Audítorské služby 2021 - 2023

  Zadávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
207.375,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.03.2021 09:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
23.02.2021
  Dátum zverejnenia:
24.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
IČO: 35919001
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Stašjaková
Telefón: +421 258311539
Email: katarina.stasjakova@ndsas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
Hlavná adresa(URL): http://www.ndsas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Príprava, výstavba, prevádzka a údržba diaľnic a rýchlostných ciest
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Audítorské služby 2021 - 2023
Referenčné číslo: 60304-2021-01
II.1.2) Hlavný kód CPV
79212000-3
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je:
- Overenie účtovnej závierky podľa IFRS za roky 2021, 2022 a 2023 končiace 31. decembrom;
- Overenie účtovnej závierky podľa slovenských predpisov účtovania za roky 2021, 2022 a 2023 končiace 31. decembrom;
- Overenie správnosti výpočtu základu dane a daňovej povinnosti k dani z príjmov právnických osôb za účtovné obdobie končiace k 31.12.2021, 31.12.2022 a 31.12.2023;
- Priebežné konzultácie k používaniu slovenských predpisov účtovania a medzinárodných účtovných štandardov IAS/IFRS;
- Overenie vyhlásenia o plnení záväzkov za obdobie končiace k 31.12.2021;
- Vypracovanie listu odporúčaní vedeniu objednávateľa;
- Overenie výročnej správy za roky 2021, 2022 a 2023 končiace 31. decembrom.
Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
207 375,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom plnenia predmetu zákazky je sídlo verejného obstarávateľa alebo iné miesto, ktoré vyplýva z povahy plnenej veci.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je:
- Overenie účtovnej závierky podľa IFRS za roky 2021, 2022 a 2023 končiace 31. decembrom;
- Overenie účtovnej závierky podľa slovenských predpisov účtovania za roky 2021, 2022 a 2023 končiace 31. decembrom;
- Overenie správnosti výpočtu základu dane a daňovej povinnosti k dani z príjmov právnických osôb za účtovné obdobie končiace k 31.12.2021, 31.12.2022 a 31.12.2023;
- Priebežné konzultácie k používaniu slovenských predpisov účtovania a medzinárodných účtovných štandardov IAS/IFRS;
- Overenie vyhlásenia o plnení záväzkov za obdobie končiace k 31.12.2021;
- Vypracovanie listu odporúčaní vedeniu objednávateľa;
- Overenie výročnej správy za roky 2021, 2022 a 2023 končiace 31. decembrom.
Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
207 375,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 40
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
K bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody: Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do 30.06.2024.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO)

1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO v spojení s § 152 ZVO.

2. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

3. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

5. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

6. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED) podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods.1 ZVO, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

7. Uchádzač, ktorý použije JED vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.
-----
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ZVO.

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie ako dôkaz, že je schopný úspešne splniť predmet zákazky:

1. Podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO:
Vyjadrenie banky/bánk, pobočky zahraničnej banky/bánk, alebo zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ých má uchádzač vedený/é účet/y, že jeho účet/y nie je/sú v nepovolenom debete, nie je/sú predmetom exekúcie, v prípade splácania úveru uchádzač dodržuje splátkový kalendár a je schopný plniť si svoje finančné záväzky. Vyjadrenie nebude k poslednému dňu lehoty určenej na predkladanie ponúk staršie ako tri mesiace. K vyjadreniu banky alebo ekvivalentnému dokladu uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie potvrdené štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom, že nemá vedené účty ani záväzky v inej banke ako tej, od ktorej predložil vyššie uvedené potvrdenie, resp. ekvivalentný doklad. Pre upresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.

2. podľa § 33 ods. 1 písm. b) ZVO:
Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa

3. podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO:
Prehľad o celkovom dosiahnutom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

4. Ak uchádzač preukáže finančnú a ekonomickú spôsobilosť podľa § 33 ods. 2 ZVO, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a spĺňa ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 33 ods. 2 ZVO.

5. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.

6. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia spoločne.

7. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED-om podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods.1 ZVO, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

8. Uchádzač, ktorý použije JED vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.
-----
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu III.1.2) Finančné a ekonomické postavenie, bod 1.:
Vyjadrenie banky musí obsahovať informácie o uchádzačovi/klientovi banky (ďalej len klient):
-či si klient plní svoje finančné záväzky v posledných 3 rokoch voči banke voči banke riadne a včas,
-či je v čase vydania potvrdenia klient v nepovolenom debete,
-či u klienta neeviduje banka exekúciu alebo predbežné opatrenie.

K bodu III.1.2) Finančné a ekonomické postavenie, bod 2:
Pre splnenie uvedenej podmienky účasti predloží uchádzač zmluvu uzatvorenú v zmysle § 28 ods. 4 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

K bodu III.1.2) Finančné a ekonomické postavenie, bod 3:
Pre účely splnenia uvedenej podmienky uchádzač predloží prehľad o dosiahnutom obrate v celkovej minimálnej hodnote 414 000 eur bez DPH (slovom: štyristoštrnásťtisíc eur bez DPH) za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

V prípade, ak uchádzač je osoba, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky výkaz ziskov a strát a ak uchádzač je osoba, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky výkaz príjmov a výdavkov.

Ak uchádzač má účtovné závierky zverejnené v Registri účtovných závierok (www.registeruz.sk), uvedie v ponuke len internetovú adresu, na ktorej sú výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch verejne prístupné.

Verejný obstarávateľ príjme aj iné obsahom a rozsahom rovnocenné doklady vydané príslušnými inštitúciami v inom členskom štáte Európskej únie, predložené uchádzačom preukazujúce požadované skutočnosti.

V prípade, že výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch uchádzača sú uložené v neverejnej časti Registra účtovných závierok, je potrebné ich v ponuke predložiť spolu so scanom originálu alebo úradne osvedčenej fotokópie osvedčovacej doložky DataCentra prevádzkovateľa Registra účtovných závierok.

Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ uzná aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
-----
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO.

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukáže svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť:

1. podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO:
Zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (t. j. poskytnutie audítorských služieb) za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len rozhodné obdobie) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

2. podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby.

3. Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 3 ZVO, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a zároveň musí spĺňať všetky ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 34 ods. 3 ZVO.

4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

5. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED-om podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

6. Uchádzač, ktorý použije JED vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.
-----
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu III.1.3) Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť, bod 1:
Pre splnenie stanovenej podmienky účasti uchádzač predloží zoznam minimálne dvoch rôznych spoločností, v ktorých audítor vykonal audit podľa IFRS v zmysle § 19 ods. 1 písm. d) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov alebo podľa relevantnej právnej úpravy platnej v krajine sídla/miesta podnikania uchádzača, ktorý má sídlo/miesto podnikania v inej krajine ako je Slovenská republika, s uvedením dátumu ich vykonania a z ktorých aspoň jedna dosiahla v niektorom z auditovaných období hodnotu súčtu dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku netto minimálne 500 000 000,00 EUR bez DPH (slovom: päťstomiliónov eur bez DPH).

V prípade poskytnutých služieb, ktorých začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, bude uchádzačovi započítaná pre splnenie podmienky podľa bodu 1. len výška nákladov poskytnutých služieb spadajúcich do obdobia 3 rokov.

V zozname úspešných poskytnutých služieb alebo splnených zmlúv uchádzač uvedie názov/obchodné meno zmluvného partnera, adresu jeho sídla/miesta podnikania, názov služby, stručný opis, cenu a údaje na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa), ktorému službu poskytol.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), resp. kurz Národnej banky Slovenska, ak ECB nestanovuje daný kurz, aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t. j. v ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro, s uvedením hodnoty kurzu, na základe ktorého došlo k ním vykonanému prepočtu.

K bodu III.1.3) Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť, bod 2:
Pre splnenie stanovenej podmienky účasti uchádzač predloží:
a) zoznam minimálne šesť expertov, ktorí majú licenciu oprávňujúcu na vykonávanie auditu, ktorá je zapísaná v zozname audítorov, ktorý vedie Úrad pre dohľad nad výkonom auditu v zmysle zákona č. 423/2015 §8 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zároveň sú členmi asociácie autorizovaných účtovných znalcov
b) zoznam minimálne dvoch expertov, ktorí sú držiteľmi certifikátu CISA oprávňujúcim vykonávanie bezpečnostných informačných systémov alebo jeho ekvivalentu; uchádzač predloží v ponuke zároveň scan originálu certifikátu/overenej kópie alebo jeho ekvivalentu za menovaných expertov.

Verejný obstarávateľ príjme aj iné obsahom a rozsahom rovnocenné doklady vydané príslušnými inštitúciami v inom členskom štáte Európskej únie, predložené uchádzačom preukazujúce požadované skutočnosti.
-----
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.03.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.01.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.03.2021 10:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je na webovej adrese:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10918/summary
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môžu zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Postup vo verejnom obstarávaní: Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska podľa § 112 až 114 ZVO.
Predložené ponuky budú vyhodnotené podľa § 53 ZVO s použitím ustanovenia § 112 ods. 6 ZVO, druhá veta: ...vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. V súlade s § 55 ods. 1 ZVO sa bude vyhodnotenie týkať uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

2. Spôsob poskytnutia súťažných podkladov:
2.1 z profilu verejného obstarávateľa umiesteného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127, alebo
2.2 elektronicky v editovateľnej podobe prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, ktorej webová aplikácia je umiestená na doméne https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10918/summary.
Bližšie informácie o systéme JOSEPHINE sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.1 Pokyny pre uchádzačov.

3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky
verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE( https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo "ZAUJÍMA MA TO" (v pravej hornej časti obrazovky). Záujemci/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať, sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.

4. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 6 200,00 EUR (slovom: šesťtisícdvesto eur). Podmienky zloženia, vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v bode 15 Zábezpeka časti A.1 Pokyny pre uchádzačov Súťažných podkladov.

5. Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie Zmluvy uvedenú v bode 29 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov Súťažných podkladov.
5.1 Úspešný uchádzač zároveň predloží pred podpisom zmluvy v rámci súčinnosti potrebnej na jej uzatvorenie potvrdenie o prijateľnosti audítora Väčšinovými veriteľmi klienta v zmysle Zmluvy o poskytnutí dlhodobého syndikovaného úveru v maximálnej celkovej výške 15 000 000 000 SK (zo dňa 06.09.2005) a Zmluvy o poskytnutí dlhodobého syndikovaného úveru s odloženým splácaním istiny v maximálnej celkovej výške 1 800 000 000 SK (zo dňa 03.10.2006), a to prostredníctvom agentov veriteľov VÚB a UniCredit Bank.
Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti. Požiadavka je uvedená v bode 29.10 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov Súťažných podkladov.

6. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.
-
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.02.2021