Bánov - rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa

  Zadávateľ:
Obec Bánov
  Predpokladaná hodnota:
8.542.385,44 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.03.2021 09:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
16.02.2021
  Dátum zverejnenia:
22.02.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Bánov
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00308765
Hviezdoslavova 34, 94101 Bánov
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Monika Hlinková
Telefón: +421 905212606
Fax: +421 917736488
Email: hlinkova@abys.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4438
Hlavná adresa(URL): http://www.e-lena.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
ABYS Slovakia, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35875593
Ružová dolina 6 , 82108 Bratislava
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Monika Hlinková
Telefón: +421 905212606
Fax: +421 917736488
Email: hlinkova@abys.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4438
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.e-lena.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): http://www.e-lena.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Bánov - rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa
Referenčné číslo: Bánov/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác novej splaškovej kanalizácie, vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, porealizačné geodetické zameranie, vypracovanie manipulačných a prevádzkových poriadkov.
Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou a vo výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
8 542 385,44 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obec Bánov
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác novej splaškovej kanalizácie, vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, porealizačné geodetické zameranie, vypracovanie manipulačných a prevádzkových poriadkov.
Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou a vo výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
8 542 385,44 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Ak nastanú skutočnosti podľa §57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy OP KZPPO1- SC121/122-2015
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky podľa §46 zákona č. 343/2015.
Uchádzač zloží zábezpeku za predmet zákazky vo výške 420 000,00 EUR.
Uchádzač predloží vo svojej ponuke doklad o zložení finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa podľa
pokynov uvedených v súťažných podkladoch, alebo predloží doklad o vystavení bankovej záruky, alebo poistenie záruky.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO" alebo "zákon"). Požaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia, ktoré sa preukazujú podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o VO.
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o VO je možné nahradiť podľa § 152 zákona o VO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti: Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uvedených v § 32 ods. 1 zákona o VO za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona, uchádzač nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) zákona o VO. V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO vyššie uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (záujemcov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je uchádzač alebo záujemca naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie predmetnej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra).
Za účelom získania dokladu z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona (výpis z registra trestov fyzickej osoby) uchádzač predloží vo svojej ponuke vyplnenú a podpísanú prílohu č. 8 (ak sa uplatňuje) súťažných podkladov za každého člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu a prokuristu. S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy právnických osôb z informačných systémov Generálnej prokuratúry, predkladá uchádzač doklady za právnickú osobu podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO vo svojej ponuke, a to v súlade s ustanovením § 1 ods. 7 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač predloží doklad podľa § 33 ods. (1) písm. a), podľa § 33 ods. (1) písm. d). zákona.
V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje tejto osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.
Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania
zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí
preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u tejto osoby existovať
dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača,
ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok
účasti podľa tohto bodu oznámenia za všetkých členov skupiny spoločne. Uchádzač alebo osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie
splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa §39. Ak uchádzač alebo záujemca použije
jednotný európsky dokument , verejný obstarávateľ, alebo obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu
verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača alebo záujemcu požiadať o predloženie dokladu ,alebo
dokladov nahradených týmto Jednotným európskym dokumentom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (banka) v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktoré/y musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru, dodržuje splátkový kalendár a, že jeho bežný účet nie je a nebol predmetom blokácie (na základe súdneho rozhodnutia alebo v súvislosti s exekučným konaním) alebo exekúcie.
Toto vyjadrenie sa musí vzťahovať na obdobie predchádzajúcich troch rokov, resp.na obdobie, za ktoré sú údaje
dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu, v prípade že doba zriadenia, alebo prevádzkovania účtu je kratšia ako 3 roky.
Za predchádzajúce obdobie sa pre účely tejto zákazky považujú tri roky predchádzajúce dňu odoslania oznámenia do Vestníku verejného obstarávania. K vyjadreniu banky/bánk alebo ekvivalentnému/ým dokladu/om uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že nemal a nemá vedené účty ani záväzky v inej/ých banke/ách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie/a resp. ekvivalentný/é doklad/y.

Podľa § 33 ods. (1) písm. d) - uchádzač predloží prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky
týka (obrat musí byť preukázaný v oblasti rovnakej, alebo obdobnej ako je predmet zákazky.
Minimálny ročný obrat uchádzača by mal dosahovať minimálnu úroveň za 3 bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia. Minimálna úroveň je stanovená na 7 500 000,00 EUR.
Obrat uchádzač preukáže predložením výkazu ziskov a strát, alebo iným dokladom.

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov formou skenov. Z uchádzačom predkladaných dokladov preukazujúcich postavenie podľa § 33 zákona musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača.
Odôvodnenie primeranosti: Verejný obstarávateľ skúma schopnosti uchádzača plniť si finančné záväzky voči finančným inštitúciám z čoho sa bude dať usúdiť v prípade pôžičiek serióznosť uchádzača plniť si finančné záväzky, alebo finančná stabilita. Potreba vyplýva zo spôsobu financovania predmetu zákazky zo strany objednávateľa, kedy uchádzač musí mať vlastné zdroje alebo schopnosť získať finančné krytie na dodávku predmetu zákazky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač predloží doklady podľa § 34 ods. (1) písm. b), g), i), a j) zákona. V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje tejto osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoju technickú a odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u tejto osoby existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky ,na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu oznámenia za všetkých členov skupiny spoločne. Uchádzač alebo osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa §39 Ak uchádzač alebo záujemca použije jednotný európsky dokument , verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača alebo záujemcu požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených týmto Jednotným európskym dokumentom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa §34 ods. (1) písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác, zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok.
Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
V súlade s § 187 ods. 6 zákona, ak bola referencia vyhotovená do 1.marca 2014, splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods.1 písm. b), ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je možné preukázať dôkazom o plnení potvrdeným verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.
Zoznam stavebných prác musí byť doplnený referenciami, prípadne dôkazom o plnení.
Každá uchádzačom predložená
referencia, alebo dôkaz o plnení musí obsahovať minimálne:
-názov/obchodné meno a sídlo objednávateľa,
-názov/obchodné meno a sídlo zhotoviteľa,
-predmet zmluvy a jeho stručný opis,
-celkovú zmluvnú cenu v EUR bez DPH,
-uviesť dôvod v prípade rozdielu medzi zmluvnou cenou a fakturovanou čiastkou/cenou,
-miesto plnenia zmluvy,
-čas plnenia zmluvy zmluvný termín (od - do, mesiac, rok),
-skutočný termín,
-uviesť dôvod v prípade rozdielu medzi zmluvným termínom a skutočným termínom,
-vyhlásenie objednávateľa o uspokojivom uskutočnení prác, resp. zhodnotenie uskutočnených prác podľa
zmluvných/obchodných podmienok, identifikáciu (meno a priezvisko, kontakt - telefón a e-mail) osoby
odberateľa/objednávateľa.
Zoznamom stavebných prác musí uchádzač preukázať, že za rozhodné obdobie, t.j. predchádzajúcich 5 rokov uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je tento predmet zákazky odvod alebo čistenie splaškových vôd v celkovom finančnom objeme 20 000 000, - EUR bez DPH v rámci celkového finančného objemu boli realizované dodávky a práce rovnakého charakteru t.j. realizácia gravitačnej časti kanalizácie minimálnej hrúbky realizovaného potrubia DN300 a dĺžky 26000 metrov, výtlačného potrubia minimálne 3400 metrov a realizácie kanalizačného potrubia formou pretlakov minimálnej hrúbky DN400 v celkovej dĺžke minimálne 130 metrov.
Predmetom minimálne jednej predloženej referencie bola výstavba gravitačnej kanalizácie v minimálnom finančnom objeme 7.500.000,- Eur bez DPH kde v rámci tejto zákazky boli realizované minimálne dodávka gravitačnej kanalizácie min. DN300 v minimálnej dĺžke 10500 metrov, minimálne 810ks kanalizačných odbočení a opravy komunikácií v celkovej ploche minimálne 25000 m2.
Za rozhodné obdobie, t.j. predchádzajúcich 5 rokov sa považuje posledných 5 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne od vyhlásenia verejného obstarávania. Na vyčíslenie uvedených cien uskutočnených stavebných prác sa pri prepočte inej ceny na menu euro použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania oznámenia na zverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania. Z uchádzačom predkladaných dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 34 zákona musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača, alebo osoby, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods.3 zákona .
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu
oznámenia okrem referencii vystavených v súlade s § 12 ods. 2 zákona formou skenov.
Odôvodnenie primeranosti: Verejný obstarávateľ podmienku účasti podľa § 34 ods. (1) písm. b) zákona zadefinoval
striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými
zhotoviteľmi a podmienka účasti vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú odbornými
skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní ho dodať.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Všetky podmienky účasti podľa § 34 ods. (1) písm. b), g), i), a j) zákona sú stanovené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podmienky týkajúce sa elektronickej aukcie sú sú stanovené v súťažných podkladoch pod bodom 29,30,31.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 19.03.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 22.03.2021 10:00
Miesto: Online cez systém ELENA
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční v súlade so zákonom a v lehote podľa zákona.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: 1.Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom o VO zverejňuje súťažné podklady a doplňujúce dokumenty vo svojom
profile a na stránke portál www.e-lena.sk.
2. Záujemcovia si môžu súťažné podklady vyžiadať kliknutím na odkaz mám záujem pri tejto zákazke zverejnenej na portáli www.e-lena.sk.
3. Súťažné podklady budú dostupné priamo a úplne bez obmedzení, či poplatkov v profile verejného obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie a to ako priamy odkaz na portály www.e-lena.sk. Záujemcovia si môžu súťažné podklady vyžiadať kliknutím na odkaz mám záujem pri tejto zákazke zverejnenej na portáli www.e-lena.sk.
4. Verejný obstarávateľ bude vo svojom profile na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať všetky odpovede na doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov ako aj iné informácie týkajúce sa tejto zákazky, ktoré zároveň poskytne všetkým známym záujemcom a v prípade doplnenia súťažných podkladov zverejní v profile aj znenie rozsahu ich doplnenia.
5. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou uchádzača/záujemcu v tomto verejnom obstarávaní a s prípravou a
predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na
výsledok verejného obstarávania.
6. Pre potreby komunikácie bude využívaný jedine priestor portálu www.e-lena.sk. Iná forma komunikácie by bola v
rozpore s §20 ZVO. Systém je dostupný pre všetkých záujemcov/uchádzačov bez obmedzenia na webovom sídle
www.elena.sk, kde sa nachádzajú všetky technické požiadavky na prevádzku systému. Minimálne technické požiadavky: na používanie informačného systému Elena: OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie; Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies. Systém je dostupný pre všetkých záujemcov/uchádzačov bez obmedzenia na webovom sídle www.e-lena.sk kde sa nachádzajú všetky technické požiadavky na prevádzku systému. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému Elena: OS: MS
Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie,
Chrome 35 a vyššie; Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies.
7.Upozornenie pre uchádzačov: Otváranie ponúk je možné sledovať v reálnom čase na portáli www.e-lena.sk pre
uchádzačov, ktorí predložia ponuku. Systém zverejní obchodné názvy uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií len tým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.
8. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že
dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania
poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.
9. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu (ZRPVS), ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
16.02.2021