Zníženie energetickej náročnosti výrobných prevádzok spoločnosti Beky, a.s

  Zadávateľ:
BEKY, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
584.595,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.03.2021 12:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
18.02.2021
  Dátum zverejnenia:
23.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
BEKY, a.s.
IČO: 36464350
Podrybnícka 1, 06901 Snina
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jaromír Smítka
Telefón: +421 907871152
Email: jaromir.smitka@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/18186
Hlavná adresa(URL): http://beky.eu/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
akciová spoločnosť osoba podľa § 8
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zníženie energetickej náročnosti výrobných prevádzok spoločnosti Beky, a.s
Referenčné číslo: BK-1/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
44621210-4
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Dodanie, inštalácia a uvedenie do prevádzky 2 ks kotlov na biomasu s minimálnym výkonom 1100 kW a dvoch kompresorov s minimálnym výkonom 22 kW -1 ks a 37 kW 1 ks.
Zákazka sa delí na dve časti.
časť 1 - Automatický kotol na výrobu tepla z biomasy - PHZ 541 250,00 € bez DPH
časť 2 Kompresorová technika - PHZ 43 345,00 € bez DPH
Ponuku je možné predložiť na ktorúkoľvek jednu časť alebo na obe časti. Každá časť bude vyhodnocovaná samostatne
Podrobné informácie a podmienky v súťažných podkladoch.
Zákazka realizovaná v systéme EVO ver.18.0
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
584 595,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP - PO4-SC421-2018-46
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: jednoetapová s pohyblivým koncom etapy. maximálna lehota na vloženie ponuky 20 minút, lehota na vkladanie sa predlžuje o ďalšie 3 min. od prijatia nasledujúcej najnižšej ponuky.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.03.2021 12:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
a)
1.Verejný obstarávateľ umožní trvalý prístup k súťažným podkladom v systéme EVO, ktorý je súčasťou profilu dňom zverejnenia výzvy vo vestníku UVO.
2.Zákazku si záujemca sprístupní po prihlásení do privátnej zóny. Komunikácia v zákazke prebieha povinne elektronicky.
3.Zákazka je prístupná pre záujemcov do lehoty na predkladanie ponúk. Pre záujemcov sa odporúča, aby sa zoznámili so súťažnými podkladmi v takom časovom horizonte, ktorý im zabezpečí dostatočný časový priestor na vypracovanie ponúk, a aby si tým, v prípade potreby využitia inštitútu vysvetľovania, vytvorili aj dostatočný časový priestor na jeho použitie.
4.V prípade uplatnenia revíznych postupov v procese verejného obstarávania a počas priebehu administratívnej kontroly riadiaceho orgánu, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo prijať zmluvu v predĺženej lehote viazanosti, o ktorej budú uchádzači informovaní.
5.Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov.
6.Z dôvodu, že predmet plnenia zmluvy je financovaný z prostriedkov poskytnutých objednávateľovi na základe Zmluvy o NFP sa predávajúci zaväzuje strpieť' výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o NFP a poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť. Za osoby oprávnené sa považujú:
a)Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby
b)Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
c)Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby
d)Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov
e)Osoby prizvané orgánmi podľa písm. a) - d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Európskeho spoločenstva.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
18.02.2021