Výstavba Materskej školy v obci Roztoky

  Zadávateľ:
Obec Roztoky
  Predpokladaná hodnota:
300.851,18 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.03.2021 10:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
22.02.2021
  Dátum zverejnenia:
23.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Roztoky
IČO: 00330949
Roztoky 84, 09011 Roztoky
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Rastislav Tapšák
Telefón: +421 911976973
Email: rasto.tapsak@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6268
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výstavba Materskej školy v obci Roztoky
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214100-1
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Projektová dokumentácia rieši novostavbu materskej školy vytvorením dvoch nových tried, vrátane kuchyne zo zázemím.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
300 851,18 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Roztoky, parcela č. 6/5, 6/6, 7/1, 7/2
II.2.4) Opis obstarávania
Projektová dokumentácia rieši novostavbu materskej školy vytvorením dvoch nových tried, vrátane kuchyne zo zázemím. Objekt je navrhovaný ako jednopodlažný, ukončený pultovou strechou. Stavba je založená na zákl. pásoch v kombinácii z debn. tvárnicami ako murovaná. Strecha je drevená, krytina povlaková. Okná a dvere sú plastové, vstupné dvere hliníkové. Zateplenie stavby je navrhované z minerálnej vlny, systém ETICS.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
300 851,18 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 200
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: a) ak nastanú skutočnosti podľa §57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
b) ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Ľudské zdroje, OPLZ-PO6-SC612-2019-2
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 8.000,- Eur. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v
súťažných podkladoch.
Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenia vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky. Zákazka sa
nedelí na časti, kedže tvori jeden funkčný celok.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa §32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. (ďalej aj ,,zákon"). Ich splnenie preukáže uchádzač predložením dokladov podľa § 32 ods. 2., resp. ods. 3 až 5 zákona alebo podľa §152 zákona. V prípade skupiny dodávateľov sa preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne podľa §37 ods.3 zákona. Splnenie podmienky účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad - ich ekvivalenty predložené uchádzačom.
Ak uchádzač so sídlom v Slovenskej republike nepredloží doklady podľa §32 ods. 2 písm. b), c), e) a f) zákona, verejný
obstarávateľ použije údaje z informačných systémov verejnej správy v zmysle §32 ods.3 zák. č. 343/2015 Z.z.. Ak
uchádzač nepredloží doklad podľa §32 ods. 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa §32 ods.1
písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje, potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na
základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom
obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
V súvislosti s prijatým zákonom č. 221/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých
opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy (zákon proti
byrokracii), došlo od 1.12.2019 k novelizácii ustanovenia § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z.; pri
aktualizácii dokladov odporúčame záujemcom, resp. uchádzačom postupovať podľa všeobecného metodického
usmernenia č. 11/2019 : https://www.uvo.gov.sk/uvod/aktualne-temy-2a8.html?id=571
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 3.1. Podľa §34 ods. 1 písm. b) zákona : zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom : 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je referencia; 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
3.2. Podľa §34 ods. 1 písm. d) zákona : opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
3.3. Podľa §34 ods. 1 písm. g) zákona : údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
3.4. Podľa §34 ods. 1 písm. h) zákona : uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy.
3.5. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou
zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa §34 ods. 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
3.6. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní
týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
3.7. Pri sumách uvedených v inej mene ako v EUR sa použije pri prepočte z inej meny na EUR kurz inej meny k EUR uvedený v kurzovom lístku ECB zverejnený Národnou bankou Slovenska v deň zverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania a ak to nie je možné, potom v najbližší predchádzajúci deň pred dňom zverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 3.1.: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť dôkaz (napr. referencie) o uskutočnení stavebných prác alebo ich častí rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky (pozemné stavby), minimálne v objeme predpokladanej hodnoty zákazky (kumulatívne), to všetko za predchádzajúcich 5 rokov.
K bodu 3.2.: Uchádzač predloží platný dokument (licenciu) od nezávislej certifikačnej autority (napr. TSUS) na
zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov alebo ekvivalentný doklad, ktorým uchádzač preukáže svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi tepelnoizolačného systému, garantuje projektované parametre a životnosť zateplenia.
K bodu 3.3.: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť nasledovné údaje o odbornej kvalifikácii odborníka :
- Platné osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúci pre pozemné stavby v zmysle
Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších
predpisov alebo ekvivalent, vydaný členským alebo iným štátom; súčasťou osvedčenia musí byť okrúhla pečiatka
stavbyvedúceho a podpis stavbyvedúceho
- Životopis odborníka ( vlastnoručne podpísaný) s uvedením súčasnej pracovnej pozície a profesijnej praxe, z ktorého musí vyplývať, či je odborník zamestnancom uchádzača alebo ide o inú osobu podľa §34 ods. 3 zákona. V životopise musí preukázať skúsenosti v oblasti riadenia realizácie pozemných stavieb v pozícii stavbyvedúci (nie jeho asistent) v investičnej hodnote min. 300.000,00 EUR bez DPH. Odborník, ktorým uchádzač preukázal splnenie tejto podmienky účasti, bude uvedený v Zmluve o dielo ako osoba stavbyvedúceho.
K bodu 3.4.: súlade s § 36 ZVO uchádzač preukáže a doloží, že je držiteľom platného certifikátu systému
environmentálneho manažérstva "Schémy Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)", v oblasti realizácie stavebných prác, ktorým potvrdí splnenie noriem environmentálneho manažérstva. Verejný obstarávateľ uzná aj osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov, resp. prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom o zabezpečení environmentálneho manažérstva, avšak musia byť rovnocenné opatreniam na zabezpečenie environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu (ekvivalentné riešenia upravuje aj metodické usmernenie UVO č. 10330-5000/2019 zo dňa 9.8.2019).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zhotoviteľ zloži depozit 10% z ceny diela bez DPH (resp. bankovú záruku), určený na zabezpečenie náhrady škody a
finančných nárokov Objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností zhotoviteľom.
Vyžaduje sa poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone jeho činnosti a poistenie stavby.
Do 120 kalendárnych dní požadujeme zhotoviť hrubú stavbu.
Odporúčame si naštudovať platobne podmienky, ktoré stanovujú podmienky využitia subdodávateľov.
Zmluva stanovuje aj podmienky pre držiteľa licencie na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných
systémov.
Na účely zabezpečenia plnenia zmluvy v súlade s §56 ods. 12 zákona s odkazom na § 42 ods. 12 sa vyžaduje v rámci
poskytnutia súčinnosti pri uzatvorení ZoD predloženie oprávnenia osoby zodpovednej za odborné prehliadky a skúšky
vyhradených technických zariadení elektrických a plynových a oprávnenie osoby zodpovednej za vyhotovenie
energetického certifikátu.
Ďalšie podmienky sú uvedené v návrhu ZoD.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia (EA) sa uskutoční podľa §54 zákona prostredníctvom IS EVO. Začne v čase určenom vo výzve na účasť v EA, uchádzač bude mať možnosť predkladať nové ceny upravené smerom nadol. Lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia EA bude dve minúty. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 16.03.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.01.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.03.2021 11:00
Miesto: Otváranie ponuk sa uskutoční po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v zasadacej miestnosti na adrese verejného obstarávateľa podľa bodu I.1) tejto výzvy
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať elektronicky podľa § 20 zákona a to prostredníctvom Informačného Sytému Elektronického
Verejného Obstarávania - IS EVO VER. 18.0 na adrese https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html. V súvislosti s registráciou hospodárskych subjektov do IS EVO VER. 18 odporúčame záujemcom článok :
https://www.uvo.gov.sk/uvod/aktualne-temy-2a8.html?id=421
2. Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických
prostriedkov k dokumentom, potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na internetovej adrese podľa bodu I.3) tejto výzvy a z uvedeného dôvodu tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Priamy odkaz na túto internetovú adresu je tiež zverejnený v profile VO na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie.
3. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona (ďalej aj JED) alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Viac informácií nájde záujemca v časti A.2 súťažných podkladoch.
4. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý ma povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uchádzač je povinný riadiť sa ustanoveniami zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov.
5. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a súťažnými
podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
6. Úspešný uchádzač je povinný zamestnať minimálne dve osoby, ktoré patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. Nadobudnutie účinnosti Zmluvy o dielo je podmienené schválením postupu procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP.
8. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo :
- neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena úspešnej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených
verejným obstarávateľom na predmet zákazky (resp. pridelených na základe zmluvy o NFP)
- neuzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý predložil ponuku presahujúcu limit predpokladanej hodnoty zákazky
- zrušiť súťaž v súlade s § 57 zákona
9. Zhotoviteľ je povinný v zmysle ods. 16 čl. 3 Prílohy č.1 Zmluvy o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003744
strpieť výkon kontroly/ auditu súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa bodu 7.2 Zmluvy o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003744 , a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/ auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.02.2021