sk/ v časti Vyhľadávanie profilov.
2. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.
3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL: https://obstaravanie.eranet.sk . Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://obstaravanie.eranet.sk v časti PODMIENKY a MANUÁL.
4. Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov zábezpeku viazanosti ponúk vo výške 8 000 EUR (slovom: osemtisíc eur). Podrobnosti sú uvedené v Súťažných podkladoch.
5. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu.
6. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené v touto Výzvou a Súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
7. Ak sú informácie uvádzané v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako Výzva na súťaž alebo v Súťažných podkladoch, v dôsledku zlyhania ľudského faktora alebo v dôsledku chýb v písaní a počítaní, nie v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní, rozhodujúce je znenie príslušných ustanovení podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
8. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zelené, nerieši inovácie a nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.02.2021