Vranov n. T. – Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry na Ul. Cintorínskej

  Zadávateľ:
Mesto Vranov nad Topľou
  Predpokladaná hodnota:
303.024,20 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.03.2021 09:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
19.02.2021
  Dátum zverejnenia:
23.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Vranov nad Topľou
IČO: 00332933
Dr. C. Daxnera 87/1, 09316 Vranov nad Topľou
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Lupták
Telefón: +421 915963032
Email: luptak@arrpsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/6463
Hlavná adresa(URL): http://www.vranov.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vranov n. T. – Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry na Ul. Cintorínskej
Referenčné číslo: 3/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom obstarávania je rekonštrukcia komunikácie a chodníkov a dobudovanie novej komunikácie.
V súvislosti s rokmi narušeným a opotrebovaným stavom miestnej komunikácie ul. Cintorínska v miestnej časti Čemerné je potrebná jej rekonštrukcia. Týka sa to samotnej miestnej komunikácie aj chodníkov, ktoré sú situované iba v koncovej časti ulice Cintorínskej.
Zároveň je nutný v koncovej časti ul. Cintorínskej aj návrh novej miestnej komunikácie, ktorá zabezpečí zaokruhovanie dvoch vedľajších vetiev ul. Cintorínskej.
Zaokruhovanie - spojnica medzi dvoma súčasnými slepými komunikáciami- je nevyhnutné najmä z hľadiska nutnosti zvýšiť bezpečnosť dopravy v tejto lokalite.
Podrobný opis predmetu obstarávania je uvedený v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
303 024,20 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233252-0
45233120-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
ul. Cintorínska, mesto Vranov nad Topľou, k. ú. Čermerné
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom obstarávania je rekonštrukcia komunikácie a chodníkov a dobudovanie novej komunikácie.
V súvislosti s rokmi narušeným a opotrebovaným stavom miestnej komunikácie ul. Cintorínska v miestnej časti Čemerné je potrebná jej rekonštrukcia. Týka sa to samotnej miestnej komunikácie aj chodníkov, ktoré sú situované iba v koncovej časti ulice Cintorínskej.
Zároveň je nutný v koncovej časti ul. Cintorínskej aj návrh novej miestnej komunikácie, ktorá zabezpečí zaokruhovanie dvoch vedľajších vetiev ul. Cintorínskej.
Zaokruhovanie - spojnica medzi dvoma súčasnými slepými komunikáciami- je nevyhnutné najmä z hľadiska nutnosti zvýšiť bezpečnosť dopravy v tejto lokalite.
Podrobný opis predmetu obstarávania je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
303 024,20 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program ľudské zdroje, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka sa požaduje vo výške 8 000,- EUR. Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO).
Splnenie týchto podmienok účasti uchádzač preukáže predložením dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) a predložením dokladu - doloženým čestným vyhlásením, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 2 písm. f) ZVO.
Hospodársky subjekt môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia v zmysle § 152 ZVO, a to zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje prekladať od uchádzačov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nasledovný doklad:
- doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (§ 32 ods. 2 písm. e) ZVO (v rozsahu zápisov v obchodnom alebo v živnostenskom registri SR).
V prípade, že uchádzačom je skupina dodávateľov, použije sa ustanovenie § 37 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Uchádzač preukáže vyjadrenie banky, alebo pobočky zahraničnej banky, a to nezáväzný úverový prísľub, ktorým banka alebo pobočka zahraničnej banky uchádzačovi prisľúbi, že v prípade, že sa stane úspešným uchádzačom a požiada banku alebo pobočku zahraničnej banky o poskytnutie úveru, banka alebo pobočka zahraničnej banky mu poskytne úver v objeme minimálne 100 000,- EUR na účely finančného plnenia zákazky, ktorej predmetom je "Vranov n. T. Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry na Ul. Cintorínskej", vyhlásenej verejným obstarávateľom mesto Vranov nad Topľou (alebo ekvivalent v inej mene podľa kurzu ECB, platného ku dňu odoslania výzvy do Vestníka).
Z vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky, musia byť z hľadiska obsahu jasne a určito zrejmé všetky skutočnosti a údaje, tak ako je uvedené a požadované verejným obstarávateľom v prvej vete tohto bodu 1, všetko pre naplnenie požadovaného účelu, ktorým je preukázanie schopnosti uchádzača prostredníctvom nezáväzného prísľubu banky alebo pobočky zahraničnej banky operatívne zabezpečiť disponibilné finančné prostriedky v čase, kedy má dôjsť k plneniu Zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania.
Platnosť úverového prísľubu: minimálne počas lehoty viazanosti ponúk.
Predložený prísľub banky, alebo pobočky zahraničnej banky ako aj iný dokument (ak je uplatnený) musí byť nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.
Predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia, určených verejným obstarávateľom môže uchádzač aj spôsobom podľa § 39 ZVO a to Jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené;
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
3. Podľa § 34 ods. 1 písm. j): údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. K § 34 ods. 1 písm. b):
Uchádzač predloží Zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ,,rozhodné obdobie"), ktorým preukáže, že uskutočnil stavebné práce na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky, pričom preukáže, že v rozhodnom období realizoval minimálne 1 zákazku, z ktorej bude jasne a určito preukázané, že predmetom boli stavebné práce na rovnakých alebo obdobných stavebných objektoch ako je predmet zákazky (výstavba komunikácií vrátane pokládky asfaltových zmesí) a celková hodnota stavebných prác na rovnakých alebo obdobných stavebných objektoch bola rovnaká alebo vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky uvedená v bode II.1.5 tejto Výzvy.
Ak je celková zmluvná cena uvedená v inej mene ako je EUR, je potrebné uviesť cenu v pôvodnej mene, cenu v EUR, prepočítanú z pôvodnej meny priemerným ročným kurzom stanoveným Európskou centrálnou bankou (ECB) na daný rok, v ktorom sa zákazka uskutočnila, alebo prepočítanú kurzom stanoveným ECB pre rozhodný dátum, ak sa zákazka uskutočnila v roku, pre ktorý ešte nie je stanovený priemerný ročný kurz ECB. Ak sa zákazka viaže na viac rokov, uchádzač uvedie alikvotné údaje za príslušné obdobie každého roka v pôvodnej mene a následne vykoná prepočet na EUR pre každú časť zákazky daného obdobia. Prepočet ceny takejto zákazky sa vypočíta ako súčet prepočítaných súm v EUR jednotlivých rokov.
2. K § 34 ods. 1 písm. g):
Uchádzač preukáže min. 1 osobu zodpovednú za riadne zhotovenie predmetu zákazky - Stavbyvedúceho, pričom na preukázanie tejto podmienky účasti predloží doklady:
a) Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky o odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním: Inžinierske stavby s odborným zameraním dopravné stavby vydané Slovenskou komorou stav. inžinierov (SKSI), v zmysle zákona Slovenskej republiky č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad opatrené pečiatkou a podpisom osoby, ktorej odborná spôsobilosť sa preukazuje.
b) Životopis, z ktorého budú zrejmé údaje o odbornej praxi stavbyvedúceho, kde preukáže minimálne 1 skúsenosť na pozícii stavbyvedúceho pri realizácii stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.
c) Potvrdenie, že uchádzač má k dispozícii odborne spôsobilú osobu spĺňajúcu stanovené požiadavky vyžadované v zmysle osobitných právnych predpisov (napr. zmluvu v prípade pracovno právneho vzťahu, resp. uzavretú zmluvu o budúcej zmluve v prípade SZČO, FO, PO a pod.).
Uchádzač musí mať odborne spôsobilú osobu v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) po celý nevyhnutný čas k dispozícii pre uskutočnenie stavebných prác na tejto zákazke.
3. K § 34 ods. 1 písm. j):
Uchádzač musí preukázať, že má k dispozícii dostatočné vybavenie strojného a technického charakteru na vykonanie technického riešenia predmetu zákazky, t.j. min. jednu kompletnú živičnú strojnú zostavu pozostávajúcu z cestného finišera, 2 ks cestných vibračných valcov a prepravných kapacít pre plynule zabezpečenie asfaltového betónu. Uchádzač uvedené preukáže predložením napr. technického preukazu, dokladom preukazujúcim nadobudnutie majetkových práv k týmto strojom, kúpnou zmluvou/faktúrou, nájomnou zmluvou alebo zmluvou o budúcej zmluve k poskytnutiu prostriedkov k realizácii zákazky.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu v zmysle § 54 zákona o verejnom obstarávaní.
Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom sw PROEBIZ, ktorý je certifikovaným systémom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, podmienky a priebeh e- aukcie sú uvedené v SP.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.03.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.03.2021 10:00
Miesto: ARR PSK, Prostějovská 117/A, 080 01 Prešov
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk komisiou je neverejné, koná sa bez účasti uchádzačov a údaje z otvárania ponúk sa nezverejňujú a uchádzačom sa neposiela zápisnica z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ postupuje pri realizácii verejného obstarávania na Dodávateľa stavebných prác uplatnením sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o VO a ustanoveniami § 8a antidiskriminačného zákona tým, že pri realizácii stavebných prác zmluvne zaviaže úspešného uchádzača v právnom postavení zhotoviteľa stavebných prác realizovať dočasné vyrovnávacie opatrenia.
Prijímateľ zmluvne zaviaže Dodávateľa stavebných prác, že počas doby realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby, spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
Podrobné informácie o splnení tejto podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.
2. V súlade s § 114 ods.1 ZVO hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
3. Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o jednotnom európskom dokumente a manuál s vysvetlením k vypĺňaniu JEDu:
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html
Verejný obstarávateľ umožňuje, aby hospodársky subjekt vyplnil v časti IV Podmienky účasti len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI.
4. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne účinnosť po schválení postupu verejného obstarávania Riadiacim orgánom.
5. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
6. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami sa uskutoční výhradne v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku.
7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit (predpokladanú hodnotu zákazky) vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky.
8. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Proebiz- JOSEPHINE, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.
9. Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
10. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikácia je možná spôsobmi, ktoré sú uvedené v Súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.02.2021