Endoskopické zostavy

  Zadávateľ:
Univerzitná nemocnica Martin
  Predpokladaná hodnota:
423.056,55 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.03.2021 10:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
17.02.2021
  Dátum zverejnenia:
23.02.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzitná nemocnica Martin
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00365327
Kollárova 2, 03659 Martin
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Anna Javorová / Ing. Monika Klobušická
Telefón: +421 434203346 / 434203597
Fax: +421 434131620
Email: javorova@unm.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.unm.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Endoskopické zostavy
Referenčné číslo: 015/VS/OVO/02/21Ja
II.1.2) Hlavný kód CPV
33168000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka endoskopických zostáv (zariadenia zadefinované v bode 2. časti C. súťažných podkladov - časti č.1 až č.3) vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho do obsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané zariadenie pre potreby Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku UNM (časť č.1), Kliniky hrudníkovej chirurgie UNM (časť č.2) a Kliniky detskej chirurgie UNM (časť č.3).
Predmet zákazky je rozdelený do 3 samostatných ucelených častí. Uchádzač môže predložiť jednu ponuku na jednu ucelenú časť, alebo jednu ponuku na dve ucelené časti alebo jednu ponuku na celý predmet zákazky (časti č.1 až č.3). Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vybrať uchádzača pre každú ucelenú časť zvlášť.
Uchádzač v rámci ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požadovanú špecifikáciu zadefinovanú v rámci jednotlivej ucelenej časti.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
423 056,55 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
HD endoskopická vizualizačná zostava pre ORL operácie u detí a základné operácie prínosových dutín
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
51410000-9
80511000-9
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzitná nemocnica Martin, Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka HD endoskopickej vizualizačnej zostavy pre ORL operácie u detí a základné operácie prínosových dutín vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho do obsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané zariadenie pre potreby Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku UNM.
Ponuka uchádzača musí spĺňať všetky minimálne požiadavky zadefinované verejným obstarávateľom v časti C. Opis predmetu zákazky (časť č.1) súťažných podkladov.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
76 235,77 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
84
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Veža pre hrudníkovú chirurgiu
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
51410000-9
80511000-9
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzitná nemocnica Martin, Klinika hrudníkovej chirurgie, Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka veže pre hrudníkovú chirurgiu vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho do obsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané zariadenie pre potreby Kliniky hrudníkovej chirurgie UNM.
Ponuka uchádzača musí spĺňať všetky minimálne požiadavky zadefinované verejným obstarávateľom v časti C. Opis predmetu zákazky (časť č.2) súťažných podkladov.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality
Názov: Automatické zaostrovanie snímacieho obrazu 1 ovládacím tlačidlom
Relatívna váha: 17
Názov: Uprednostňujeme aby jednotlivé komponenty veže (procesor, kamer. snímacia hlavica, xenónový al. LED svetelný zdroj, insuflátor, irigačné-odsávacie zariadenie, inštrumentárium) boli od jedného výrobcu
Relatívna váha: 2

Cena
Relatívna váha: 81
II.2.6) Odhadovaná hodnota
176 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
56
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Laparoskopická veža pre Kliniku detskej chirurgie
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33164000-7
51410000-9
80511000-9
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzitná nemocnica Martin, Klinika detskej chirurgie, Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka laparoskopickej veže pre Kliniku detskej chirurgie vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho do obsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané zariadenie pre potreby Kliniky detskej chirurgie UNM.
Ponuka uchádzača musí spĺňať všetky minimálne požiadavky zadefinované verejným obstarávateľom v časti C. Opis predmetu zákazky (časť č.3) súťažných podkladov.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality
Názov: Uprednostňujeme umiestnenie oboch monitorov cez rameno na 1 pojazdný stojan (z priestorového hľadiska operačnej sály)
Relatívna váha: 3
Názov: Kamerová hlava pre 4K UHD - Integrované šošovky, ohnisková vzdialenosť menej ako 24 mm
Relatívna váha: 7
Názov: Zdroj svetla - zdroj LED
Relatívna váha: 10

Cena
Relatívna váha: 80
II.2.6) Odhadovaná hodnota
170 820,78 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
56
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie k preukázaniu podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch, v časti F. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného
predpisu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 23.03.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.03.2021 10:00
Miesto: Univerzitná nemocnica Martin, Ubytovacie zariadenie UNM, Jesenského č. 25, 036 59 Martin, Slovenská republika, prízemie - zasadačka, miestnosť č.003
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní neverejné z dôvodu, že verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej verejnej súťaže použije elektronickú aukciu.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.1 Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.
1.2 Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Verejný obstarávateľ všetky tieto podklady/dokumenty bude zverejňovať ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa na stránke https://www.uvo.gov.sk/... a zároveň v príslušnej časti zákazky v systéme JOSEPHINE.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
2. Ponuku môže predložiť skupina dodávateľov, ktorá nemá vytvorenú určitú právnu formu na účely účasti vo verejnom obstarávaní. V prípade, ak ponuku do verejnej súťaže predloží skupina dodávateľov a ponuka skupiny bude prijatá, verejný obstarávateľ vyžaduje z dôvodu riadneho plnenia zmluvy vytvorenie právnych vzťahov pred podpisom zmluvy. Ak bude úspešným uchádzačom skupina dodávateľov, táto musí vytvoriť také právne vzťahy, ktoré jej umožnia ako celku vstúpiť do zmluvného vzťahu s verejným obstarávateľom a budú zaväzovať členov skupiny dodávateľov, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.
3. Uchádzač pri predkladaní ponuky môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom v bodoch 1 až 3 časti F. Podmienky účasti... súťažných podkladov predložením jednotného európskeho dokumentu podľa bodu 18.14 časti A. súťažných podkladov.
Verejný obstarávateľ umožňuje hospodárskemu subjektu vyplniť v časti IV Jednotného európskeho dokumentu oddiel alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
4.1 Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie, ak bude splnená niektorá z podmienok uvedených v § 57 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a môže zrušiť verejné obstarávanie za okolností podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
4.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk a neuzavrieť zmluvu, ak ponuka úspešného uchádzača (pre každú časť samostatne) presiahne výšku finančných prostriedkov odsúhlasených zriaďovateľom na predmet zákazky, resp. ak zriaďovateľ neodsúhlasí proces verejného obstarávania.
5. Súčasťou predloženej ponuky musí byť zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená pre každú časť osobitne:
5.1 pre časť č.1 vo výške 760,- EUR slovom sedemstošesťdesiat eur
5.2 pre časť č.2 vo výške 1 760,- EUR slovom tisícsedemstošesťdesiat eur
5.3 pre časť č.3 vo výške 1 700,- EUR slovom tisícsedemsto eur.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
6.1 Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov UNM. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok na plnenie predmetu zákazky. Úhrada faktúr sa bude realizovať v zmysle kúpnej zmluvy.
6.2 Celková cena za predmet zákazky bude uhradená vo forme 24 rovnomerných mesačných splátok po dobu 24 mesiacov od prevzatia predmetu zákazky do užívania, pričom splatnosť jednotlivých splátok bude vždy posledný deň každého mesiaca od prevzatia predmetu zákazky do užívania.
7. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je ani zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
17.02.2021