Telocvičňa pri ZŠ s MŠ M. Hamuljaka v Oravskej Jasenici

  Zadávateľ:
Obec Oravská Jasenica
  Predpokladaná hodnota:
562.011,81 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.03.2021 13:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
17.02.2021
  Dátum zverejnenia:
18.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Oravská Jasenica
IČO: 00314714
Oravská Jasenica 142, 02964 Oravská Jasenica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ľuboslava Šafrová
Telefón: +421 904444280
Email: obstaravanie@temako.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430444
Hlavná adresa(URL): https://www.oravskajasenica.sk/sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Telocvičňa pri ZŠ s MŠ M. Hamuljaka v Oravskej Jasenici
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je novostavba telocvične v existujúcom areáli ZŠ a MŠ v obci Oravská Jasenica.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
562 011,81 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
areál ZŠ a MŠ v obci Oravská Jasenica
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je novostavba telocvične v existujúcom areáli ZŠ a MŠ v obci Oravská Jasenica. Navrhovaná novostavba je pravidelného obdĺžnikového pôdorysu, s prekrytým nástupom, ktorý umožňuje vstup jednak z exteriéru pre verejnosť a jednak pre deti z interiéru ZŠ a MŠ. Stavba je v hlavnom trakte telocvične jednopodlažná, v pristavanom trakte zázemia dvojpodlažná, nepodpivničená. Hlavný objekt telocvične je prestrešený sedlovou strechou, prístavba strechou pultovou. Existujúce zvislé nosné konštrukcie tvorí skelet so žb stĺpmi, výplňové murivo, štítové steny a prístavba sú klasicky murované z porobetónových tvárnic hr. 300 mm, vodorovné nosné konštrukcie prístavby sú tvorené žb doskou. Strešnú konštrukciu nad traktom telocvične tvoria drevené lepené väzníky. Okenné a dverné výplňové konštrukcie sú navrhnuté plastové, v odtieni imitácie dreva. Fasáda je tvorená kombináciou dreveného obkladu s omietkou bielej a tmavosivej farby, obklad sokla je navrhnutý z dekoratívnej omietky v tmavosivom odtieni. Strešná krytina sedlovej a pultovej strechy je navrhnutá z falcovaného plechu tmavosivej farby, zateplená je izolantom na báze minerálnej vlny hr. 350 mm. Plochá strecha prestrešenia vstupnej časti je prekrytá strešnou fóliou. Ako tepelná izolácia kontaktného zatepľovacieho systému hlavnej fasády bude použitý izolant na báze minerálnej vlny hr. 150 mm. Napojenie na pitnú vodu bude cez novonavrhovanú vodovodnú prípojku na existujúcu vodomernú šachtu pre ZŠ a MŠ. Odvedenie kanalizačných vôd bude do existujúcej verejnej kanalizácie cez novú kanalizačnú pripojku. Objekt telocvične bude zásobovaný teplom z existujúcej kotolne ZŠ s MŠ. Elektrická energia bude napojená NN prípojkou.
Stavba sa skladá z objektov:
SO 01 Telocvičňa
SO 02 Vodovodná prípojka
SO 03 Kanalizačná prípojka
SO 04 El. prípojka NN
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
562 011,81 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 10
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: V prípade, ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s §57 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, bude sa postupovať v súlade s týmto zákonom.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v súlade s § 32 ods.1) Zákona č. 343/2015 Z.z. ( ďalej ZVO)

2) Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v § 32 ods.1) týkajúce sa osobného postavenia spôsobom podľa § 32 ods. 2) ZVO:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Vzhľadom k skutočnosti že verejný obstarávateľ má prístup do databáz verejnej správy, uchádzač nie je povinný predložiť doklady podľa § 32 ods.2 písm. b), c), e), f) ZVO.

Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods.1 ZVO, ktorý vedie UVO.

3) § 32 ods.4) ZVO - Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v ods.2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

4) § 32 ods.5) ZVO - Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti G. Podmienky účasti.
.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti predložením nasledovných dokladov:
1. podľa § 34 ods.1 písm. b) ZVO
2. podľa § 34 ods.1 písm. d) ZVO
3. podľa § 34 ods.1 písm. g) ZVO

1) Podľa § 34 ods. 1 písm. b) - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2) Podľa § 34 ods. 1 písm. d) - opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

3) Podľa § 34 ods. 1 písm.g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

V súlade s § 34 ods.3 ZVO Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods.7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 odseku 1 písm. g), ZVO uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti G. Podmienky účasti.
.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov k § 34 ods. 1 písm. b):

Uchádzač predloží:
a)zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác
b)potvrdenia (referencie) o uspokojivom vykonaní stavebných prác o realizácii prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky
Potvrdenia(referencie)musia obsahovať min. údaje:
- názov a adresu dodávateľa, názov a adresu objednávateľa, vrátane kontaktných údajov, kde je možné informáciu overiť
- názov zákazky a stručný popis prác, miesto uskutočnenia prác
- cenu za uskutočnené práce, lehota uskutočnenia a zhodnotenie uskutočnených prác
- meno a podpis osoby, ktorá koná za objednávateľa
c) referencie resp. potvrdenia o realizácii stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky musia byť v úhrnnej cene najmenej 550 000,00 EUR bez DPH, alebo ekvivalent k tejto mene, pričom aspoň jedna referencia resp. potvrdenie musí byť vo výške min. 400 000,00 EUR bez DPH, alebo ekvivalent k tejto mene.

Ak sa uchádzač na preukázanie splnenia podmienky rozhodne použiť referenciu vedenú informačnom systéme ÚVO v Evidencii referencií, uvedie odkaz resp. registračné číslo tejto referencie.

V prípade, že realizácia zákazky bola realizovaná uchádzačom len z časti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí byť z dokladu zrejmé, v akom finančnom objeme ich realizoval uchádzač, alebo jeho osoba podľa § 34, ods. 3 zákona.

Pokiaľ uchádzač predloží v potvrdeniach cenu v inej mene ako euro, na vyčíslenie ceny uskutočnených stavebných prác sa pri prepočte inej meny na menu euro použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania Výzvy na zverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov k § 34 ods. 1 písm.d):

Pre splnenie tejto podmienky sa vyžaduje predloženie:
licencie, certifikátu, osvedčenie alebo iný ekvivalentný platný doklad od nezávislej certifikačnej autority, na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov alebo rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskeho spoločenstva - ktorým preukáže svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi tepelnoizolačného systému, garantuje projektované parametre a životnosť zateplenia.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov k § 34 ods. 1 písm.g):

Pre splnenie tejto podmienky sa vyžaduje predloženie údajov za jedného stavbyvedúceho, kde uchádzač predloží za stavbyvedúceho:
a)Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky o odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním: Pozemné stavby, vydané Slovenskou komorou stav. inžinierov (SKSI), v zmysle zákona Slovenskej republiky č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
b)údaje o odbornej praxi stavbyvedúceho, kde preukáže minimálne 1 skúsenosť s realizáciou stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky

Zahraničný uchádzač môže osvedčenia, oprávnenia, certifikáty požadované v zmysle slovenských právnych noriem na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti stavbyvedúceho nahradiť ekvivalentnými dokladmi vydanými podľa práva krajiny pôvodu uchádzača. Verejný obstarávateľ v tejto súvislosti upozorňuje na skutočnosť, že zahraničný subjekt môže vykonávať výkon činnosti stavbyvedúceho za predpokladu, že je zapísaný v príslušnom registri SKSI ako hosťujúci alebo usadený stavbyvedúci v súlade s § 31 Zákona 138/1992 Zb.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 17.03.2021 13:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.02.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.03.2021 13:30
Miesto: Ing.Ľuboslava Šafrová - TEMAKO, kanc.na 1.poschodí, Trojičné námestie 188, 027 44 Tvrdošín
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ otváranie ponúk zabezpečí prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk uchádzačom, prostredníctvom funkcionality informačného systému použitého na verejné obstarávanie, tzn. že v okamihu otvorenia ponúk systém EVO vygeneruje a odošle Zápisnicu z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk. (bližšie info je uvedené v SP - čl. 23.)
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Akákoľvek komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude zo strany verejného
obstarávateľa výlučne v slovenskom jazyku. Zo strany záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk.
2) Verejný obstarávateľ realizuje toto verejné obstarávanie prostredníctvom elektronických prostriedkov informačného systému EVO, prevádzkovaného Úradom pre verejné obstarávanie. Hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť v tomto verejnom obstarávaní , musí byť v informačnom systéme Úradu pre verejné obstarávanie zaregistrovaný. Podrobné informácie o informačnom systéme EVO sú zverejnené na webovom portáli Úradu pre verejné obstarávanie (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html).
3) Súťažné podklady sa nezasielajú, sú k dispozícii v priestore zákazky cez systém EVO v Profile verejného obstarávateľa: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430444
4) Vzhľadom na podmienky plnenia zmluvy, predmetné VO nie je zamerané na sociálne aspekty, zelené verejné obstarávanie ani obstarávanie inovácií.
5) Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 10 000,- EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
6) Podľa § 114 ods. 1 ZVO hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6. ZVO. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 ZVO, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety.
7) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, najskôr však po splnení odkladacej podmienky, ktorou je schválenie zákazky na predmet tejto zmluvy zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, t.j. objednávateľovi bude zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku doručená kladná správa z kontroly verejného obstarávania na predmet tejto zmluvy. V prípade, že poskytovateľ nenávratného finančného príspevku nebude vyžadovať kontrolu verejného obstarávania, odkladacia podmienka sa nebude vyžadovať a platí, že zmluva uzavretá týmto postupom verejného obstarávania nadobudne účinnosť až po preukázateľnom pridelení finančných prostriedkov na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky.
Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy s úspešným uchádzačom ako zhotoviteľom bez akýchkoľvek sankcií, v prípade neschválenia resp. krátenia účelových finančných prostriedkov určených na financovanie predmetu zmluvy zo strany zriaďovateľa, resp. prerušiť realizáciu do schválenia finančného krytia.
8) Verejný obstarávateľ aplikuje tzv. super reverzný postup, kde v zmysle § 112 ods. 6 druhá veta zákona 343/2015 Z.z. vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční až po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
17.02.2021