Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet

  Zadávateľ:
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
  Predpokladaná hodnota:
940.709,28 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.03.2021 09:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
18.02.2021
  Dátum zverejnenia:
24.02.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
Vnútroštátne identifikačné číslo: 17070775
Ulica 17. novembra 15, 08001 Prešov
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Senková
Telefón: +421 517563109
Fax: +421 517732054
Email: lucia.senkova@unipo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1994
Hlavná adresa(URL): www.unipo.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet
II.1.2) Hlavný kód CPV
55520000-1
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov Prešovskej Univerzity v Prešove formou elektronických stravovacích kariet v stravovacích zariadeniach, donáškových, stravovacích zariadeniach, supermarketoch, hypermarketoch a potravinách. Súčasťou predmetu zákazky je okrem dodania kariet aj správa kariet a pripisovanie (dobíjanie) stravných jednotiek jednotlivým kartám podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
940 709,28 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30237131-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra č.15, 080 01 Prešov, rektorát PU - EÚ.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov Prešovskej Univerzity v Prešove formou elektronických stravovacích kariet v stravovacích zariadeniach, donáškových, stravovacích zariadeniach, supermarketoch, hypermarketoch a potravinách. Súčasťou predmetu zákazky je okrem dodania kariet aj správa kariet a pripisovanie (dobíjanie) stravných jednotiek jednotlivým kartám podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa. Predpokladaný počet stravných jednotiek je 244 800 ks, bližšie určené v SP časti C. Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
940 709,28 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Splnenie týchto podmienok preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 152 ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca ma sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenne doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

Verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods.3 ZVO preto je potrebné po výzve verejným obstarávateľom doklady predložiť.

Splnenie týchto podmienok preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 ZVO resp. podľa § 152 ZVO.


Odôvodnenie: Podmienkou chce mať verejný obstarávateľ istotu, že uchádzač si plní všetky povinnosti dané všeobecne záväznými právnymi predpismi.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač predloží a preukáže vyjadrením každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ktorých má uchádzač vedený účet podľa § 33 ods.1 písm. a) ZVO, že

a)uchádzač nebol v nepovolenom debete za predchádzajúce obdobie 12 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu;
b)bežný účet uchádzača nebol predmetom exekúcie a blokácie za predchádzajúce obdobie 12 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu;
c)pri splácaní úveru, uchádzač dodržuje splátkový kalendár.

Verejný obstarávateľ bude akceptovať len vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Predložené vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, musí byť nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.
Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie uchádzača, že ku dňu predloženia ponuky má otvorené účty len v banke/bankách alebo pobočky zahraničnej banke/bankách, od ktorých predložil vyššie požadované vyjadrenie/ia.

Odôvodnenie: Podmienkou účasti ekonomického a finančného postavenia, verejný obstarávateľ sleduje cieľ nájsť finančne a ekonomicky schopného poskytovateľa služby, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne. Banky sú vo všeobecnosti považované za dôveryhodný zdroj informácií o finančnej disciplíne uchádzača pri plnení si záväzkov a preto pozitívne vyjadrenie banky o platobnej schopnosti uchádzača verejný obstarávateľ považuje za relevantný zdroj informácií o finančnej kondícií a disciplinovanosti uchádzača pri plnení si záväzkov ako aj o neexistencii žiadnych finančných a ekonomických problémov v podobe nútených výkonov rozhodnutí, ktoré by mu bránili plniť predmet zákazky riadne a včas. Akékoľvek finančné a ekonomické problémy zo strany zhotoviteľa pred splatnosťou faktúr môžu spôsobiť problémy s plnením predmetu zákazky. Podmienka účasti je stanovená primerane k predmetu zákazky.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť zdroje inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah podľa § 33 ods. 2 ZVO.
Ak je uchádzačom skupina dodávateľov, ktorá predkladá spoločnú ponuku, preukazujú podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.
Predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia, určených verejným obstarávateľom môže uchádzač aj spôsobom podľa § 39 ZVO a to Jednotným európskym dokumentom.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač predloží podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. V prípade, ak je v zozname dodávok alebo následne potvrdenie o plnení, resp. referencia vydaná v inej mene ako v Eurách prepočet ceny bude vykonaný na základe zverejneného kurzu v ECB platného v deň odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, resp. výzvy na predkladanie ponúk do vestníka úradu.

Odôvodnenie: Podmienkou účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti, verejný obstarávateľ sleduje preukázanie minimálnych praktických skúseností uchádzača s poskytovaním stravovacích služieb prostredníctvom elektronických stravovacích kariet. Potreba určenia tejto podmienky účasti vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzač disponuje odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a či je oprávnený a schopný ho poskytovať. Hlavným zámerom verejného obstarávateľa je, aby precíznym a dôkladným definovaním podmienok účasti na samotného uchádzača vo verejnom obstarávaní eliminoval v maximálne možnej miere vecné a technické riziká pri plnení rámcovej dohody na strane uchádzačov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona; Verejný obstarávateľ požaduje preukázať že poskytol služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to preukázaním uskutočnenia služieb v kumulatívnej hodnote minimálne 450 000,00 EUR bez DPH. Za služby podobného charakteru sa považujú služby na zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov resp. stravných poukážok. Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie existujú.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
podľa ustanovení rámcovej dohody.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
Zrýchlené konanie
Odôvodnenie: Podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní 343/2015 Z.z.
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.03.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.03.2021 10:00
Miesto: Prešovská univerzita v Prešove, č.m. 214
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Predmetné verejné obstarávanie je realizované prostredníctvom EVO. Súťažné podklady sa nebudú poskytovať, nakoľko budú zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
2. V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 prvej vety zákona, teda verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona.
3. Zábezpeku ponuky verejný obstarávateľ nepožaduje.
4. Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní sa uskutočňuje podľa § 20 zákona a v súlade so súťažnými podkladmi.
5. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
6. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
18.02.2021