"Miestna komunikácia a chodník Sasinkova ulica, Kúty”

  Zadávateľ:
Obec Kúty
  Predpokladaná hodnota:
395.653,43 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.03.2021 10:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
19.02.2021
  Dátum zverejnenia:
23.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Kúty
IČO: 00309672
Nám. Radlinského 981, 90801 Kúty
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Branislav Vávra
Telefón: +421 346999611
Email: obec@kuty.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4518
Hlavná adresa(URL): www.kuty.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
"Miestna komunikácia a chodník Sasinkova ulica, Kúty”
Referenčné číslo: VO-VPP-01/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233000-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s vybudovaním nových asfaltových miestnych komunikácií (ciest) na Sasinkovej a Kozej ulici vrátane chodníkov zo zámkovej dlažby. Dĺžka komunikácií je 771,5 m a dĺžka chodníkov je celkom 599,2 m. Podrobné informácie viď v súťažných podkladoch najmä v prílohe D1 - Projektová dokumentácia.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
395 653,43 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233120-6
45000000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Kúty, k.ú. Kúty, parcely podľa projektovej dokumentácie v súťažných podkladoch
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s vybudovaním nových asfaltových miestnych komunikácií (ciest) na Sasinkovej a Kozej ulici vrátane chodníkov zo zámkovej dlažby. Dĺžka komunikácií je 771,5 m a dĺžka chodníkov je celkom 599,2 m.
Stavebné práce sú členené nasledovne:
Komunikácie:
Objekt : 10 SO.01 - Sasinkova ulica - Vetva "A" - Komunikácie
Objekt : 11 SO.01 - Sasinkova ulica - Vetva "C" - Komunikácie
Objekt : 12 SO.02 - Kozia ulica - Vetva "B" - Komunikácie
Chodníky:
Objekt : 20 SO.01 - Sasinkova ulica - Vetva "A" - Chodník
Objekt : 21 SO.01 - Sasinkova ulica - Vetva "C" - Chodník
Objekt : 22 SO.02 - Kozia ulica - Vetva "B" - Chodník
Podrobné informácie viď v súťažných podkladoch najmä v prílohe D1 - Projektová dokumentácia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá kvality
Názov: Kvalifikácia Stavbyvedúci dopravné stavby
Relatívna váha: 10%
Názov: Kvalifikácia Kontrolór kvality
Relatívna váha: 5%

Cena
Relatívna váha: 85%
II.2.6) Predpokladaná hodnota
395 653,43 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 11
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: (1) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona č.343/2015 Z. z. verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon "). Ich splnenie preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2 , alebo 4 a 5 ak je uplatniteľné, resp. § 152 zákona. Z dôvodu obmedzeného počtu znakov podrobne rozpísané podmienky účasti a doklady na ich preukázanie viď v časti B -Podmienky účasti uchádzačov v súťažných podkladoch.
(2) Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
(3)Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 zákona, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety. Bližšie informácie k JED viď v súťažných podkladoch a v §39 zákona a na
https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html
(4) Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 32 zákona aj zápisom v Zozname hospodárskych
subjektov (ZHS) vedeného Úradom pre verejné obstarávanie (§ 152 a nasl. zákona). Verejný obstarávateľ uzná aj
rovnocenný zápis/doklad podľa § 152 ods. 3 zákona.
(5) Verejný obstarávateľ uvádza v súvislosti s § 32 ods.3 zákona, že z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.47a), nepožaduje predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c), e), f) zákona. Uvedené platí pre uchádzačov, ktorí sú vedení v týchto info. systémoch a dá sa u nich predmetná skutočnosť v rámci Info. systémov overiť. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa §32 odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.47b) Údaje podľa tretej vety verejný obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu47a) bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Uvedené platí pre uchádzačov, ktorí sú vedení v týchto systémoch verejnej správy a dá sa u nich predmetná skutočnosť overiť.
(6) Forma predloženia elektronických dokumentov je uvedená v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: (1)Uchádzač musí predložiť nasledujúce doklady, ktorými preukáže ekonomické a finančné postavenie v zmysle §33 ods. 1 zákona písm. a) a d) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon):
1.1) vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky. Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti v zmysle Minimálnej požadovanej úrovne uvedenej nižšie.
1.2) prehľad o celkovom obrate najviac za posledné 3 hospodárske roky, za ktorý je dostupný v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti v zmysle Minimálnej požadovanej úrovne uvedenej nižšie.
(2)Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Osoba, ktorej zdroje alebo kapacity majú byť použité, musí preukázať splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač, okrem § 32 ods. 1 písm. e), ak ide o finančné a ekonomické postavenie.
(3)Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, atď. detto viď III.1.1) ods. (3).
(4)Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený VO, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý VO považuje za vhodný.
(5)Prepočet inej meny na menu EUR uchádzač prepočíta kurzom vyhláseným ECB (Európskou centrálnou bankou) platným k poslednému dňu účtovného obdobia daného hosp. roka v prípade prepočtu obratov, resp. ku dňu vystavenia dokumentu v iných prípadoch.
(6)Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 33 ods. 2 zákona.
(7)Forma predloženia elektronických dokumentov je uvedená v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K podmienke účasti 1.1: Vyjadrenie banky o poskytnutí úveru (úverový prísľub) min. vo výške 200 000,- EUR (slovom dvestotisíc EUR) alebo ekvivalent v inej mene na zabezpečenie financovania predmetu zákazky. Akceptuje sa aj indikatívny úverový prísľub. Ako rovnocennú alternatívu v prípade objektívnej nemožnosti preukázania splnenia danej podmienky sa bude považovať aj doklad o tom, že uchádzač disponuje úverovými alebo vlastnými finančnými prostriedkami vo výške min. 200 000,- EUR na (napr. výpis alebo potvrdenie z banky alebo pobočky zahraničnej banky, že uchádzač na svojom účte disponuje touto sumou). Doklad nesmie byť starší ako 30 dní ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Pričom pri takomto doklade, ak to z neho priamo nevyplýva, tak uchádzač predloží aj čestné vyhlásenie, že uvedené fin. prostriedky použije pre potreby plnenia predmetu tejto zákazky.
K podmienke účasti 1.2: Požaduje sa preukázať celkový obrat za posledné 3 hospodárske roky sumárne vo výške min. 1 500 000 EUR (jedenmiliónpäťstotisíc EUR) alebo ekvivalent v inej mene. Pričom požiadavka na výšku obratu vychádza zo stanovenej výpočtovej požiadavky na výšku obratu za 1 hospodársky rok vo výške 500 000 EUR (zhruba možného maxima na rok). Ako dôkazné prostriedky budú slúžiť údaje zverejnené v registri účtovných závierok (z výkazov ziskov a strát, resp. príjmov a výdavkov alebo rovnocenných dokumentov podľa druhu účtovníctva) ak sa zverejňujú podľa príslušných predpisov. Ak uchádzač nemá zverejnené v súlade s platnými predpismi príslušné výkazy z ktorých sa dá zistiť obrat, resp. ak sa na neho daná povinnosť nevzťahuje, predloží dané výkazy v ponuke ako elektronické dokumenty. Forma predloženia elektronických dokumentov je uvedená v súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: (1) Technická alebo odborná spôsobilosť uchádzača sa preukazuje nasledovnými dokladmi podľa § 34 ods.1 písm. b), c), g) a j) zákona, a to:
1.1 § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Podrobne viď min. požadovanú úroveň štandardov nižšie.
1.2 § 34 ods. 1 písm. c) údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce, tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác. Podrobne viď min. požadovanú úroveň štandardov nižšie.
1.3 Podľa § 34 ods. 1 písm. g) údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Podrobne viď min. požadovanú úroveň štandardov nižšie.
1.4 Podľa § 34 ods. 1 písm. j) údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby. Podrobne viď min. požadovanú úroveň štandardov nižšie.
(2)Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky , na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
(3)Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, atď. detto viď III.1.1). ods. (3).
(4)Prepočet inej meny na menu EUR uchádzač prepočíta kurzom vyhláseným ECB (Európskou centrálnou bankou ku dňu vyhlásenia obstarávania viď deň zverejnenia výzvy.
(5)Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods. 3.
(6)Forma predloženia elektronických dokumentov je uvedená v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K podmienke 1.1: Zoznam stavebných prác bude obsahovať zákazky stavebných prác na dopravných stavbách uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov (od vyhlásenia verejného obstarávania), ktoré sú v celkovej sumárnej hodnote min. 400 000,- EUR bez DPH alebo ekvivalent v inej mene, pričom min. 1 zákazka uskutočnených stavebných prác na dopravných stavbách bude v hodnote min. 200 000 EUR bez DPH. Zoznam musí byť doplnený potvrdením, resp. vyhlásením v súlade s odst. (1) podmienka 1.1 bod 1. a 2. ak je uplatniteľné.
K podmienke 1.2 : Uchádzač predkladá údaje za Kľúčového odborníka KO č.2 Kontrolór kvality. Požaduje sa prax v pozícii ako Kontrolór kvality v stavebníctve min. 5 rokov. Preukázanie praktickej skúsenosti s realizáciou min. 1 zákazky v pozícii Kontrolór kvality pre dopravné stavby v min. hodnote 200 000 EUR bez DPH, pričom výkon činnosti kontrolóra kvality bol min. 70% lehoty výstavby. V prípade KO č.2 predloží Prof. životopis, atď. podrobne viď požiadavky v súťažných podkladoch časť B -Podmienky účasti uchádzačov. Finančný objem referenčných stavieb v v pozícii Kontrolór kvality pre dopravné stavby mimo splnenia podmienky účasti v zmysle min. úrovne štandardov tzn. nad 200 000 EUR bez DPH bude predmetom hodnotiaceho kritéria v rámci vyhodnotenia ponúk. Pričom sa hodnotia len zákazky stav. prác nad 200 000 EUR bez DPH.
K podmienke 1.3 : Uchádzač predkladá údaje za nasledovných Kľúčových odborníkov KO č.1 Stavbyvedúci -IS - Dopravné stavby a KO č.3 - Koordinátor bezpečnosti.
KO č. 1, min.1 osoba : Stavbyvedúci (SV) z kategórie : Inžinierske stavby -zameranie dopravné stavby. Požaduje sa prax v pozícii Stavbyvedúci pre dopravné stavby min. 5 rokov. Preukázanie praktickej skúsenosti s realizáciou min. 1 zákazky na cestnej komunikácii v min. hodnote 200 000 EUR bez DPH, kde bol v pozícii ako stavbyvedúci - dopravné stavby, pričom výkon činnosti SV bol min. 70% lehoty výstavby.
V prípade KO č.1 predloží Prof. životopis, osvedčenie o odbornej spôsobilosti atď. podrobne viď požiadavky v súťažných podkladoch časť B -Podmienky účasti uchádzačov.
Finančný objem referenčných stavieb kde bol v pozícii ako stavbyvedúci - dopravné stavby mimo splnenia podmienky účasti v zmysle min. úrovne štandardov, tzn. nad 200 000 EUR bez DPH bude predmetom hodnotiaceho kritéria v rámci vyhodnotenia ponúk. Pričom sa hodnotia len zákazky stav. prác nad 200 000 EUR bez DPH.
KO č. 3 , min 1 osoba: Koordinátor bezpečnosti:
Koordinátora bezpečnosti podľa § 6 ods. 1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z., môže byť fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho (SV), fyzická osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru (SD) alebo autorizovaný bezpečnostný technik. Fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho nesmie byť Koordinátorom bezpečnosti na stavenisku, na ktorom vykonáva činnosť stavbyvedúceho. Uchádzač predkladá relevantný doklad o odbornej spôsobilosti (SV, SD alebo autorizovaný bezpečnostný technik), resp. pre zahraničných odborníkov ekvivalentný doklad. Preukázanie praktickej skúsenosti s realizáciou min. 1 zákazky v min. hodnote 200 000 EUR bez DPH, kde bol v pozícii ako Koordinátor bezpečnosti na stavenisku, pričom výkon činnosti bol min. 70% lehoty výstavby.
V prípade KO č.3 predloží Prof. životopis, osvedčenie o odbornej spôsobilosti , atď. podrobne viď požiadavky v súťažných podkladoch časť B -Podmienky účasti uchádzačov.
K podmienke 1.4:
Uchádzač predloží zoznam strojového vybavenia, ktoré má k dispozícii na plnenie zákazky, pričom preukáže, že má k dispozícii min. nasledovné mechanizmy: cestný finišer pre pokládku asfaltových zmesí min. 1 kus a hutniaci mechanizmus min.1 kus. O daných mechanizmoch predloží v rámci zoznamu údaje názov stroja, typ/továrenská značka, rok výroby a príslušnú technickú dokumentáciu. V prípade kapacít inej osoby predloží relevantné doklady v súlade so zákonom.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podrobne viď v Zmluve o dielo, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 18.03.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 11
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.03.2021 10:30
Miesto: Obec Kúty, Sídlo: Obecný úrad, Nám. Radlinského 981, 908 01 Kúty, Slovenská republika
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili
ponuku v lehote na predkladanie ponúk, a to prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu /svojich štatutárnych
orgánov, resp. môžu byť zastúpení osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača (ktorá sa preukáže plnou mocou na zastupovanie). Bližšie informácie sú uvedené v SP.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1)Verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk.
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
(2)Zábezpeka na viazanosť ponúk je vo výške 10 000 EUR (desaťtisíc eur) . Forma zloženia zábezpeky je podrobne rozpísaná v súťažných podkladoch. v čl.19 Zábezpeka, pričom si uchádzač vyberie:
zložením finančných prostriedkov na bankový účet VO, alebo poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo
poistenie záruky.
(3) Verejný obstarávateľ bude požadovať vytvorenie určitej právnej formy, odovlávka50)viď zákon, ak ponuka
skupiny dodávateľov bola prijatá lebo vytvorenie určitej právnej formy je potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.
(4)Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii Verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred.
(5) Dorozumievanie medzi Verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom
obstarávaní elektronicky prostredníctvom IS EVO.
Záujemca/uchádzač musí byť evidovaný v informačnom systéme UVO ako užívateľ za Hospodársky subjekt(Návod:
odkaz https://www.uvo.gov.sk/registrácia, privátna zóna, vytvorenie účtu, vyplniť povinné kolónky kliknúť na tlačidlo
odoslať pomocou inštrukcií zaslaných do uvedeného mailu získať prístupové údaje na prihlásenie
v ľavom menu kliknúť na Hospodárske subjekty, v prípade že budete reagovať na zákazku v mene hospodárskeho
subjektu, ktorý nie je v zozname musíte ho pridať medzi svoje HS kliknutím na + pridať hospodársky subjekt
všetky ďalšie pokyny na komunikáciu sú podrobne rozpísané v príručke https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html . Záujemca/uchádzač sa priradí k zákazke na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4518 , vyhľadá danú zákazku a rozklikne a v menu detail zákazky sa mu zobrazí menu Položiť otázku , Predložiť ponuku alebo Vstúpiť do zákazky alebo priamo na https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/430291 . Všetky ďalšie pokyny na komunikáciu sú podrobne rozpísané v príručke https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html
Záujemca/uchádzač sa priradí k zákazke na:
priamo na https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/430291 alebo https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4518, čo je odkaz na zoznam zákaziek verejného obstarávateľa, po kliknutí na konkrétnu zákazku bude uchádzač prihlásený do informačného systému UVO môcť kliknúť na "predložiť ponuku" alebo kliknúť na "položiť otázku", čím sa aktivuje jeho prístup k zákazke a aktivujú sa všetky funkcionality IS EVO zo strany uchádzača/záujemcu k tejto zákazke alebo kliknúť na "vstúpiť do zákazky" bez vytvorenia väzby na zákazku.
Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom
doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami a uchádzačmi sa riadi ustanoveniami § 20 ZVO.
(6) Všetky náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša v plnej miere uchádzač.
(7) Obhliadka staveniska bude v termínoch: vždy v piatok od 8:00-11:00 hod. Podrobne o čase, mieste, osobách a nahlasovaní viď v SP. Za dodržania podmienok uvedených v SP.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.02.2021