Obstaranie technologickej infraštruktúry spoločnosti Dalno s. r. o.

  Zadávateľ:
Dalno s. r. o.
  Predpokladaná hodnota:
251.666,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.03.2021 10:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
12.02.2021
  Dátum zverejnenia:
18.02.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Dalno s. r. o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 47137861
Jána Hollého 3200, 02601 Dolný Kubín
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Gajdoš, ANYTIME s.r.o., Panenská 13, 811 03 Bratislava
Telefón: +421 908905031
Email: info@anytimesro.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.dalno.sk/
Hlavná adresa(URL): https://www.dalno.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa § 8
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Výroba nábytku
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Obstaranie technologickej infraštruktúry spoločnosti Dalno s. r. o.
Referenčné číslo: N022/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
42642100-9
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie tovarov. Predmet zákazky pozostáva z jedného logického celku.
Logický celok č.1 : Horizontálne CNC obrábacie centrum s narážaním kolíkov 1ks

Bližší opis predmetu zákazky je obsiahnutý v časti B. 1 Súťažných podkladov a v prílohe č. 1 Súťažných podkladov -
Technická špecifikácia.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
251 666,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Aleja Slobody 2240, 026 01 Dolný Kubín
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie tovarov. Predmet zákazky pozostáva z jedného logického celku.
Logický celok č.1 : Horizontálne CNC obrábacie centrum s narážaním kolíkov 1ks

Bližší opis predmetu zákazky je obsiahnutý v časti B. 1 Súťažných podkladov a v prílohe č. 1 Súťažných podkladov -
Technická špecifikácia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
251 666,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: IROP-PO3-SC31-2016-5
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa taxatívne určené podmienky učasti týkajúce sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravaní. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstarávaní, dokladmi podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní.

1.2 Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

1.3 Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní alebo potvrdenie o zápise vydané prislušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

1.4 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vztahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú ma zabezpečiť.

1.5 V súlade s § 32 ods. 3 zákona verejný obstarávateľ uvádza, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných
systémov verejnej správy (zákon c. 177/2018 Z.z.).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 29.03.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 01.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.03.2021 11:00
Miesto: ANYTIME s.r.o., Panenská 13, 811 03 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môže zúčastniť len štatutárny zástupca alebo splnomocnená osoba uchádzača, ktorý predložil ponuku. Ponuky nebudú sprístupnené pre uchádzačov na mieste otvárania ale iba "on line". Uchádzačom, ktorí predložia ponuku bude poslaná pozvánka na videokonferenciu "on line" otvárania na základe ich žiadosti cez systém EVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií v celom procese obstarávania postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom
obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO.

Predmet zákazky nebude rozdelený, nakoľko ide o kompaktnú technologickú linku, ktorej jednotlivé technologické celky a stroje uvádzané v technickej špecifikácii na seba veľmi úzko nadväzujú a tvoria kompaktný celok. Z uvedeného vyplýva, že je potrebné, aby postupy jednotlivých častí technológie na seba nadväzovali.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
12.02.2021