Krmivo pre služobných psov Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy

  Zadávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
15.675,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.02.2021 12:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
19.02.2021
  Dátum zverejnenia:
22.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Hlavné mesto SR Bratislava
IČO: 00603481
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Jašková
Telefón: +421 259356194
Email: andrea.jaskova@bratislava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Krmivo pre služobných psov Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy
Referenčné číslo: MAGS OVO 41574/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
15700000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka krmiva pre služobných psov Mestskej polície pre potreby Stanice jazdeckej polície a kynológie. Je to stanica s celomestskou pôsobnosťou, ktorá vypomáha so svojimi zverencami pri ochrane verejného poriadku v rámci rôznych kultúrno-spoločenských, či športových podujatí, ako aj pri spoločných akciách, ktoré mestská polícia robí v spolupráci s policajným zborom.

Technická špecifikácia predmetu zákazky je vo Výzve na predloženie ponúk na nasledovnej adrese zákazky:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10729/summary
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
15 675,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.02.2021 12:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.02.2021