Digitálny mobilný pojazdný RTG prístroj

  Zadávateľ:
Ľubovnianska nemocnica, n. o.
  Predpokladaná hodnota:
97.916,66 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.03.2021 10:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
19.02.2021
  Dátum zverejnenia:
22.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ľubovnianska nemocnica, n. o.
IČO: 37886851
Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Strišovský Branislav
Telefón: +421 524317309
Fax: +421 524321367
Email: branislav.strisovsky@lubovnianskanemocnica.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/private/organization/9623/orders
Hlavná adresa(URL): https://lubovnianskanemocnica.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Digitálny mobilný pojazdný RTG prístroj
II.1.2) Hlavný kód CPV
33111000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Digitálny pojazdný mobilný RTG prístroj
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
97 916,66 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33111800-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK04
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa
II.2.4) Opis obstarávania
Digitálny mobilný pojazdný RTG prístroj s motorickým pohybom a výkonom generátora min. 32 kW.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
97 916,66 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 10
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a skrátenie času reakcie pre enormnom náraste ochorenia v Ľubovnianskej nemocnici, n.o. , Kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61, Kód žiadosti o NFP: NFP302020AUL6
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní nasledovne:

1.1.1§ 32 ods. 1 písm. e)
je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky;

1.1.2§ 32 ods. 1 písm. f)
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
doloženým čestným vyhlásením,

1.2Podnikateľ zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
1.3Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov vedeného ÚVO uvedie túto skutočnosť v ponuke.
1.4Ak uchádzač nemá sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt v Slovenskej republike a jeho krajina nevydáva doklady uvedené v bode 1. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.5Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt v štáte inom ako Slovenská republika a právo štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine sídla uchádzača, miesta jeho podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.6Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia elektronicky do systému EVO v .pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 3.1Požadovanú technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže nasledovne:
3.1.1§ 34 ods. 1 písm. a)
zoznam dodávok tovaru uskutočnených za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt dodania tovaru; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom dodaní tovaru a zhodnotení dodávky podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak takéto potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, predloží vyhlásenie o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Poznámka:
Prepočet inej meny na menu euro sa vykoná podľa kurzu Európskej centrálnej banky. Rozhodujúcim dňom je deň odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, resp. výzvy na prekladanie ponúk do vestníka úradu.

3.1.2§ 34 ods. 1 písm. d)
Uchádzač musí preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť predložením dokladov/dokumentov podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
.
3.1.3§ 34 ods. 1 písm. g)
údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov

3.1.4§ 34 ods. 1 písm. m)
ak ide o tovar, ktorý sa má dodať,
1.vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje alebo
2.certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.


3.2. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do systému EVO v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.

3.3. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 3.1Požadovanú technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže nasledovne:
3.1.1§ 34 ods. 1 písm. b)

Minimálna požadovaná úroveň:

Uchádzač predloží zoznam dodávok, kde predmetom dodávky boli rovnaké alebo obdobné tovary ako je predmet zákazky, za predchádzajúce tri roky odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania (v závislosti od vzniku alebo prevádzkovania činnosti), pričom:
zoznam musí obsahovať min. 3 dodávky tovaru obdobného charakteru s celkovou hodnotou jednej dodávky min. 50.000- eur bez DPH,

V zozname uchádzač uvedie:
názov alebo obchodné meno odberateľa a adresu jeho sídla,
predmet zmluvy,
zmluvnú cenu za celý predmet zákazky bez DPH,
lehotu uskutočnenia predmetu zmluvy
miesto uskutočnenia predmetu zmluvy
kontakt na odberateľa, potrebný pre overenie si uvedených informácií (meno zodpovednej osoby, jej funkcia a telefonický kontakt).

Predmetný zoznam musí byť doplnený potvrdeniami podľa predchádzajúcich pokynov. V prípade predloženia vyhlásenia o uskutočnení predmetných dodávok musí uchádzač doložiť opodstatnené odôvodnenie, pre ktoré nebolo možné zabezpečiť potvrdenie odberateľa.

Poznámka:
Prepočet inej meny na menu euro sa vykoná podľa kurzu Európskej centrálnej banky. Rozhodujúcim dňom je deň odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, resp. výzvy na prekladanie ponúk do vestníka úradu.


3.1.2§ 34 ods. 1 písm. d)
.
Minimálna požadovaná úroveň:
Podľa § 34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s § 35 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač splnenie podmienky účasti preukáže nasledujúcimi platným certifikátom systému riadenia kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001 alebo iným ekvivalentným dokladom od nezávislej certifikačnej autority, ktorým preukáže svoju spôsobilosť v oblasti predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.


3.1.3§ 34 ods. 1 písm. g)

Minimálna požadovaná úroveň:
Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie vzdelania a odbornej praxe v dĺžke minimálne 3 rokov, resp. odbornej kvalifikácie
Servisný pracovník
Osoba vo funkcii servisného pracovníka, ktorou uchádzač preukáže splnenie predmetnej podmienky účasti, bude v prípade úspešnosti ponuky uchádzača uvedená v Servisnej zmluvy a bude sa podieľať v navrhnutých pozíciách na plnení predmetu zmluvy.
Servisný pracovník musí spĺňať nasledovné kritériá uchádzač predloží:
Certifikát o odbornom vyškolení
Životopis, kde budú uvedené údaje o jeho dosiahnutom vzdelaní, odbornej praxi (v dĺžke min. 3 rokov). Doklad je potrebné predložiť v originálnom vyhotovení alebo úradne osvedčenej kópii s podpisom štatutárneho zástupcu uchádzača, alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača.

3.1.4§ 34 ods. 1 písm. m)

Minimálna požadovaná úroveň:
Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie bodu 1 a 2 nasledovne:
Technický opis a fotografie
Certifikát resp. Vyhlásenie o zhode, Potvrdenie o pridelení a platnosti ŠUKL kódu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Schválenie nenávratného finančného príspevku Ministerstvom zdravotníctva.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Budú špecifikované vo výzve k elektronickej aukcii.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.03.2021 10:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.03.2021 13:00
Miesto: Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie bude neverejné, keďže sa použije elektronická aukcia.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.02.2021