„Renovácia priestorov Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici“

  Zadávateľ:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Predpokladaná hodnota:
552.571,77 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.03.2021 09:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
17.02.2021
  Dátum zverejnenia:
19.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
IČO: 30232295
Národná 12 , 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Julita Baboľová
Telefón: +421 918610137
Email: julita.babolova@umb.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2277
Hlavná adresa(URL): www.umb.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Ultima Ratio, s.r.o.
IČO: 46862439
Seberíniho 1 , 82103 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Princová
Telefón: +421 904966360
Email: eva.princova@ultimaratio.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Renovácia priestorov Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici“
Referenčné číslo: EUR000079
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214400-4
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je renovácia priestorov Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
552 571,77 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45100000-8
45111100-9
45310000-3
45262650-2
45410000-4
45420000-7
45430000-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica, katastrálne územie Banská Bystrica, C-KN 1936/2, 1936/3, 1936/4, 1936/5, 1936/11
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je renovácia priestorov Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Realizácia predmetu zákazky pozostáva z realizácie diela podľa technickej špecifikácie - Prílohy E.1 a Prílohy E.2 súťažných podkladov a záručnej doby po dobu 5 rokov od dokončenia a odovzdania diela.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
552 571,77 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Od uchádzača sa požaduje zloženie zábezpeky v súlade s § 46 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO). Výška zábezpeky je stanovená na 16 000 Eur. Informácie o spôsobe zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky
účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.
2) Podľa § 32 ods. 2 ZVO: uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
3) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
a) v súlade s § 39 ZVO jednotným európskym dokumentom,
b) v súlade s § 114 ods. 1 ZVO čestným vyhlásením
c) v súlade s § 152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná
rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
4) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s § 152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.
5) V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača za každého člena skupiny osobitne.
6) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie
týchto podmienok preukázať podľa § 32 ods. 4 a ods. 5 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Uchádzač predloží doklad podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní a III.1.3) výzvy: Uchádzač musí preukázať, že za rozhodné obdobie realizoval stavebné práce v celkovom minimálnom objeme rovnajúcom sa 90% z predpokladanej hodnoty zákazky.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
V zmysle aplikácie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní sa úspešný uchádzač zaväzuje na dobu realizácie diela zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
- patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
- sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 16.03.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 15.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.03.2021 10:15
Miesto: Ultima Ratio s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa riadi § 52 ZVO. Vzhľadom na aktuálnu situáciu bude vstup na otváranie ponúk umožnený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka).
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk.
2) Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s § 38 ZVO ods. 1, písm. d) uchádzačom podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g): Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
3) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s § 11 ZVO.
4) Zmluva bude uzatvorená v listinnej podobe.
5) Lehota na poskytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov v súlade s § 114 ods. 7 ZVO je do 10 pracovných dní odo dňa písomného vyzvania na podpis zmluvy zo strany verejného obstarávateľa.
7) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
8) Vzhľadom na podmienky plnenia zmluvy je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
9) Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 ZVO. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvom funkcionality portálu PLUTO na adrese https://pluto.ultimaratio.sk. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie a na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
17.02.2021