Dodávka interiérového vybavenia izieb v ŠD Nová Doba v Nitre

  Zadávateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  Predpokladaná hodnota:
176.454,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.03.2021 09:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
19.02.2021
  Dátum zverejnenia:
23.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
IČO: 00397482
Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Alžbeta Kentošová
Telefón: +421 376415755
Email: alzbeta.kentosova@uniag.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): https://www.e-lena.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dodávka interiérového vybavenia izieb v ŠD Nová Doba v Nitre
Referenčné číslo: ÚVO-2021-4
II.1.2) Hlavný kód CPV
39100000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka interiérového vybavenia, tj. nábytku do internátnych izieb nachádzajúcich sa v ŠD Nová Doba v Nitre vrátane dopravy a montáže do užívateľskej úrovne podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a odvozu odpadu, ktorý pri dodávke a montáži vznikne.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v Prílohe č.12 súťažných podkladov
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
176 454,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Nitra
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodávka interiérového vybavenia, tj. nábytku do internátnych izieb nachádzajúcich sa v ŠD Nová Doba v Nitre. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v Prílohe č.12 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
176 454,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 1
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej "ZVO"), čo preukáže spôsobom podľa § 32 ods. 2 alebo 4 resp. 5. Uchádzač má možnosť preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia aj podľa § 152 ods. 1 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov alebo zápisom do iného obdobného zoznamu iného členského štátu EÚ v rozsahu podľa ZVO.
Verejný obstarávateľ má oprávnenie získavať doklady s použitím údajov z informačných systémov verejnej správy, z toho dôvodu uchádzač nie je povinný predkladať dokumenty:
-výpis z obchodného a/alebo živnostenského registra,
-potvrdenie zo sociálnej poisťovne,
-potvrdenie zo zdravotnej poisťovne,
-potvrdenie z daňového úradu,
-potvrdenie z colného úradu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neaplikujú sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa preukázať technickú a odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO. Vzhľadom na obmedzený počet znakov v tomto poli verejný obstarávateľ nie je schopný podrobne uviesť všetky informácie. Podrobný opis požiadaviek je uvedený v súťažných podkladoch.
Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V tom prípade sa na takéto preukazovanie vzťahuje ust. § 34 ods. 3 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Vzhľadom na obmedzený počet znakov v tomto poli verejný obstarávateľ nie je schopný podrobne uviesť všetky informácie. Podrobný opis požiadaviek je uvedený v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.03.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.07.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.03.2021 10:00
Miesto: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, zasadačka na 1. poschodí budovy Rektorátu.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude prebiehať dištančným spôsobom bez osobnej účasti uchádzačov v súlade so Súťažnými podkladmi.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Spoločné ustanovenia pre splnenie podmienok účasti:
a) Podľa § 114 ods. 1 ZVO môže uchádzač predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. V čestnom vyhlásení môže uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak uchádzač predloží čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 ZVO. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 ZVO, ak čestné vyhlásenie obsahuje požadované informácie.
b) Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti dokladmi, v ponuke ich vkladá do systému ELENA vo formáte PDF ako sken originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak. Doklady musia byt platné a odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejného obstarávania. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byt predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byt úradne preložené do slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom (slovenskom) jazyku.
c) V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Skupina dodávateľov preukazuje plnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

2. Vyžaduje sa zábezpeka ponuky vo výške 5 000,00 EUR a je potrebné, aby uchádzač bol svojou ponukou viazaný do 31.7.2021. Lehotu viazanosti je možné v odôvodnených prípadoch predĺžiť najviac na obdobie 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Podmienky týkajúce sa zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom len v prípade, ak zmluvná cena bude nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky.

4. Verejný obstarávateľ nesmie podľa § 11 ZVO uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (ďalej "RPVS") a nie je zapísaný v RPVS alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS.

5. Komunikácia uchádzača/záujemcu s verejným obstarávateľom bude prebiehať výlučne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ELENA počas celého procesu verejného obstarávania, okrem podaní a dokumentov súvisiace s uplatnením námietok podľa § 170 ZVO.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.02.2021