Marketingová a mediálna kampaň pre projekt "Svätomariánska púť (Svetlo z východu)"

  Zadávateľ:
Prešovský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
134.772,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.03.2021 10:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
19.02.2021
  Dátum zverejnenia:
23.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Prešovský samosprávny kraj
IČO: 37870475
Námestie mieru 2, 08001 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: Schlosserová Veronika
Telefón: +421 517081321
Email: veronika.schlosserova@vucpo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2914
Hlavná adresa(URL): www.po-kraj.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejná správa
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Marketingová a mediálna kampaň pre projekt "Svätomariánska púť (Svetlo z východu)"
Referenčné číslo: ID0067/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
79340000-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - komplexný návrh mediálnej kampane, zabezpečenie produkcie všetkých potrebných výstupov, realizácia marketingovej kampane a nasadenie výstupov marketingovej kampane v rámci všetkých stanovených mediálnych formátov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
134 772,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79341100-7
79341400-0
79342000-3
79342100-4
79342200-5
79413000-2
79550000-4
79822500-7
92111200-4
92111210-7
92111220-0
92112000-9
92221000-6
92211000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Sídlo alebo iné pracovisko úspešného uchádzača a ďalšie v zmysle časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je tvorba, realizácia a uverejnenie marketingovej kampane pre projekt Svätomariánska púť (Svetlo z východu). Kampaň sa skladá z nasledovných celkov a konkrétnych činností:
Marketingová kampaň:
a.Vytvorenie kreatívneho konceptu a stratégie kampane
b.Harmonogram nasadenia a časovanie kampane
c.Implementácia kreatívneho konceptu
d.Príprava grafických podkladov pre všetky plánované mediálne nosiče
e.Príprava textových podkladov pre všetky plánované mediálne nosiče
f.Tvorba a písanie článkov pre printové médiá
g.Tvorba a písanie článkov pre online médiá
h.Harmonogram nasadenia a časovania kampane v rámci sociálnych médií
i.Grafická a textová príprava postov pre sociálne siete
j.Správa profilov sociálnych sietí
k.Komunikácia s fanúšikmi v rámci profilov na sociálnych sieťach
l.Uverejňovanie obsahu v rámci sociálnych sietí
m.Tvorba scenára pre videospot
n.Produkcia videospotu
o.Tvorba scenára pre rozhlasový spot
p.Produkcia rozhlasového spotu
Kampaň v médiách nasadenie v rámci nasledovných mediálnych nosičov:
a.Uverejnenie videospotu v televíznej reklame
b.Uverejnenie rozhlasového spotu v rámci rádio reklamy
c.Uverejnenie PR článkov v rámci printových médií
d.Uverejnenie inzercie v rámci printových médií
e.Uverejnenie billboardov na billboardových plochách
f.Uverejnenie online bannerov na relevantných webových stránkach, portáloch a vo vyhľadávacej sieti google
g.Uverejnenie online PR článkov na relevantných webových stránkach a portáloch
h.Uverejnenie sponzorovaných príspevkov v rámci sociálnych sietí (Facebook, Instagram)
i.Uverejnenie videospotu v reklamnom formáte v rámci siete youtube
Povinnosťou uchádzača je vytvoriť komplexný návrh kampane, zabezpečiť produkciu všetkých potrebných výstupov, realizovať kampaň podľa uchádzačom navrhnutého a verejných obstarávateľom schváleného harmonogramu kampane a nasadiť výstupy kampane v rámci všetkých stanovených mediálnych formátov.
Poskytované služby budú pozostávať z nasledovných (nesamostatných) častí:
1.Produkčná časť marketingovej kampane,
2.Realizačná časť marketingovej kampane,
3.Direct marketing.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
134 772,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014- 2020.
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky má byť v miere 95 % financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi z prostriedkov štátneho rozpočtu a zo štrukturálnych fondov EU: Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 a v miere 5 % z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Uchádzač môže podľa § 114 ZVO predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti aj čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods.1 ZVO.
2.Tejto súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO (môžu byť nahradené aj jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením).
3.Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:
3.1.Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (ďalej len ZHS) podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia informáciou o zapísaní do ZHS alebo predložením platného potvrdenia úradu o zapísaní do ZHS, pričom ak jeho zápis v ZHS neobsahuje všetky doklady potrebné na preukázanie splnenia podmienok účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 2 ZVO platného v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania, predloží tieto doklady v svojej ponuke.
3.2.Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.
4.Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
5.Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
6.Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: 1. Splnenie podmienok týkajúcich sa účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
Verejný obstarávateľ obmedzuje v súvislosti Jednotným európskym dokumentom informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti. Uchádzač môže podľa § 114 ZVO predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti aj čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods.1 ZVO.
2.Tejto súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky pre preukázania svojej technickej alebo odbornej spôsobilosti. Pre preukázanie splnenia uvedených podmienok predloží uchádzač v ponuke nasledovné doklady (môžu byť nahradené aj jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením):
2.1.V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Zo zoznamu poskytnutých služieb musí vyplynúť, že:
2.1.1.celková hodnota poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako sú služby tvoriace predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania bola minimálne 100.000,00 EUR bez DPH.
2.1.2.predmetom minimálne jednej služby musí byť vyhotovenie a opakované uverejnenie televízneho spotu v niektorej z celoštátnych televízií.
Za poskytnutie služieb rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky verejný obstarávateľ považuje činnosti v oblasti prípravy marketingovej kampane (napr. vytvorenie konceptu marketingovej kampane, vizualizácie a pod.) alebo realizácie marketingovej kampane (napr. príprava grafických/ textových podkladov pre uverejnenie v médiách, produkcia rozhlasových/televíznych spotov, uverejnenie článkov/spotov v médiách, zabezpečenie nákupu mediálneho priestoru a pod.).
2.2.V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
3.Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v súlade s ustanovením § 34 ods.3 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí preukázať svoju odbornú spôsobilosť na poskytovanie služieb potvrdením, že má k dispozícii nižšie uvedených expertov spĺňajúcich stanovené požiadavky. Nižšie uvedené požiadavky na experta uchádzač preukáže:
a)predložením profesijného životopisu, s minimálnym obsahom:
*meno a priezvisko experta,
*súčasná pracovná pozícia a uvedenie jeho vzťahu k uchádzačovi,
*prehľad profesijnej praxe vzťahujúcej sa k požadovanej činnosti experta,
*popis referenčných projektov, *vlastnoručný podpis experta.
Uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledujúcich minimálnych požiadaviek na experta:
2.2.1 Kľúčový expert Riadiaci pracovník projektu
i)minimálne 3-ročné profesionálne praktické skúsenosti s riadením projektov v oblasti marketingu a/alebo online médií - uchádzač túto podmienku preukáže spôsobom podľa bodu 2.2 a) tejto časti výzvy vyššie;
ii)aktívna účasť v pozícii projektového manažéra na aspoň 3 projektoch týkajúcich sa mediálneho plánovania a/alebo online médií; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže spôsobom podľa bodu 2.2 a) tejto časti výzvy vyššie.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Uchádzač realizačnú fázu kampane navrhne tak, aby bola celá kampaň (t. j. aj produkčná aj realizačná fáza kampane) ukončená najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy, resp. do 30.09.2021 podľa toho, ktorý termín nastane skôr. Všetky informácie o podmienkach vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.03.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.03.2021 13:00
Miesto: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk komisiou bude v zmysle § 52 ods. 6 ZVO verejné. Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Podrobnosti týkajúce sa otvárania ponúk sú uvedené v časti A. súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Verejný obstarávate!' bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu verejného obstarávania. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
2.Komunikácia bude prebiehať v slovenskom alebo českom jazyku.
3.Požiadavky ustanovujúce spôsob predloženia ponúk a ich obsah sú uvedené v časti A. súťažných podkladov.
4.Verejný obstarávate' nevyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky.
5.Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná.
6.Verejný obstarávate' neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
7.Verejný obstarávate' na tomto mieste uvádza, že pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky vykonal prieskum trhu, v rámci ktorého bezprostredne pred vyhlásením verejného obstarávania vyzval vybrané hospodárske subjekty na ocenenie predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní stanovil lehotu na predkladanie ponúk primeranú tomu, aby bolo zabezpečené dodržanie princípov verejného obstarávania a riadnej hospodárskej súťaže.
8.Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním ani obstarávaním inovácií, a nie je ani zamerané na sociálne aspekty.
9.Verejný obstarávate' v súlade s § 112 ods. 6 ZVO rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.02.2021