„ Špecialista pre verejné obstarávanie pre projekt: Kreatívne centrum Nitra.“

  Zadávateľ:
Mesto Nitra
  Predpokladaná hodnota:
33.040,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.03.2021 09:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
18.02.2021
  Dátum zverejnenia:
19.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Nitra
IČO: 00308307
Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Daniš
Telefón: +421 376502272
Fax: +421 376511931
Email: danis.miroslav@msunitra.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.josephine.probiz.com
Hlavná adresa(URL): http://www.nitra.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„ Špecialista pre verejné obstarávanie pre projekt: Kreatívne centrum Nitra.“
II.1.2) Hlavný kód CPV
79418000-7
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Príprava a realizácia procesu verejného obstarávania pre projekt: Kreatívne centrum Nitra s kódom ITMS NFP302030ADT3 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu(ďalej ako IROP). Prioritná os 3 IROP v rámci aktivity č. 1: Rozvoj kreatívneho talentu, jeho podnikateľského ducha a podpora netechnologických inovácií s použitím informačných technológií a typu aktivity č. 2: Podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents) definovaných v IROP.
Špecifikácia jednotlivých verejných obstarávaní je uvedená elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE. Verejné obstarávania pod poradovým číslom 1 a 6 sa súťažiť nebudú - ide o PD a stavebné práce na stavbe na Martinskom vrchu.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
33 040,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
II.2.4) Opis obstarávania
Príprava a realizácia procesu verejného obstarávania pre projekt: Kreatívne centrum Nitra s kódom ITMS NFP302030ADT3 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu(ďalej ako IROP). Prioritná os 3 IROP v rámci aktivity č. 1: Rozvoj kreatívneho talentu, jeho podnikateľského ducha a podpora netechnologických inovácií s použitím informačných technológií a typu aktivity č. 2: Podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents) definovaných v IROP.
Špecifikácia jednotlivých verejných obstarávaní je uvedená elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE. Verejné obstarávania pod poradovým číslom 1 a 6 sa súťažiť nebudú - ide o PD a stavebné práce na stavbe na Martinskom vrchu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
33 040,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 21
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Kód žiadosti o NFP: NFP302030ADT3; kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2019-49
II.2.14) Doplňujúce informácie
Úspešný uchádzač sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) spôsobom uvedeným v ZVO (napr. predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO alebo zápisom v registri hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO alebo zápisom v obdobnom registri iného členského štátu). V prípade predloženia ponuky skupinou dodávateľov sa použije § 37 ZVO primerane.
Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov na dodržiavanie Metodického usmernenia č. 11-2019, ktorý vydal Úrad pre verejné obstarávanie dňa 22.11.2019, podľa ktorého sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten uchádzač/záujemca, ktorý spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) ZVO, čo uchádzač/záujemca preukazuje podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO.

V prípade, ak uchádzač so sídlom v SR preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 ZVO, nie je povinný predkladať vybrané doklady podľa odseku 2, pretože verejný obstarávateľ by mal byť oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk).
Avšak, verejný obstarávateľ nemá v okamihu vyhlásenia zákazky technicky zabezpečený prístup do príslušného informačných systémov verejnej správy (a to z dôvodov nespôsobených verejným obstarávateľom). Verejný obstarávateľ nemá žiaden vplyv na to, kedy, aké a v akom rozsahu sú mu sprístupnené dáta z príslušných registrov. Preto verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby na preukazovanie splnenia osobného postavenia využili iné spôsoby, a to najmä zápis do zoznamu hospodárskych subjektov alebo predloženie príslušných dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO.

V zmysle Metodického usmernenia ÚVO č.7-2019 zo dňa 22.05.2019 verejný obstarávateľ uvádza, že z informačných systémov verejnej správy nie je oprávnený vyžiadať si výpis z registra trestov, a teda jeho predloženie sa požaduje od uchádzača zaslať elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. V prípade použitia jednotného európskeho dokumentu na preukázanie splnenia podmienok účasti bude súčasťou jeho ponuky vyplnený jednotný európsky dokument, z ktorého musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom ku dňu lehoty na predkladanie ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia a podmienky účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiele IV. časti jednotného európskeho dokumentu. Ak uchádzač použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok:
Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (podľa Podmienky oprávnenosti výdavkov v znení Aktualizácie č. 1 Výzvy:
-vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa
-prax v odbore verejného obstarávania minimálne 5 rokov.
Uchádzač uvedené preukáže predložením dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania a predloží Zoznam poskytnutých služieb v oblasti verejného obstarávania za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, ktorým preukáže, že uskutočnil služby verejného obstarávania na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky, pričom zároveň preukáže, že minimálne jedno takéto verejné obstarávanie bolo pre nadlimitnú zákazku. Zoznam musí byť doplnený potvrdením/potvrdeniami odberateľa/ov, za každú realizovanú zákazku definovanú v predchádzajúcej vete, a ktorá je obsiahnutá v predloženom Zozname.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 02.03.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.03.2021 10:00
Miesto: Mestský úrad Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač, ktorý predložil v lehote na predkladanie ponúk svoju ponuku. Každá fyzická osoba sa preukáže identifikačným dokladom. V prípade, že sa na otváranie ponúk dostaví iná osoba ako štatutárny zástupca oprávnený konať za uchádzača, táto osoba je povinná predložiť okrem identifikačného dokladu aj písomné splnomocnenie od osoby oprávnenej konať za uchádzača.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena bez DPH za predmet zákazky. Celková cena za predmet zákazky musí byť uvedená v eurách bez DPH a zaokrúhlená najviac na 2 desatinné miesta.
2.V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED), je ho povinný vyplniť v súlade so ZVO. Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj. Doklady a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj generálne čestné vyhlásenie.
3.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE (ďalej ako SJ). Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tj. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v SJ považuje okamih jej odoslania v SJ, a to v súlade s funkcionalitou systému.
4.Ponuka bude vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do príslušnej zákazky procesovanej v SJ umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.
Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi: a.) v SJ registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID),
b.) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do SJ.
c)vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou.
d)prostredníctvom autorizačného kódu, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy uchádzača v listovej podobe. Lehota na zaslanie autentifikačného kódu v listovej podobe sú min. 4 pracovné dni.
Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do SJ v Prehľade zákaziek vyberie predmetnú zákazku a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke Ponuky.
5.Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v SJ umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím sa umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
6.Obhliadka miesta realizácie služby nie je potrebná.
7.Verejný obstarávateľ za poskytnutie riadnej súčinnosti na uzavretie zmluvy podľa § 114 ods. 7 a § 56 ZVO považuje súčinnosť podrobne opísanú v bode 33. príslušných súťažných podkladov, pričom lehota na poskytnutie súčinnosti bude 10 pracovných dní.
8.Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ bude predmetom administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného RO a/alebo SO pod RO. Schválenie postupu verejného obstarávania príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
18.02.2021