Rekonštrukcia atletickej dráhy a atletických sektorov na letnom štadióne MUDr. Ivana Chodáka v Dolnom Kubíne

  Zadávateľ:
Mesto Dolný Kubín
  Predpokladaná hodnota:
467.299,14 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.03.2021 13:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
17.02.2021
  Dátum zverejnenia:
18.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Dolný Kubín
IČO: 00314463
Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 02601 Dolný Kubín
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ľuboslava Šafrová
Telefón: +421 904444280
Fax: +421 435863065
Email: obstaravanie@temako.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430454
Hlavná adresa(URL): https://www.dolnykubin.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia atletickej dráhy a atletických sektorov na letnom štadióne MUDr. Ivana Chodáka v Dolnom Kubíne
II.1.2) Hlavný kód CPV
45236100-1
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu atletickej dráhy na letnom štadióne MUDr. Ivana Chodáka v Dolnom Kubíne.
Rekonštrukcia musí byť zrealizovaná do takej miery, aby spĺňala technické požiadavky Medzinárodnej asociácie atletických federácií IAAF, resp. Svetovej atletiky (ďalej len IAAF/WA) v plošných a materiálových parametroch tak, aby súťažné zariadenie spĺňalo požiadavku budúcej certifikácie vo vzťahu k bežeckej 400 m dráhe (minimálne konštrukčnú kategóriu V.) a aby areál mohol výhľadovo dlhodobo slúžiť pre kvalitnú pravidelnú výučbu telovýchovy, tréningy športových oddielov a pre súťaže (aj na vysokej výkonnostnej a profesionálnej úrovni), vrátane národných.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
467 299,14 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45236114-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
letný štadión MUDr. Ivan Chodáka v Dolnom Kubíne
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia atletického oválu dl. 400m na mestskom futbalovom štadióne v Dolnom Kubíne s umelými polyuretanovými povrchmi hr. 10-13mm a technickými sektormi. Atletický ovál sa skladá z dvoch polomerov. Pričom menší je 25,19m a väčší je 50,38m. Ovál bude mať dĺžku 400m v zostave 4 dráhy na ovále a 6 dráh na šprintérskej rovinke s dĺžkou 130m.
V rámci rekonštrukcie dôjde najprv v južnej časti oválu k vybúraniu pôvodného oplotenia po obvode bežeckej dráhy a k vybúraniu bet. stupňov. Ďalej dôjde k odstráneniu pôvodných bet. obrubníkov, škvarového povrchu, trávnatého povrchu dotknutej plochy vo vytýčenej ploche a vybúranie všetkých prebytočných bet. plôch v ploche budúceho športoviska. Následne bude vykonaná odkopávka zeminy nutná pre realizáciu stabilizačného a podkladného súvrstvia z drveného kameniva o niekoľkých frakciách (podľa PD). Obnažená pláň ihriska bude vyspádovaná a zhutnená. V rámci stabilizácie bude na obnaženej a zhutnenej pláni prevedený drenážny systém z PVC trubiek. Na ňu bude nasledovať realizácia podkladných vrstiev z drveného kameniva o celkovej hr. 310mm. Na toto podkladné súvrstvie bude položený asfaltový koberec otvorený v dvoch vrstvách 50+40mm. Na takto pripravenú plochu bude pre bežeckú dráhu položený umelý vodopriepustný polyuretánový športový povrch hr. 13mm a vodonepriepustný polyuretánový športový povrch hr. 13mm. Plocha ihriska je navrhnutá v spáde 0,4-1% smerom k štrbinovým odvodňovacím žľabom, ktoré budú umiestnené po vnútornom obvode bežeckého oválu kladené do lôžka z betónu C16/20 a bude zaisťovať povrchové odvodnenie a k betónovým obrubníkom kladené do lôžka z betónu C16/20. Na západnej strane (pod tribúnou) vedľa bežeckej dráhy bude rozbežisko s umelým povrchom a jedným doskočiskom pre skok ďaleký a trojskok s pieskom a sektor skoku o tyči. v južnej časti oblúka bude sektor skoku do výšky, rozbežisko pre hod oštepom s kombinovaným umelým povrchom, sektor vrhu guľou a sektor pre ho diskom a kladivom. Po obvode bežeckého oválu bude vybudovaná prístupová komunikácia šírky 0,8m z betónovej zámkovej dlažby hr. 60 mm. Pre futbalistov navrhujeme mobilné striedačky, ktoré je možné využiť v prípade atletických pretekov ako prístrešok pre športovcov.
Umelý povrch bude červený a musí mať platný certifikát medzinárodnej atletickej federácie IAAF. Čiarovanie jednotlivých dráh na ovále a základných handicapov bude prevedené bielou farbou, ostatné handicapy budú prevedené v rozdielnych farebných odtieňoch.

Stavba sa skladá z objektov:
1. etapa: 01 Atletická dráha, 02 Atletické sektory
1. etapa: 03 Prípojka drenáže atletickej dráhy
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
467 299,14 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: V prípade ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s §57 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, bude sa postupovať v súlade s týmto zákonom.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1)Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v súlade s § 32 ods. 1) ZVO
2)Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v § 32 ods.1 ZVO týkajúce sa osobného postavenia spôsobom podľa § 32 ods. 2 ZVO:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Vzhľadom k skutočnosti že verejný obstarávateľ má prístup do databáz verejnej správy, uchádzač nie je povinný predložiť doklady podľa § 32 ods.2 písm.b), c), e), f) ZVO.

Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods.1 ZVO, ktorý vedie UVO.

3) § 32 ods. 4) ZVO - Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v ods.2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

4) § 32 ods. 5) ZVO - Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

Skupina dodávateľov ( § 37 ZVO) preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti G. Podmienky účasti.
.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti predložením nasledovných dokladov:
1. podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
2. podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
3. podľa § 34 ods. 1 písm. m) ZVO

1) Podľa § 34 ods. 1 písm. b) - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2) Podľa § 34 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

3) Podľa § 34 ods. 1 písm. m) predloženie vzoriek a certifikátov

Skupina dodávateľov ( § 37 ZVO) preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne.

V súlade s § 34 ods. 3 ZVO - Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 odseku 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti G. Podmienky účasti.
.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov k § 34 ods. 1 písm. b)
Minimálna požadovaná úroveň štandardov k § 34 ods. 1 písm. g)
Minimálna požadovaná úroveň štandardov k § 34 ods. 1 písm. m)
Požiadavky pre splnenie minimálnej požadovanej úrovne štandardov technickej a odbornej spôsobilosti sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch, Časť G - Podmienky účasti, bod G.3
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.03.2021 13:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.03.2021 13:30
Miesto: Mestský úrad Dolný Kubín, kanc. na 2.posch., č.dv.309, nová budova, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ otváranie ponúk zabezpečí prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk uchádzačom, prostredníctvom funkcionality informačného systému použitého na verejné obstarávanie, tzn. že v okamihu otvorenia ponúk systém EVO vygeneruje a odošle Zápisnicu z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk. (bližšie info je uvedené v SP - čl. 23.)
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Akákoľvek komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude zo strany verejného
obstarávateľa výlučne v slovenskom jazyku. Zo strany záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk.
2) Verejný obstarávateľ realizuje toto verejné obstarávanie prostredníctvom elektronických prostriedkov informačného systému EVO, prevádzkovaného Úradom pre verejné obstarávanie. Hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť v tomto verejnom obstarávaní , musí byť v informačnom systéme Úradu pre verejné obstarávanie zaregistrovaný. Podrobné informácie o informačnom systéme EVO sú zverejnené na webovom portáli Úradu pre verejné obstarávanie (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html).
3) Súťažné podklady sa nezasielajú, sú k dispozícii v priestore zákazky cez systém EVO v Profile verejného obstarávateľa: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430454
4) Predmetné VO nie je zamerané na sociálne aspekty , zelené verejné obstarávanie ani obstarávanie inovácií.
5) Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 10 000,- EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
6)Podľa § 114 ods. 1 ZVO hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6. ZVO. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 ZVO, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety.
7) Verejný obstarávateľ si ako objednávateľ vyhradzuje právo nepristúpiť k uzatvoreniu zmluvy alebo odstúpiť od zmluvy s úspešným uchádzačom ako zhotoviteľom bez akýchkoľvek sankcií, v prípade neschválenia resp. krátenia účelových finančných prostriedkov určených na financovanie predmetu zmluvy zo strany zriaďovateľa, resp. prerušiť realizáciu do schválenia finančného krytia.
8) Verejný obstarávateľ aplikuje tzv. super reverzný postup, kde v zmysle § 112 ods. 6 druhá veta zákona 343/2015 Z.z. vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční až po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
17.02.2021