Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Malý Slavkov

  Zadávateľ:
Obec Malý Slavkov
  Predpokladaná hodnota:
102.938,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.03.2021 09:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
18.02.2021
  Dátum zverejnenia:
22.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Malý Slavkov
IČO: 31984673
Gerlachovská 52, 06001 Malý Slavkov
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Roman Mikušinec
Telefón: +421 908934680
Email: roman.mikusinec@cvo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Malý Slavkov
Referenčné číslo: CVO-152-2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
34114000-9
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie príslušenstva k traktoru a kontajnerov v rámci projektu "Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Malý Slavkov". Predmet zákazky je rozdelený na dva časti.
1.Predmetom zákazky je dodávka príslušenstva k traktoru to konkrétne hákový kontajnerový nosič, hydraulická ruka a štiepkovač určeného na zabezpečenie prevádzky zberného dvora v obci Malý Slavkov. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
2.Predmetom zákazky je dodávka kontajnerov určených pre zabezpečenie prevádzky zberného dvora v obci Malý Slavkov. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
102 938,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Malý Slavkov - technika
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34114000-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Malý Slavkov, Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodávka príslušenstva k traktoru to konkrétne hákový kontajnerový nosič, hydraulická ruka a štiepkovač určeného na zabezpečenie prevádzky zberného dvora v obci Malý Slavkov. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
68 416,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Ľudské zdroje
Časť: 2
II.2.1) Názov
Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Malý Slavkov-kontajnery
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44619000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Malý Slavkov, Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodávka kontajnerov určených pre zabezpečenie prevádzky zberného dvora v obci Malý Slavkov. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
34 522,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Ľudské zdroje
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Upozornenie:
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobné postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov.

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. a) a písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32, ods. 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32, ods. 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa vzťahujú samostatne k časti 1 a samostatne k časti 2.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: § 33 ods. 1 písm. a) zákona: Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a bodu III.1.2) - 2.1 Výzvy na predkladanie ponúk: Vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk (bánk vtedy, ak uchádzač má otvorených viac podnikateľských účtov vo viacerých bankách) nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky, že uchádzač nie je v nepovolenom debete, že si plní voči banke/bankám alebo pobočke/pobočkám všetky záväzky, ktoré vyplývajú z úverových vzťahov a na jeho účet/účty nie je vydaný exekučný príkaz na pohľadávku z účtu v banke uchádzača. Súčasne treba k vyjadreniu banky/bánk predložiť aj čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu uchádzača, v ktorých bankách alebo pobočkách zahraničných bánk má vedený účet/vedené účty. Nie je možné nahradiť požadované potvrdenie, resp. potvrdenia príslušnej banky/bánk alebo pobočky/pobočiek výpisom z účtu uchádzača v príslušnej banke/bankách alebo pobočke/ pobočkách.

Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Podmienku účasti v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky za účelom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi poskytovateľmi/dodávateľmi, ktorí sú schopní plniť si svoje záväzky a plniť/dodať predmet zákazky a je primeraná zložitosti a rozsahu predmetu zákazky, uchádzač týmto preukáže schopnosť plniť svoje finančné záväzky.

UPOZORNENIE: Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby v súlade s § 33 ods. 2 zákona. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti ekonomické postavenie spoločne.

Podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sa vzťahujú samostatne k časti 1 a samostatne k časti 2.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 12.03.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.03.2021 11:00
Miesto: Otváranie ponúk, t.j. sprístupnenie elektronických ponúk v systéme EVO, sa uskutoční (SEČ) na adrese: Obec Malý Slavkov, Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk, t.j. sprístupnenie elektronických ponúk, je verejné v nadväznosti na použitie ustanovenia § 52. Na otváraní ponúk, t.j. sprístupnení elektronických ponúk v systéme EVO, sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili svoju ponuku na ktorúkoľvek časť predmetu zákazky v lehote na predkladanie ponúk a ich ponuka nebola z hodnotenia vylúčená.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ bude požadovať predloženie dokladov a dokumentovú preukazujúcich splnenie podmienok účasti
od uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste predbežného poradia v súlade s § 55, ods. 1.
Zadávanie zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom systému EVO ver.
18.0 prevádzkovaného ÚVO. Podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch. Pre potreby predkladania ponúk je nevyhnutná registrácia v systéme EVO prostredníctvom registračného formulára
dostupného na portáli EVO. Podrobnosti o systéme EVO sú uvedené na adrese:
https://www.uvo.gov.sk/portalsystemuevo-5f5.html.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
18.02.2021