Laserové čistiace zariadenie_2

  Zadávateľ:
RESTAURO-Arte s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
209.333,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.03.2021 09:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
14.02.2021
  Dátum zverejnenia:
22.02.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
RESTAURO-Arte s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 47971894
Za Hornádom 878/6, 05201 Spišská Nová Ves
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Balogová
Telefón: +421 905601138
Email: svt@svt.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.svt.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31652387
Starosaská 15 , 05201 Spišská Nová Ves
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Balogová
Telefón: +421 905601138
Email: svt@svt.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.svt.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa § 8 ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
reštaurátorska
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Laserové čistiace zariadenie_2
Referenčné číslo: 2021/VO/REST/01
II.1.2) Hlavný kód CPV
38636100-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Dodanie Laserového čistiaceho zariadenia - Moderná a kompaktná laserová jednotka na priemyselné čistenie materiálov od oxidu, hrdzi, farieb, lakov, mastnoty a nečistôt.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
209 333,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38636110-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodanie Laserového čistiaceho zariadenia - Moderná a kompaktná laserová jednotka na priemyselné čistenie materiálov od oxidu, hrdzi, farieb, lakov, mastnoty a nečistôt.
Požadované vlastnosti laseru:
-vysoká účinnosť min 30%,
-mobilný systém, ekologická prevádzka: nepoužíva sa žiadny prídavný materiál, alebo chemikálie
-min. potreba údržby minimum pohyblivých častí
-dlhšia životnosť budúcich diód min 100 000 hodín
-automatická vnútorná diagnostika
-možnosť vzdialeného pripojenia k laseru rýchla diagnostika
-automatické nastavenie fokusační vzdialenosti bez nutnosti výmeny šošoviek
-integrovaný WIFI modul pre ľahšie pripojenie k laseru
-možnosť pripojiť odsávaciu trubicu priamo do laserovej hlavy
-ovládanie pomocou dotykového displeja
-nastavenie kľúčových parametrov laseru z aplikačnej hlavy
-možnosť pripojenia stlačeného vzduchu k laseru, pre ochranu optiky a podporu čistenia
-softvérové riadenie s dvoma prístupmi (operátor, administrátor)
-počítadlo prevádzkových hodín u každého z operátorov
-vzdialená aktualizácia softvéru laseru s doživotnou licenciou
-základná diagnostika do 1 hodiny od nahlásenia požiadavky
-servisný technik a aplikačný technik na Slovensku
-všetky komponenty z EU

Technické parametre zariadenia:
-pulsný nanosekundový vláknový laser
-priemerný výkon: min. 500 W
-vlnová dĺžka: min 1064 nm
-frekvencia: min 2 - 50 kHz
-dĺžka optického vlákna: min 9 m
-hmotnosť hlavy: max3 kg
-prevádzková teplota: min 5 a max 45 °C
-energia v pulze min 100 mJ
-rozmery zariadenia: max 1,3x1,5x1 m
-hmotnosť: max 200 kg
-príkon zariadenia: max 3,5kW
-štvorcový prierez vlákna min 400 max 500 mikrometrov
-nastaviteľná dĺžka pulzu v nanosekundách min 30 až 100 ns
-automatická zmena fokusu, možnosť nastavení f100,110,120,130,140,150,160,170,180 mm
-napájanie 230V/50-60Hz

Súčasťou zariadenia požadujeme:
-mobilný laserový 500W laser, plug and play
-min 9m optické vlákno
-procesná optika
-PLC pre ľahké nastavenie parametrov
-min 2ks certifikované ochranné okuliare
-zaškolenie obsluhy na použitie systému min 6h
-incoterms DAP
-manuál, CE, Certificate of origin
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
209 333,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Integrovaný regionálny operačný program, kód projektu: 302031G785
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 ZVO.
2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO. Doklad podľa § 32 ods. 1 e)
verejný obstarávateľ požaduje predložiť ako odkaz na verejne dostupný a bezplatný elektronický register alebo formou
Čestného vyhlásenia, ktoré tvorí prílohu č. 5 k SP.
3) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto
podmienok preukázať podľa §32 ods. 4 a ods. 5 ZVO.
4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom,
b) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za
rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.
5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.
6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má
zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 22.03.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 22.03.2021 10:00
Miesto: SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r.o., Starosaská 15, 052 01 Spišská Nová Ves
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na sprístupnení elektronických ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Postup zadávania zákazky nadlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania
prostredníctvom informačného systému EVO. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné
predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky z ktorej bude
odosielať súťažné podklady, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a
odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie IS EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO v časti Príručky a odporúčania pre systém EVO (http://www.uvo.gov.sk).
Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady budú sprístupnené záujemcom po bezplatnej registrácii v IS EVO.
2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
3. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme a manuál k vyplneniu JED je možné stiahnuť z webového sídla Úradu pre verejné obstarávanie na nasledovnom odkaze: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/
jednotnyeuropskydokument-%20pre%20verejne%20obstaravanie-553.html JED musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
4. Úspešný uchádzač - dodávateľ aj subdodávatelia sú povinní mať zápis v registri verejného sektora v zmysle zákona
č.315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov ku dňu podpisu zmluvy.
5. Nepoužije sa elektronická aukcia.
6. Nepožaduje sa zábezpeka.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
14.02.2021