NEMOCNIČNÉ POSTELE A NEMOCNIČNÉ STOLÍKY

  Zadávateľ:
Psychiatrická liečebňa Sučany
  Predpokladaná hodnota:
96.827,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.03.2021 10:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
16.02.2021
  Dátum zverejnenia:
17.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Psychiatrická liečebňa Sučany
IČO: 17335612
Hradiská 20, 03852 Sučany
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Ing. Stanislav Čarský
Telefón: +421 903842840
Email: carsky.stanislav@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2137
Hlavná adresa(URL): http://www.plsucany.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
NEMOCNIČNÉ POSTELE A NEMOCNIČNÉ STOLÍKY
Referenčné číslo: 01/2021/SC
II.1.2) Hlavný kód CPV
33192120-9
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka nemocničných postelí a nemocničných stolíkov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
96 827,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Nemocničné postele
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33192120-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Psychiatrická liečebňa Sučany, Hradiská 23, 038 52 Sučany
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodávka nemocničných postelí. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
56 695,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Nemocničné stolíky
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33192000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Psychiatrická liečebňa Sučany, Hradiská 23, 038 52 Sučany
II.2.4) Opis obstarávania
2.3.Predmetom zákazky je dodávka nemocničných stolíkov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
40 132,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
1.2.Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nasledovnými dokladmi:
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 01.07.2016, uchádzač predloží aj výpis z registra trestov právnických osôb nie starší ako tri mesiace,
b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Uvedené podmienky účasti platia pre všetky časti predmetu zákazky.

Verejnému obstarávateľovi nie je umožnený prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), uchádzač je povinný predložiť všetky vyššie požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia.

Z dôvodu obmedzeného rozsahu bunky tohto formuláru je kompletné znenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzačov uvedené v časti A.2 Súťažných podkladov - Preukazovanie plnenia podmienok účasti uchádzačmi.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Požadované finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukáže predložením scanov nasledovných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií:

2.1.podľa § 33 ods. 1 písm. d) prehľadom o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač predloží výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch v celkovej súhrnnej hodnote 56 000,- EUR za všetky tri hospodárske roky. Ekvivalent v inej mene musí by uchádzačom prepočítaný podľa kurzu Európskej centrálnej banky (ďalej len ECB) z inej meny na EUR, ktorý bol zverejnený ECB ako posledný v príslušnom roku. Ak má uchádzač účtovné závierky a ďalšie dokumenty zverejnené v Registri účtovných závierok, uvedie v ponuke len internetovú adresu, na ktorej sú výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch verejne prístupné. V prípade, že výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch uchádzača sú uložené v neverejnej časti Registra účtovných závierok, je potrebné ich v ponuke predložiť spolu s originálom alebo osvedčenou fotokópiou osvedčovacej doložky DataCentra prevádzkovateľa Registra účtovných závierok. V prípade, že ide o uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, takýto uchádzač predkladá predmetné výkazy podľa platných právnych predpisov v krajine svojho sídla.

Uvedená podmienka účasti platí pre časť č. 1 predmetu zákazky Nemocničné postele.

2.2.podľa § 33 ods. 1 písm. d) prehľadom o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač predloží výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch v celkovej súhrnnej hodnote 40 000,- EUR za všetky tri hospodárske roky. Ekvivalent v inej mene musí by uchádzačom prepočítaný podľa kurzu Európskej centrálnej banky (ďalej len ECB) z inej meny na EUR, ktorý bol zverejnený ECB ako posledný v príslušnom roku. Ak má uchádzač účtovné závierky a ďalšie dokumenty zverejnené v Registri účtovných závierok, uvedie v ponuke len internetovú adresu, na ktorej sú výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch verejne prístupné. V prípade, že výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch uchádzača sú uložené v neverejnej časti Registra účtovných závierok, je potrebné ich v ponuke predložiť spolu s originálom alebo osvedčenou fotokópiou osvedčovacej doložky DataCentra prevádzkovateľa Registra účtovných závierok. V prípade, že ide o uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, takýto uchádzač predkladá predmetné výkazy podľa platných právnych predpisov v krajine svojho sídla.

Uvedená podmienka účasti platí pre časť č. 2 predmetu zákazky Nemocničné stolíky.

Z dôvodu obmedzeného rozsahu bunky tohto formuláru je kompletné znenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia uchádzačov uvedené v časti A.2 Súťažných podkladov - Preukazovanie plnenia podmienok účasti uchádzačmi.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Požadovanú technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže predložením scanov nasledovných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií:

3.1.podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: zoznamom dodávok tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Obstarávateľ požaduje, aby úhrnný finančný objem predložených zmlúv bol za stanovené obdobie v hodnote minimálne 28 000,- EUR bez DPH.

Uvedená podmienka účasti platí pre časť č. 1 predmetu zákazky Nemocničné postele.

3.2.podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: zoznamom dodávok tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Obstarávateľ požaduje, aby úhrnný finančný objem predložených zmlúv bol za stanovené obdobie v hodnote minimálne 20 000,- EUR bez DPH.

Uvedená podmienka účasti platí pre časť č. 2 predmetu zákazky Nemocničné stolíky.

3.3.podľa § 34 ods. 1 písm. m) zákona o verejnom obstarávaní: dodaním vzoriek položiek pri ktorých verejný obstarávateľ požaduje ich predloženie v zmysle údajov uvedených v časti B.1 Súťažných podkladov Opis predmetu zákazky.

Uchádzač predloží 1 ks vzorky z každej položky, pri ktorých verejný obstarávateľ predloženie vzorky požaduje v zmysle údajov uvedených v časti B.1 Súťažných podkladov Opis predmetu zákazky. Každý uchádzač zodpovedá za zreteľné označenie ním predložených vzoriek. Na predkladanej vzorke je potrebné zreteľne uviesť minimálne nasledovné údaje:

obchodné meno uchádzača,
sídlo uchádzača,
IČO uchádzača,
kontaktné údaje osoby, ktorú bude verejný obstarávateľ kontaktovať po ukončení predmetného postupu zadávania zákazky za účelom vrátenia vzorky.

Každý uchádzač je povinný za účelom preukázania splnenia podmienky účasti predložiť 1 ks vzorky z každej položky, pri ktorej verejný obstarávateľ predloženie vzorky požaduje v zmysle údajov uvedených v časti B.1 Súťažných podkladov Opis predmetu zákazky na adresu verejného obstarávateľa:

Psychiatrická liečebňa Sučany
Hradiská 23
038 52 Sučany

najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Z dôvodu obmedzeného rozsahu bunky tohto formuláru je kompletné znenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti uchádzačov uvedené v časti A.2 Súťažných podkladov - Preukazovanie plnenia podmienok účasti uchádzačmi.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 18.03.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.03.2021 10:30
Miesto: Psychiatrická liečebňa Sučany, Hradiská 23, 038 52 Sučany, zasadačka RPL na 1.poschodí
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača (osobou oprávnenou konať za uchádzača) alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.

Bližšie informácie o otváraní ponúk sú uvedené v Súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Poskytovanie vysvetlení, výmena informácií a komunikácia (ďalej aj komunikácia) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutoční elektronicky v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO verzia 18.0 (ďalej len EVO) (www.uvo.gov.sk). Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi, s výnimkou prípadov, kedy to výslovne vylučuje zákon o verejnom obstarávaní.

Súťažné podklady k tejto zákazke sú bez obmedzenia prístupné na https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/430447.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 112 ods. 13 zákona č. 343/2015 Z. z., o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov požaduje zloženie zábezpeky ponuky.

Zábezpeka je pre jednotlivé časti predmetu zákazky stanovená vo výške:
Pre časť č. 1 predmetu zákazky Nemocničné postele: 1 700,- EUR
Pre časť č. 2 predmetu zákazky Nemocničné stolíky:1 200,- EUR

Podrobnosti týkajúce sa zloženia zábezpeky ponuky sú uvedené v Súťažných podkladoch.

Poznámka verejného obstarávateľa k preukazovaniu plnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzačov: Verejnému obstarávateľovi nie je umožnený prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Z uvedeného dôvodu je uchádzač povinný predložiť všetky požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia uchádzačov.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.02.2021