Pneumatiky a duše pre nákladné motorové vozidlá, traktory, mechanizmy a prívesy

  Zadávateľ:
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
104.851,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.03.2021 09:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
18.02.2021
  Dátum zverejnenia:
19.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
IČO: 36836567
Majerská cesta 94, 97496 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jana Fekiačová
Telefón: +421 948984740
Email: jana.fekiacova@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/10066
Hlavná adresa(URL): http://www.bbrsc.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa a údržba ciest
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Pneumatiky a duše pre nákladné motorové vozidlá, traktory, mechanizmy a prívesy
Referenčné číslo: ID 10860
II.1.2) Hlavný kód CPV
34350000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je priebežné dodanie nového tovaru, a to nových pneumatík, duší a ochranných vložiek pre nákladné motorové vozidlá, traktory, mechanizmy a prívesy kategórií N2, N3, T, R, Ps, O1, O2, O3, O aj v prevedení G (N2G, N3G) minimálne v rozsahu, kvalite a parametroch uvedených v prílohe č. 3 súťažných podkladov (ďalej aj SP) Špecifikácia, spojené s dodávkou a likvidáciou už opotrebených pneumatík v súlade s platnou legislatívou. Predmet zákazky bude dodávaný v čiastkových dodávkach s naložením, dopravou a vyložením na miesta určenia podľa špecifikácie verejného obstarávateľa. Dodávka tovarov v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok je súčasťou Rámcovej dohody (Príloha č. 2 SP) v rozsahu dodávok uvedených v špecifikácii (Príloha č. 3 SP).
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
104 851,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34351100-3
34352100-0
34352300-2
19511000-1
90511000-2
90510000-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Dodávka tovaru s dovozom, priebežne na základe špecifikovanej čiastkovej objednávky počas trvania Rámcovej dohody do odberných miest verejného obstarávateľa podľa bodu 4.1 Súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je priebežné dodanie nového tovaru, a to nových pneumatík, duší a ochranných vložiek pre nákladné motorové vozidlá, traktory, mechanizmy a prívesy kategórií N2, N3, T, R, Ps, O1, O2, O3, O aj v prevedení G (N2G, N3G) minimálne v rozsahu, kvalite a parametroch uvedených v prílohe č. 3 súťažných podkladov (ďalej aj SP) Špecifikácia, spojené s dodávkou a likvidáciou už opotrebených pneumatík v súlade s platnou legislatívou. Predmet zákazky bude dodávaný v čiastkových dodávkach s naložením, dopravou a vyložením na miesta určenia podľa špecifikácie verejného obstarávateľa. Dodávka tovarov v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok je súčasťou Rámcovej dohody (Príloha č. 2 SP) v rozsahu dodávok uvedených v špecifikácii (Príloha č. 3 SP).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
104 851,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia a ich preukázanie v súlade s ust. § 32 zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO").

Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že doklady, ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov z
dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy prekladať, sú:
- výpis z registra trestov uchádzača podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, v prípade výpisu z registra trestov pre fyzickú
osobu uchádzač verejnému obstarávateľovi predloží údaje v rozsahu podľa § 10 ods.4 Zákona č. 330/2007 Z. z. o
registri trestov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého bude verejný
obstarávateľ oprávnený podať žiadosť a prevziať výpis/y z registra trestov,
- potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO,
- potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO,
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedná predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO.

Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.

Vzhľadom k tomu, že funkcionalita informačného systému Zber údajov, prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ zverejňuje toto oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, neumožňuje kvôli limitu znakov zverejniť podmienky účasti v úplnom rozsahu, verejný obstarávateľ ich zverejňuje v súťažných podkladoch v časti F, ktoré sú voľne prístupné v profile verejného obstarávateľa a na adrese uvedenej v ods. I.3) KOMUNIKÁCIA tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO predložením zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

2. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Uchádzač predloží v ponuke doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia osoby, ktorej technické a odborné kapacity majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia uvedené v ust. § 32 ods. 2 ZVO, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje v súlade s § 34 ods. 1 písm. a) ZVO predložiť zoznam dodávok tovarov s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov , ktorý musí obsahovať dodávku tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v súhrnnej hodnote za predchádzajúce 3 roky, t. j. 3 roky spätne od vyhlásenia verejného obstarávania, v súhrnnej hodnote minimálne dosahujúcej sumu 100 000,00EUR bez DPH.

Pod tovarom rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky sa považuje dodávka tovaru nových
pneumatík na osobné a/alebo nákladné motorové vozidlá.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Sú uvedené v SP, časti A. POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY, bode 20 Pravidlá elektronickej aukcie.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 03.03.2021 09:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.03.2021 09:30
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade s § 54 ods. 3 ZVO neverejné, z dôvodu následného použitia elektronickej aukcie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

2. Uchádzač môže prebežne nahradiť doklady, prostredníctvom ktorých preukazuje splnenie podmienok účasti:
- v zmysle § 39 ZVO jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený
jednotný elektronický dokument. Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienky účasti technickej alebo odbornej
spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiele IV. časti jednotného európskeho dokumentu alebo,
- v zmysle § 114 ods. 1 ZVO čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t,j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.

4. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE
umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť nasledovnými
spôsobmi:
- v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a
bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje
štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 - 16.00 hod.,
- nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu
užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 - 16.00 hod.,
- vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj
splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a o v pracovné dni v čase 8.00 - 16.00 hod.,
- počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.

5. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v
systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

6. Vzhľadom ku skutočnosti, že verejný obstarávateľ v predmetnom verejnom obstarávaní využije postup v súlade s ustanovením § 112 ods. 6 prvá veta ZVO (reverzná súťaž), vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa ustanovenia § 53 ZVO.

7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie aj v prípade, ak na financovanie predmetu
zákazky nenadobudne finančné prostriedky v priebehu jedného roka od vyhlásenia verejného obstarávania.

8. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

9. Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a prílohách súťažných podkladov.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
18.02.2021