Služby skládkovania komunálneho odpadu pre roky 2021 - 2022

  Zadávateľ:
Podnik technických služieb mesta, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
734.150,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.03.2021 09:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
16.02.2021
  Dátum zverejnenia:
22.02.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Podnik technických služieb mesta, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36321893
ul. Športovcov 890 , 02001 Púchov
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Daniel Mikuščák
Telefón: +421 918600969
Email: mikuscak@visions.cc
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.ptsmpu.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9433
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mestská spoločnosť - § 7 ods. 1 pím. d)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Služby skládkovania komunálneho odpadu pre roky 2021 - 2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
90500000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je skládkovanie odpadov skupiny 20 a skupín 17 a 15 vyprodukovaných najmä obyvateľmi mesta Púchov.
Predmetom zákazky nebude úprava odpadu, pretože podľa platnej legislatívy, vychádzajúc najmä z dôvodovej správy k
zákonu č. 460/2019 Z. z., je k úprave § 3 ods. 9 uvedené, že minimálnou požiadavkou na úpravu pred skládkovaním je
triedenie odpadu. Mesto Púchov zabezpečuje separáciu všetkých zložiek v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. V rámci odpadových stojísk prebieha separácia nasledujúcich odpadov: 200101 papier a
lepenka, 200102 sklo, 200103 VKM, 200104 obaly z kovu, 200140 kovy, 200139 plasty, 200110 šatstvo, 200125 jedlé
oleje a tuky, 200201 biologicky rozložiteľný odpad. Podnik technických služieb mesta, s. r. o. prevádzkuje zberný dvor,
kde je možné okrem odpadov ktoré sa separujú na stojiskách odovzdať aj iné odpady.
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb ukladania zmesového komunálneho odpadu spoločnosťou prevádzkujúcou skládku zmesového komunálneho odpadu, teda spoločnosťou prevádzkujúcou skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (podľa § 2 ods. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti), a to pre držiteľa odpadu odvážaného z mesta Púchov, ktorým je verejný obstarávateľ, podľa podmienok uvedených v tomto oznámení, súťažných podkladoch a ich prílohách.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
734 150,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Púchov
II.2.4) Opis obstarávania:
Verejný obstarávateľ hľadá prevádzkovateľa skládky, u ktorého môže zneškodniť odpad na skládke odpadov v súlade so zákonom 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi v priebehu najbližších 12 mesiacov v celkovom objeme 4980 ton odpadu.
Ide o likvidáciu nasledovných skupín a druhov odpadov:
20 03 01 Zmesový komunálny odpad
20 03 07 Objemový odpad
20 03 03 Odpad z čistenia ulíc
20 03 08 Drobný stavebný odpad
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako neuvedené v 17 01 07
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
15 01 06 Zmiešané obaly.
V súvislosti s platnou legislatívou, konkrétne dôvodovou správou č. 460/2019 Z. z. v ktorej je podľa § 3 ods. 9 uvedené že minimálnou požiadavkou na úpravu pred skládkovaním je triedenie odpadu. Mesto Púchov zabezpečuje separáciu všetkých zložiek v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. V rámci odpadových stojísk prebieha separácia nasledujúcich odpadov: 200101 papier a lepenka, 200102 sklo, 200103 VKM, 200104 obaly z kovu, 200140 kovy, 200139 plasty, 200110 šatstvo, 200125 jedlé oleje a tuky, 200201 biologicky rozložiteľný odpad. Podnik technických služieb mesta, s. r. o. prevádzkuje zberný dvor, kde je možné okrem odpadov ktoré sa separujú na stojiskách odovzdať aj iné odpady.
Predmetom zákazky nebude úprava odpadu, pretože podľa platnej legislatívy, vychádzajúc najmä z dôvodovej správy k zákonu č. 460/2019 Z. z., je k úprave § 3 ods. 9 uvedené, že minimálnou požiadavkou na úpravu pred skládkovaním je triedenie odpadu. Mesto Púchov zabezpečuje separáciu všetkých zložiek v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. V rámci odpadových stojísk prebieha separácia nasledujúcich odpadov: 200101 papier a lepenka, 200102 sklo, 200103 VKM, 200104 obaly z kovu, 200140 kovy, 200139 plasty, 200110 šatstvo, 200125 jedlé oleje a tuky, 200201 biologicky rozložiteľný odpad. Podnik technických služieb mesta, s. r. o. prevádzkuje zberný dvor, kde je možné okrem odpadov ktoré sa separujú na stojiskách odovzdať aj iné odpady.
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb ukladania zmesového komunálneho odpadu spoločnosťou prevádzkujúcou skládku zmesového komunálneho odpadu, teda spoločnosťou prevádzkujúcou skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (podľa § 2 ods. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti), a to pre držiteľa odpadu odvážaného z mesta Púchov, ktorým je verejný obstarávateľ, podľa podmienok uvedených v tomto oznámení, súťažných podkladoch a ich prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
734 150,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Verejný obstarávateľ si v zmluve vyhradil právo uplatnením opcie predĺžiť dobu trvania zmluvy o ďalších 12 mesiacov
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zmluva o skládkovaní sa uzatvára na 12 mesiacov s opciou na ďalších 12 mesiacov. Verejný obstarávateľ vyžaduje k
podpisu zmluvy v rámci poskytnutia súčinnosti k podpisu zmluvy predloženie dokladu/dokumentu, ktorým uchádzač
preukáže dostatočnú kapacitu skládky počas celého trvania zmluvy vrátane opcie.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZoVO) spôsobom uvedeným v zákone o verejnom obstarávaní (napr. predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 alebo zápisom v registri hospodárskych subjektov § 152 ZoVO alebo zápisom v obdobnom registri iného členského štátu).
Verejný obstarávateľ nemá prístup k informačným systémom verejnej správy, prostredníctvom ktorého by si overil
splnenie zákonných požiadaviek. Uchádzač preto preukáže ich splnenie v ponuke.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Predloženie všetkých právoplatných platnou legislatívou stanovených povolení a rozhodnutí v predpísanej forme a
rozsahu, ktoré ho oprávňujú zneškodňovať Odpad v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Uchádzač v ponuke preukáže platné povolenia a rozhodnutia, z ktorých vyplýva prevádzkovanie skládky počas celej
dĺžky zmluvy.
Verejný obstarávateľ vyžaduje zmluvnú zábezpeku plnenia vo výške 10 000 €.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 19.03.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.10.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.03.2021 11:00
Miesto: Ponuky sa budú otvárať v mieste sídla verejného obstarávateľa.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ využije funkcionalitu on-line sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ na účely riadneho zabezpečenia plnenia zmluvy vyžaduje v rámci poskytnutia súčinnosti k podpise zmluvy predložiť doklady podľa čl. 4. 9 zmluvy (poistenie a záruku plnenia).

Verejný obstarávateľ z časových dôvodov (zákonom vymedzený pracovný čas vodičov), finančných (všetky náklady
súvisiace s prepravou odpadu) a ekologických dopadov (zvýšenie uhlíkovej stopy, zvýšenie spotreby nafty za každé
zberové vozidlo prepravujúce odpad a s tým súvisiace dočasné zaťaženie regionálnych ciest a zníženie priepustnosti ciest) sa rozhodol určiť maximálnu akceptovateľnú vzdialenosť skládky do 45 km od sídla verejného obstarávateľa, a to
pre cestu tam a 45 km pre cestu späť (45km+45 km). Skládka odpadov umiestnená vo väčšej vzdialenosti je pre
verejného obstarávateľa vysoko neefektívna z pohľadu nastavenia obehu zberových vozidiel (zber odpadu v uliciach
mesta a následný odvoz odpadu na určenú skládku).

Pri hypotetickej preprave odpadu do väčšej vzdialenosti zberové vozidlá nestihnú počas pracovnej doby obsluhujúceho
personálu odpad pozbierať, odviezť na skládku a vrátiť sa do areálu spoločnosti. Ponuka predložená na skládku odpadu vzdialenú vo väčšej vzdialenosti nebude spĺňať požiadavky na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ určí vzdialenosť skládky podľa verejne dostupných máp, konkrétne podľa máp dostupných na googlemaps.com.
Zmluva o skládkovaní sa uzatvára na 12 mesiacov s opciou na ďalších 12 mesiacov.

Verejný obstarávateľ bude ponuky vyhodnocovať tzv. super reverzným postupom podľa § 66 ods. 7 druhá veta.
Pred vyhlásením verejného obstarávania verejný obstarávateľ zrealizoval prípravné trhové konzultácie, ktorými zisťoval
informácie o pripravenosti skládok v dostupnej vzdialenosti na úpravu odpadu a s tým súvisiacich poplatkov.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
16.02.2021