Výmena podlahových krytín

  Zadávateľ:
Stredná odborná škola
  Predpokladaná hodnota:
2.500,12 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.02.2021 11:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
22.02.2021
  Dátum zverejnenia:
23.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredná odborná škola
IČO: 52375277
Rastislavova 332, 97271 Nováky
Slovensko
Kontaktná osoba: Pavol Revay
Telefón: +421 465461472
Email: prevay@centrum.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výmena podlahových krytín
Referenčné číslo: 01/21
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Výmena podlahových krytín v dvoch učebniach. Demontáž pôvodného PVC+ likvidácia odpadu. dodávka a montáž novej podlahoviny. brúsenie podkladu a samonivelizačná stierka. Dodávka a montáž soklíka z PVC.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
2 500,12 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.02.2021 11:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
d/žiadne z uvedených
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.02.2021