Kompletná správa procesov spojených so vznikom, skladovaním a likvidáciou nebezpečného odpadu

  Zadávateľ:
Záchranná zdravotná služba Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
298.289,19 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.03.2021 10:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
16.02.2021
  Dátum zverejnenia:
22.02.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 17336210
Antolská 11, 85007 Bratislava - mestská časť Petržalka
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jana Lapinová
Telefón: +421 268206140
Fax: +421 268206144
Email: jana.lapinova@emergency-ba.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2190
Hlavná adresa(URL): https://emergency-ba.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Kompletná správa procesov spojených so vznikom, skladovaním a likvidáciou nebezpečného odpadu
Referenčné číslo: 1418/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
90510000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom tejto zákazky je skladovanie, odber, prevoz, likvidácia nebezpečného odpadu a zabezpečenie súvisiacich administratívnych činností:
Nájom a kompletná správa skladovacích kontajnerov na nebezpečný odpad
Pravidelná kontrola miest skladovania nebezpečného odpadu
Odber odpadu priamo u pôvodcu a jeho preprava
Zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov v súlade s legislatívou
Zabezpečenie administratívy súvisiacej s odberom, prevozom a likvidáciou odpadu
Zabezpečenie uskladnenia nebezpečných odpadov v klinik boxoch

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
298 289,19 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Kompletná správa procesov spojených so vznikom, skladovaním a likvidáciou nebezpečného odpadu Bratislavský kraj
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90520000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská republika jednotlivé stanice ZZS BA
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto zákazky je skladovanie, odber, prevoz, likvidácia nebezpečného odpadu a zabezpečenie súvisiacich administratívnych činností:
Nájom a kompletná správa skladovacích kontajnerov na nebezpečný odpad
Pravidelná kontrola miest skladovania nebezpečného odpadu
Odber odpadu priamo u pôvodcu a jeho preprava
Zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov v súlade s legislatívou
Zabezpečenie administratívy súvisiacej s odberom, prevozom a likvidáciou odpadu
Zabezpečenie uskladnenia nebezpečných odpadov v klinik boxoch

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
55 580,98 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku:
Pre časť 1 predmetu zákazky Kompletná správa procesov spojených so vznikom, skladovaním a likvidáciou nebezpečného odpadu Bratislavský kraj 2 500,00 EUR Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Kompletná správa procesov spojených so vznikom, skladovaním a likvidáciou nebezpečného odpadu Banskobystrický kraj
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90520000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK03
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská republika jednotlivé stanice ZZS BA
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto zákazky je skladovanie, odber, prevoz, likvidácia nebezpečného odpadu a zabezpečenie súvisiacich administratívnych činností:
Nájom a kompletná správa skladovacích kontajnerov na nebezpečný odpad
Pravidelná kontrola miest skladovania nebezpečného odpadu
Odber odpadu priamo u pôvodcu a jeho preprava
Zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov v súlade s legislatívou
Zabezpečenie administratívy súvisiacej s odberom, prevozom a likvidáciou odpadu
Zabezpečenie uskladnenia nebezpečných odpadov v klinik boxoch

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
82 568,14 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Pre časť 2 predmetu zákazky Kompletná správa procesov spojených so vznikom, skladovaním a likvidáciou nebezpečného odpadu Banskobystrický kraj 4 000,00 EUR. Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Kompletná správa procesov spojených so vznikom, skladovaním a likvidáciou nebezpečného odpadu Nitriansky kraj
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90520000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská republika jednotlivé stanice ZZS BA
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto zákazky je skladovanie, odber, prevoz, likvidácia nebezpečného odpadu a zabezpečenie súvisiacich administratívnych činností:
Nájom a kompletná správa skladovacích kontajnerov na nebezpečný odpad
Pravidelná kontrola miest skladovania nebezpečného odpadu
Odber odpadu priamo u pôvodcu a jeho preprava
Zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov v súlade s legislatívou
Zabezpečenie administratívy súvisiacej s odberom, prevozom a likvidáciou odpadu
Zabezpečenie uskladnenia nebezpečných odpadov v klinik boxoch

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
63 385,28 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Pre časť 3 predmetu zákazky Kompletná správa procesov spojených so vznikom, skladovaním a likvidáciou nebezpečného odpadu Nitriansky kraj 3 000,00 EUR. Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Kompletná správa procesov spojených so vznikom, skladovaním a likvidáciou nebezpečného odpadu Žilinský kraj
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90520000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK03
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská republika jednotlivé stanice ZZS BA
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto zákazky je skladovanie, odber, prevoz, likvidácia nebezpečného odpadu a zabezpečenie súvisiacich administratívnych činností:
Nájom a kompletná správa skladovacích kontajnerov na nebezpečný odpad
Pravidelná kontrola miest skladovania nebezpečného odpadu
Odber odpadu priamo u pôvodcu a jeho preprava
Zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov v súlade s legislatívou
Zabezpečenie administratívy súvisiacej s odberom, prevozom a likvidáciou odpadu
Zabezpečenie uskladnenia nebezpečných odpadov v klinik boxoch

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
96 754,79 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Pre časť 4 predmetu zákazky Kompletná správa procesov spojených so vznikom, skladovaním a likvidáciou nebezpečného odpadu Žilinksý kraj 4 500,00 EUR. Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
1.2.Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, spôsobom podľa § 32 ods. 2 ZVO alebo podľa § 152 ZVO.
1.3.V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. V prípade, že uchádzač uvedie v ponuke podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia.
1.4.Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie musia byť v ponuke predložené ako scan originálu alebo ich úradne osvedčenej kópie, pokiaľ nie je uvedené inak.
1.5.Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.6.Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Požadovanú technickú a odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže predložením nasledovných dokladov:
podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: zoznamom dodávok tovarov a poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky, za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Zoznam dodávok bude doplnený dokladmi o uspokojivom vykonaní práce. Doklad o uspokojivom vykonaní práce musí obsahovať minimálne tieto údaje:
a) obchodné meno a sídlo predávajúceho
b) obchodné meno a sídlo kupujúceho
c) zmluvný termín dodania, skutočný termín dodania,
d) množstvo alebo rozsah poskytnutých služieb (ak je to vzhľadom na druh služby možné) alebo druh, prípadne opis poskytnutých služieb,
e) zoznam miest vzniku nebezpečného odpadu / zoznam odberných miest nebezpečného odpadu
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uvedené v kapitole A.2. Podmienky účasti uchádzačov Súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku:
Pre časť 1 predmetu zákazky Kompletná správa procesov spojených so vznikom, skladovaním a likvidáciou nebezpečného odpadu Bratislavský kraj 2 500,00 EUR
Pre časť 2 predmetu zákazky Kompletná správa procesov spojených so vznikom, skladovaním a likvidáciou nebezpečného odpadu Banskobystrický kraj 4 000,00 EUR
Pre časť 3 predmetu zákazky Kompletná správa procesov spojených so vznikom, skladovaním a likvidáciou nebezpečného odpadu Nitriansky kraj 3 000,00 EUR.
Pre časť 4 predmetu zákazky Kompletná správa procesov spojených so vznikom, skladovaním a likvidáciou nebezpečného odpadu Žilinksý kraj 4 500,00 EUR.
Uchádzač je povinný zložiť zábezpeku na každú časť predmetu zákazky, na ktorú
predkladá ponuku.
Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 19.03.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.03.2021 11:00
Miesto: Záchranná zdravotná služba Bratislava, Antolská 11, 850 07 Bratislava 57
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: V prípade trvania mimoriadneho stavu v súvislosti so šírením vírusu COVID-19, verejný obstarávateľ môže otvárať ponuky prostredníctvom on line sprístupnenia ponúk uchádzačom. V prípade potreby všetci uchádzači budú o zmene otvárania ponúk informovaní prostredníctvom systému EVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO; Podrobnejšie informácie ohľadom komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
2. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku:
Pre časť 1 predmetu zákazky Kompletná správa procesov spojených so vznikom, skladovaním a likvidáciou nebezpečného odpadu Bratislavský kraj 2 500,00 EUR
Pre časť 2 predmetu zákazky Kompletná správa procesov spojených so vznikom, skladovaním a likvidáciou nebezpečného odpadu Banskobystrický kraj 4 000,00 EUR
Pre časť 3 predmetu zákazky Kompletná správa procesov spojených so vznikom, skladovaním a likvidáciou nebezpečného odpadu Nitriansky kraj 3 000,00 EUR.
Pre časť 4 predmetu zákazky Kompletná správa procesov spojených so vznikom, skladovaním a likvidáciou nebezpečného odpadu Žilinksý kraj 4 500,00 EUR.
Uchádzač je povinný zložiť zábezpeku na každú časť predmetu zákazky, na ktorú
predkladá ponuku.
Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.
3. Pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil verejný obstarávateľ prípravné trhové konzultácie na účely určenia PHZ a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania. Príslušné informácie sú dostupné na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428756
4. Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní v súlade s § 64 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní v systéme EVO na URL adrese: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430440
5. Podľa § 39 ZVO môže uchádzač predbežne nahradiť vyššie uvedené doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (JED). Verejný obstarávateľ povoľuje, že uchádzač môže vyplniť len oddiel GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED.
6. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom priebežne sledovať profil verejného obstarávateľa a zákazku v systéme EVO, na ktorom bude verejný obstarávateľ uverejňovať všetky dôležité informácie a dokumenty v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v rámci tohto verejného obstarávania.
7. Predmetné verejné obstarávanie nie je: zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálny aspekt.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
16.02.2021