Tlač prepravných dokladov

  Zadávateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
1.660.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.03.2021 09:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
17.02.2021
  Dátum zverejnenia:
23.02.2021
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35914939
Rožňavská 1, 83272 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Mikula
Telefón: +421 220292654
Email: mikula.miroslav@slovakrail.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk/profily/-/pzakazky/9090/
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.slovakrail.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby železničnej dopravy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Tlač prepravných dokladov
Referenčné číslo: S3166/2021-SeOL
II.1.2) Hlavný kód CPV
34980000-0
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Tlač prepravných dokladov pre osobnú železničnú dopravu zodpovedajúcich podrobnej špecifikácií uvedenej v súťažných podkladov, vrátane ich balenia a dodania do určeného miesta podľa obchodných podmienok uvedených v súťažných podkladov platných pre zodpovedajúcu časť predmetu zákazky. Súčasťou predmetu zákazky je vypracovanie grafických návrhov jednotlivých druhov prepravných dokladov, podľa uvedenej špecifikácie, ktoré obstarávateľ odsúhlasí alebo upraví a následne budú považované za vzorky príslušných prepravných dokladov. V prípade požiadavky na umiestnenie reklamy obchodných partnerov na prepravných dokladoch dodávateľ predloží objednávateľovi na schválenie nátlačky vyhotovené na základe grafického návrhu poskytnutého objednávateľom s objednávkou. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 660 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: jednu časť
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 3
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Tlač manuálnych prepravných dokladov
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34980000-0
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.,
Sklad tlačív Košice
Pri bitúnku 2, 040 01 Košice
II.2.4) Opis obstarávania
Tlač manuálnych prepravných dokladov. Podrobná špecifikácia uvedená v súťažných podkladoch. Množstvo prepravných
dokladov uvedené v súťažných podkladov je len predpokladané. Požadované množstvo bude určené vo vystavených
objednávkach objednávateľa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
160 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Finančný limit rámcovej dohody je stanovený podľa určenej predpokladanej hodnoty zákazky pre časť č. 1 predmetu zákazky a bude doplnený obstarávateľom pred podpisom rámcovej dohody do bodu 9.1 rámcovej dohody. Finančný limit rámcovej dohody pre časť č. 1 predmetu zákazky je rovný určenej predpokladanej hodnote zákazky v sume
160 000,00 EUR bez DPH.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Tlač teplocitlivých cestovných lístkov do KVC
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34980000-0
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.,
Sklad tlačív Košice
Pri bitúnku 2, 040 01 Košice
II.2.4) Opis obstarávania
Tlač teplocitlivých cestovných lístkov do KVC. Podrobná špecifikácia uvedená v súťažných podkladoch. Množstvo prepravných dokladov uvedené v súťažných podkladov je len predpokladané. Požadované množstvo bude určené vo vystavených objednávkach objednávateľa.
Podklady na tlač zákazky podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch netvorí dodávateľ sám, ale tlačí na základe dodaných tlačových dát. Tlačové dáta obsahujú certifikačnú značku CIT 2012, preto budú vyrobené priamo pre konkrétneho dodávateľa cestovných lístkov na základe zmluvného vzťahu. Dodajú sa v samostatnom súbore údajov, pripravené na tlač. Po dodaní tlačových dát je dodávateľ cestovných lístkov povinný predložiť Medzinárodnej komisii pre železničnú dopravu (CIT) 5 vzoriek na kontrolu. Až po odsúhlasení z CIT bude vystavená prvá objednávka na cestovné lístky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
850 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Finančný limit rámcovej dohody je stanovený podľa určenej predpokladanej hodnoty zákazky pre časť č. 2 predmetu zákazky a bude doplnený obstarávateľom pred podpisom rámcovej dohody do bodu 9.1 rámcovej dohody. Finančný limit rámcovej dohody pre časť č. 2 predmetu zákazky je rovný určenej predpokladanej hodnote zákazky v sume
850 000,00 EUR bez DPH.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Tlač teplocitlivých cestovných lístkov do nPOP a automatov
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34980000-0
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.,
Sklad tlačív Košice
Pri bitúnku 2, 040 01 Košice
II.2.4) Opis obstarávania
Tlač teplocitlivých cestovných lístkov do nPOP a automatov. Podrobná špecifikácia uvedená v súťažných podkladoch. Množstvo prepravných dokladov uvedené v súťažných podkladov je len predpokladané. Požadované množstvo bude určené vo vystavených objednávkach objednávateľa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
650 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Finančný limit rámcovej dohody je stanovený podľa určenej predpokladanej hodnoty zákazky pre časť č. 3 predmetu zákazky a bude doplnený obstarávateľom pred podpisom rámcovej dohody do bodu 9.1 rámcovej dohody. Finančný limit rámcovej dohody pre časť č. 3 predmetu zákazky je rovný určenej predpokladanej hodnote zákazky v sume
650 000,00 EUR bez DPH.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: III.1.1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 ZVO.
V prípade, že záujemcom predkladané doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti nie sú vydávané v
elektronickej podobe s právnym účinkom, alebo sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr. zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní), obstarávateľ odporúča, aby záujemca predložil v ponuke doklady po zaručenej elektronickej konverzií dokumentu z listinnej do elektronickej podoby.
V prípade predloženia písomností vyhotovených záujemcom, obstarávateľ odporúča, aby boli takéto písomnosti
podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenou osobou konať za záujemcu.
III.1.1.2 Hospodársky subjekt so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32
ods. 1písm. a) ZVO je povinný predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu.
III.1.1.3 Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného
postavenia podľa § 152 ods. 1 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.
III.1.1.4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.1.5) Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom (JED). Bližšie informácie sú uvedené v časti A.2 SP.
III.1.1.6) V zmysle § 32 ods. 3 ZVO obstarávateľ nie je orgán verejnej moci a nedisponuje prístupom do informačných
systémov verejnej správy.
Upozornenie: Obstarávateľ nie je oprávnený vyžiadať si z informačných systémov verejnej správy výpis z registra
trestov, a požaduje jeho predloženie záujemcom.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: III.1.3.1) V zmysle § 34 ods.1 písm. a) ZVO - zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO. Zoznam dodávok tovaru vypracuje záujemca. Odporúčaný vzor tvorí Prílohu č. 5 k SP.
III.1.3.2) V zmysle § 34 ods. 1 písm. d) ZVO - opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a
opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
III.1.3.3) Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, sú predkladané v súlade s pokynmi
uvedenými v časti A.1 SP, ak sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr. evidencia referencií podľa § 12 ZVO).
III.1.3.4) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a ods.7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
III.1.3.5) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej
spôsobilosti spoločne.
III.1.3.6) Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom (JED). Bližšie informácie sú uvedené v časti A.2 SP.
III.1.3.7) Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby,
uchádzač je povinný predložiť samostatný JED aj pre túto osobu, ak predbežne nahrádza doklady na preukázanie
splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia tejto osoby.
III.1.3.8) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti záujemcu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov
predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v slovenskom jazyku.
III.1.3.9) V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné na prepočítanie tejto meny na EUR
použiť kurz Európskej centrálnej banky, resp. Národnej banky Slovenska, aktuálny v posledný deň príslušného
kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa referencia realizovala. V prípade roku 2021 je potrebné na prepočítanie inej meny na EUR použiť kurz ECB, resp. Národnej banky Slovenska, aktuálny v deň vyhlásenia verejného obstarávania. V prípade preukazovania splnenie podmienky účasti, poskytnutím služieb v inej mene ako EUR, záujemca uvedie hodnotu poskytnutých služieb v pôvodnej mene a prepočet do meny EUR.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre splnenie podmienky uvedenej v bode III.1.1. tohto oznámenia obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil v ponuke zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky pre príslušné časti predmetu zákazky, na ktoré uchádzač predkladá ponuku (časť č. 1: Tlač manuálnych prepravných dokladov, časť č. 2: Tlač teplocitlivých cestovných lístkov do KVC, časť č. 3: Tlač teplocitlivých cestovných lístkov do nPOP a automatov), dodané v predchádzajúcich 3 rokoch (t. zn. za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania, čo je deň zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie), podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača. Obstarávateľ v predmetnej podmienke účasti neurčil minimálny finančný objem, ktorý požaduje preukázať.
Pre splnenie podmienky uvedenej v bode III.1.2. tohto oznámenia obstarávateľ požaduje podľa § 35 zákona o verejnom obstarávaní predložiť platný certifikát systému manažérstva kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorý potvrdzuje splnenie uchádzačom požiadaviek normy na systém manažérstva kvality podľa ISO 9001 oblasti zodpovedajúcej predmetu zákazky. Obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanou normou zabezpečenia kvality, a to:
i) potvrdenie certifikačného orgánu, ktorý vykonal posúdenie vhodnosti zavedeného systému manažérstva kvality, ale ešte z nejakých dôvodov nestihol vydať samotný certifikát za podmienky, že bol ukončený proces posudzovania normy;
ii) prípadne správa z auditu vykonaného akreditovanou osobou podľa požiadaviek príslušnej normy, z ktorej vyplýva, že preverovaná organizácia spĺňa požiadavky príslušnej normy. Splnenie podmienky účasti bude obstarávateľ posudzovať v súlade s § 35 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Výška zábezpeky pre časť č. 1 predmetu zákazky s názvom Tlač manuálnych prepravných dokladov je 1 750 EUR. pre časť č. 2 predmetu zákazky s názvom Tlač teplocitlivých cestovných lístkov do KVC je 6 000 EUR, pre časť č. 3 predmetu zákazky s názvom Tlač teplocitlivých cestovných lístkov do inPOP a automatov je 6 000 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Podľa súťažných podkladov.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Ak ponuku predloží skupina dodávateľov, Obstarávateľ nevyžaduje vytvorenie požadovanej právnej formy do lehoty na
predkladanie ponúk. Obstarávateľ vyžaduje v zmysle § 37 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní vytvorenie niektorej z
právnych foriem Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka, resp. podľa právnych predpisov platných v
krajine sídla členov skupiny dodávateľov, pred uzatvorením zmluvy, ak ponuka skupiny dodávateľov bude
obstarávateľom prijatá. Nevyžaduje sa, aby vytvorená právna forma mala samostatnú právnu subjektivitu. Vytvorenie
právnej formy je potrebné z dôvodu garancie dodržania stanovených zmluvných podmienok a riadneho plnenia zmluvy,
ktorá sa má uzatvoriť.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podľa súťažných podkladov.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 3
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Obstarávateľ realizuje elektronickú aukciu s využitím IS EVO. Podrobné informácie o IS EVO ver. 18.0 určených pre prácu záujemcu/uchádzača s týmto systémom nájdete na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html v sekcii PRÍRUČKY a v sekcií VIDEONÁVODY. (Bližšie https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html). Ďalšie informácie o elektronickej aukcii obstarávateľ uvádza v SP.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 23.03.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 23.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.03.2021 09:30
Miesto: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváraním ponúk elektronicky prostredníctvom IS EVO sa rozumie ich sprístupnenie obstarávateľovi. Nakoľko sa použije elektronická aukcia, tak v zmysle § 54 ods. 3 zákona o VO je otváranie ponúk neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.3.1) Verejná súťaž je realizovaná podľa § 91 ZVO v spojení s § 66 ods.7 ZVO.
VI.3.2) Obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom IS ÚVO s názvom IS EVO ver.
18.0. Podrobné informácie o IS EVO ver. 18.0 určených pre prácu záujemcu/uchádzača s týmto systémom sú na
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html v sekcii PRÍRUČKY a v sekcií VIDEONÁVODY.
VI.3.3) Uchádzač predkladá ponuku výhradne v elektronicky podobe prostredníctvom IS EVO po prihlásení.
VI.3.4) Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom v ods. III.1.1),
III.1.2) a III.1.3) tohto oznámenia predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom pre VO (JED). Uchádzač
vyplní časti I. až III. JED-u a oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED-u bez toho, aby musel
vyplniť iné odd. časti IV JED-u. Predloha JED-u je dostupná v mieste zverejnenia SP. Bližšie informácie sú uvedené v
časti A.2 SP.
VI.3.5) Ak záujemca použije JED, obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu VO kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahr. JED-om. Uchádzač je následne povinný doručiť doklady obstarávateľovi do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. V prípade, ak uchádzač nepredloží doklady, ktoré boli nahradené JED-om v lehote určenej obstarávateľom, obstarávateľ uchádzača vylúči z VO.
VI.3.6) Doručovanie podaní v IS EVO sa za okamih doručenia považuje odoslanie danej informácie žiadosti, ponuky,
návrhu a iné). Tento údaj je uvedený v dátume podania príslušného dokumentu. Dátum odoslania=dátum doručenia.
VI.3.7) Obstarávateľ určil na komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi v tejto zákazke slovenský a český jazyk.
VI.3.8) Obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k SP a k prípadne všetkým
doplňujúcim podkladom. SP a prípadné vysvetlenie alebo úprava SP alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v
oznámení o vyhlásení VO alebo k prípadne iným doplňujúcim podkladom budú obstarávateľom zverejnené ako
elektronické dokumenty v zodpovedajúcej zákazke na linku https://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/
detail/dokumenty/429602. Na uvedenom linku obstarávateľ zverejňuje časti SP ako aj časti príp. inej poskytnutej sprievodnej dokumentácie v súboroch v editovateľných formátoch na linku, ktoré je potrebné záujemcom vyplniť k predloženiu ponuky.
VI.3.9) Obstarávateľ vylúči z VO uchádzača alebo záujemcu podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, ak na základe
dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní
s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
VI.3.10) Nejedná sa o zelené VO, ani o obst. inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Presné informácie o termínoch na postup preskúmania sú uvedené v § 163 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
17.02.2021