Čistiace a osobné hygienické prostriedky

  Zadávateľ:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
213.528,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.03.2021 09:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
16.02.2021
  Dátum zverejnenia:
17.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
IČO: 35946024
Tomášikova 22, 82102 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Danka Vrtochová
Telefón: +421 335315294
Email: vrtochova.danka@javys.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9542
Hlavná adresa(URL): http://www.javys.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
verejný obstarávateľ podľa §7 ods.1 písm. d)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, nakladanie s vyhoretým palivom.
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Čistiace a osobné hygienické prostriedky
Referenčné číslo: 430445
II.1.2) Hlavný kód CPV
39830000-9
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka čistiacich a osobných hygienických prostriedkov čistiace prostriedky, saponáty, prostriedky na riad, sklo, podlahu, toalety, prach na pranie, handra, utierky, prachovky a podobne potrebných na zabezpečenie čistiacich a upratovacích činností, činnosti práčovne a údržby komunikácií a plôch areálu JAVYS, a.s. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
213 528,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33700000-7
33711610-6
33711900-6
33741100-7
33741200-8
33760000-5
33771000-5
39525100-9
39525800-6
39831000-6
39831200-8
39831300-9
39831600-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., špeciálny strážený priestor s osobitným kontrolovaným vstupom pracovisko Jaslovské Bohunice
II.2.4) Opis obstarávania
Dodávka čistiacich a osobných hygienických prostriedkov čistiace prostriedky, saponáty, prostriedky na riad, sklo, podlahu, toalety, prach na pranie, handra, utierky, prachovky a podobne potrebných na zabezpečenie čistiacich a upratovacích činností, činnosti práčovne a údržby komunikácií a plôch areálu JAVYS, a.s. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
213 528,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Dátum začatia: 01.05.2021
Dátum ukončenia: 31.12.2023
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: V súlade s §38 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní viď zverejnenie podmienok v Súťažných podkladoch dostupných vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/430445
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňujú sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: V súlade s §38 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní viď zverejnenie podmienok v Súťažných podkladoch dostupných vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/430445
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1.Podmienky súvisiace s identifikáciou subdodávateľov bližšie informácie sú uvedené v bode 27.3.2 súťažných podkladov.
2.Osobitné podmienky vykonania zákazky bližšie informácie sú uvedené v bode 27.6 súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ použije pri vyhodnotení ponúk elektronickú aukciu podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Predmetom elektronickej aukcie je najnižšia cena v EUR bez DPH, východiskom tejto e-aukcie sú ceny upravované smerom nadol. Ďalšie informácie sú uvedené v aukčnom poriadku, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 08.03.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 08.03.2021 10:00
Miesto: Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o., Farská 8, 949 01 Nitra
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční podľa § 114 ods. 4, prvá veta zákona o verejnom obstarávaní. Otváranie ponúk je neverejné, bez účasti uchádzačov v súlade s §54 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní. Údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a zápisnica z otvárania ponúk sa nezasiela.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
a) Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač nemôže byt zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku.
b) Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom, prípadne českom jazyku.
c) Verejného obstarávateľa pri realizácii verejného obstarávania zastupuje spoločnosť Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o.
d) Súťaž sa realizuje ako elektronická cez IS EVO. Na účasť v súťaži je potrebné postupovať podľa pokynov, príručiek a videonávodov IS EVO zverejnených na web stránke ÚVO, v časti Viac o IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html ), ktoré je potrebné poznať a ďalej v zmysle usmernení v Súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profil verejného obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/430445. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom IS EVO. Súťažné podklady sa nezasielajú. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.
e) Ak vo vyhlásení verejného obstarávania alebo v ostatnej súťažnej dokumentácii existuje odkaz na národnú legislatívu, má sa za to, že vždy platí aj ekvivalentný právny predpis podľa európskeho práva, ak to nie je jednoznačne vylúčené.
f) Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 1 000,- EUR.
g) Informácia k bodu II.2.7) tejto Výzvy: Reálny začiatok plnenia predmetu zákazky závisí od podpisu zmluvy. Zmluva bude uzavretá na dobu určitú a trvá odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do 31.12.2023, s možnosťou skrátenia trvania Zmluvy, v prípade, ak dôjde pred uplynutím dohodnutej doby trvania Zmluvy k vyčerpaniu zmluvnej ceny podľa tejto Zmluvy, Zmluva skončí uplynutím posledného dňa v mesiaci, v ktorom bola vyčerpaná suma podľa tejto Zmluvy, alebo opakovaného predĺženia - Kupujúci má právo, ale nie povinnosť predĺžiť trvanie Zmluvy o tri (3) nasledujúce mesiace a to aj opakovane v prípade, ak cena podľa tejto Zmluvy nebude vyčerpaná do uplynutia dohodnutej alebo následne prolongovanej doby trvania Zmluvy. Kupujúci si musí svoje právo na prvé predĺženie platnosti Zmluvy uplatniť písomne u Predávajúceho najneskôr do 31.12.2023, následné opakované predĺženie platnosti Zmluvy o ďalšie tri (3) mesiace je automatické, pokiaľ Zmluva nie je vypovedaná jednou zo Zmluvných strán s výpovednou lehotou jeden mesiac. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane, pričom maximálna doba trvania Zmluvy pri jej opakovanom predĺžení je najviac do 31.12.2024. Predávajúci sa zaväzuje v prípade uplatnenia opcie zo strany Kupujúceho dodávať Tovar v zmysle tejto Zmluvy za rovnakých podmienok.
h) Verejné obstarávanie sa bude realizovať ako reverzný postup v súlade s § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.02.2021