Údržba pohrebísk a správa domov smútku na území Mesta Martin

  Zadávateľ:
Mesto Martin
  Predpokladaná hodnota:
133.334,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.03.2021 10:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
22.02.2021
  Dátum zverejnenia:
23.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Martin
IČO: 00316792
Nám. S. H. Vajanského 1, 03649 Martin
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Marta Kohútová, Ing. Branislav Bella
Telefón: +421 434204157 / 434204136
Fax: +421 43434204230
Email: marta.kohutova@martin.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5089
Hlavná adresa(URL): http://www.martin.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Údržba pohrebísk a správa domov smútku na území Mesta Martin
Referenčné číslo: 39621/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
98371110-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom verejného obstarávanie je zabezpečiť zhotoviteľa na poskytovanie služieb spojených s údržbou cintorínov, jarnú a jesennú očista cintorínov a starostlivosť o technické zariadenia cintorínov, správu a údržbu domov smútku vrátane príprav obradných miestností a ďalších požiadaviek na základe požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
Údržba pohrebiska a správa domu smútku bude vykonávaná na Ul. Sklabinskej, pohrebiska Jahodnícky cintorín, pohrebiska a domu smútku v Martine Kolónia Hviezda, pohrebiska v Martine Priekopa, pohrebiska Partizánsky cintorín, pamätníka Bukoviny a pohrebiska Záturčiansky cintorín.
Podrobné vymedzenie dodania predmetu zákazky a požiadavky k predmetu plnenia zákazky sú uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov v nadväznosti na podklady uvedených v obchodných (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
133 334,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
98371111-5
45215400-1
79993000-1
98390000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Cintoríny a Domy smútku v majetku Mesta Martin katastrálne územie mesta
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom verejného obstarávania je údržba pohrebísk a správa domov smútku na území Mesta Martin na základe požiadaviek verejného obstarávateľa.
Požaduje sa okrem iného:
Jarná a jesenná očista cintorínov: Kosenie, hrabanie, vývoz biologicky rozložiteľného odpadu, ošetrovanie a výrub drevín /včítane úpravy na štiepku/, odvoz odpadu a jeho uloženie na skládku.
Zimná údržba: odhŕňanie a odvoz snehu zo spevnených plôch a chodníkov, posýpanie chodníkov.
Pravidelné služby spojené s údržbou cintorínov a starostlivosť o technické zariadenia: nakladanie s odpadom, zabezpečovanie vývozu VKK, udržiavanie celkovej čistoty cintorínov, vrátane úsekov popri oplotení, údržba vodovodov /pred zimným obdobím zabezpečiť proti zamrznutiu/, čistenie odpadov, údržba verejného osvetlenia a oplotenia, údržba a revízia výťahov.
Správa a údržba domov smútku: udržiavanie celkovej čistoty /vrátane pravidelnej deratizácie/, maľovanie, kvetinová výzdoba, príprava obradnej miestnosti pred každým pohrebom, starostlivosť o chladiarenské zariadenia, dezinfekcia chladiarenských boxov, starostlivosť o ozvučovaciu techniku, servis plynových spotrebičov pred vykurovacou sezónou, spolupráca s pohrebnými službami, v spolupráci s MsÚ vedenie evidencie hrobových miest na jednotlivých cintorínoch.
Pamätník na Bukovinách: Kosenie, hrabanie, vývoz biologicky rozložiteľného odpadu min. 2x ročne (pred oslavami SNP, výročím oslobodenia Mesta Martin).
Miesto poskytovania služieb: Cintoríny a Domy smútku v majetku Mesta Martin:
Cintoríny:
Martinský cintorín, Sklabinská ulica, Martin
Jahodnícky cintorín
Záturčiansky cintorín
Partizánsky cintorín
Cintorín Kolónia Hviezda
Pamätník na Bukovinách
Domy smútku:
Martinský, Kolónia Hviezda

Výmera cintorínov v majetku Mesta Martin (stav k 01. 01. 2021)
Martinský cintorín, Sklabinská ulica, Martin ................................................................... 2,30 ha
Jahodnícky cintorín ........................................................................................................ 1,79 ha
Záturčiansky cintorín ...................................................................................................... 0,50 ha
Partizánsky cintorín ........................................................................................................ 4,88 ha
Cintorín Kolónia Hviezda..................................................................................................4,78 ha
Výmera celkom ............................................................................................................ 14,25 ha

Zoznam vyšpecifikovaných činností a požiadaviek na poskytnutie služby predmetu plnenia zákazky Údržba pohrebísk a správa domov smútku na území Mesta Martin sú uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov v nadväznosti na položkový rozpočet diela a obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
133 334,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Verejný
obstarávateľ zvážil vhodnosť rozdelenia zákazky na časti v rámci vyhláseného postupu verejného obstarávania a
rozhodol, že by nebolo vhodné rozdeliť zákazku na časti. Verejný obstarávateľ nerozdelenie predmetu zákazky bližšie
odôvodňuje v bode 3. Súťažných podkladov.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Ich splnenie uchádzač preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2, resp. 3, resp. ods. 4, resp. ods. 5 alebo § 152 v súlade s ustanoveniami zákona
o verejnom obstarávaní, predložením originálu alebo úradne osvedčených fotokópií dokladu.
1.2 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g ) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania
závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania
závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.
1.3 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1, ak nie je ustanovené inak:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením Zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), § 32 ods. 2 písm. c) a § 32
ods. 2 písm. e), nakoľko VO je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
Splnenie podmienok účasti podľa § 32 môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 zákona alebo čestným vyhlásením podľa ustanovenia § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňujú sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neuplatňujú sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Kritériá výberu sú stanovené v Súťažných podkladoch k obstarávaniu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Kritériá výberu sú stanovené v Súťažných podkladoch k obstarávaniu.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Všetky podrobnosti týkajúce sa podmienok účasti, ich odôvodnenia a komunikácie sú uvedené v Súťažných podkladoch, ktoré sú pre uchádzačov a záujemcov záväzné. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa v zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledku elektronickej aukcie Zmluvu o dielo č. RCS/01/2021 na údržbu pohrebísk a správu domov smútku podľa ustanovenia § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ na predmet zákazky použije elektronickú aukciu v zmysle § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Elektronická aukcia sa uskutoční prostredníctvom aukčného systému Mesta Martin eBIT verzia 4.0.0.0., ktorý je certifikovaným systémom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, podmienky a priebeh e- aukcie sú uvedené v SP.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.03.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.03.2021 10:30
Miesto: Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49, Martin, kancelária č. 429, 4. poschodie.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie a vyhodnocovanie ponúk komisiou na predmet zákazky je neverejné, koná sa bez účasti uchádzačov a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neodosiela.
Po vyhodnotení predložených dokladov a dokumentov, budú uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti, elektronicky
vyzvaní na predloženie nových cien prostredníctvom elektronickej aukcie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k všetkým poskytnutým dokumentom / informáciám počas lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ bude všetky dokumenty uverejňovať ako elektronické dokumenty v príslušnej časti zákazky v systéme EVO.eBIT portal na portáli
http://www.evoportal.sk/.
2. Predkladanie ponúk je umožnené iba registrovaným uchádzačom a ktorého verejný obstarávateľ zaregistroval do
systému EVO portal schválením jeho žiadosti o registráciu, a ktorému systém EVO portal vygeneroval UID používateľa.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať na adrese: http://www.evoportal.sk/index.php?zobraz=registracia; pokyny k
registrácií sú uvedené priamo na tejto adrese.
3. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému EVO.eBIT portal umiestnenom na webovej adrese http://www.evoportal.sk/.
4. Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ po
vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí.
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť Zmluvu o dielo č. RCS/01/2021 v stanovenej lehote viazanosti
ponúk s druhým, resp. ďalším uchádzačom v poradí na základe výsledku pôvodnej elektronickej aukcie v
prípade:- ak fyzická alebo právnická osoba vo fáze zadávania zákazky pred uzavretím zmluvy - úspešný uchádzač,
odstúpi od svojej ponuky ( odmietne podpísať zmluvu), resp. ponuka úspešného uchádzača (s použitím e-aukcie) bola opäť vyhodnocovaná alebo prebiehala konzultácia na základe predloženej najnižšej ceny, resp. s ktorou uzavrie zmluvu o dielo a stratí v priebehu jej plnenia schopnosť splniť si zmluvný záväzok v lehote viazanosti ponúk. Verejný
obstarávateľ v tomto istom postupe zadávania zákazky vyberie nového úspešného uchádzača v lehote viazanosti ponúk a výsledok oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali.
6.Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov alebo uchádzačov, že je potrebné sa zaregistrovať do aukčného systému Mesta Martin, pokiaľ už nie sú v aukčnom systéme registrovaní.
7. Predpokladaný termín začatia elektronickej aukcie bude uchádzačom oznámený elektronicky vo výzve až po
vyhodnotení ponúk a podmienok uvedených v elektronickej aukcii, ktoré sú uvedené v časti F. Súťažných podkladov
a verejný obstarávateľ stanovil termín konania e aukcie na dátum konania 16.03.2021 so začiatkom o 9,00 hod.
8. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania podlimitnej zákazky z dôvodov uvedených v § 57 ods. 1 a ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a v bode 31 Súťažných podkladov.
9. Predmetné verejné obstarávanie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.02.2021