Pekársky tovar

  Zadávateľ:
Centrum sociálnych služieb - Jesienka
  Predpokladaná hodnota:
18.839,24 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.02.2021 08:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
22.02.2021
  Dátum zverejnenia:
23.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Centrum sociálnych služieb - Jesienka
IČO: 00596264
Staromyjavská 77, 90701 Myjava
Slovensko
Kontaktná osoba: Viera Všetulová
Telefón: +421 346212224
Fax: +421 346212224
Email: viera.vsetulova@cssmyjava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.cssmyjava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Pekársky tovar
II.1.2) Hlavný kód CPV
15811000-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Pekársky tovar
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
18 839,24 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.02.2021 08:30
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.02.2021