Tlačiarenské služby

  Zadávateľ:
Slovak Business Agency
  Predpokladaná hodnota:
135.200,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.03.2021 09:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
15.02.2021
  Dátum zverejnenia:
17.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovak Business Agency
IČO: 30845301
Karadžičova 7773/2, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Petra Palenčárová
Telefón: +421 220363100
Email: agency@sbagency.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8313
Hlavná adresa(URL): http://www.sbagency.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hospodárstvo a finančné záležitosti
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Tlačiarenské služby
Referenčné číslo: 428376
II.1.2) Hlavný kód CPV
79800000-2
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník
UB04-3 - Tlačiarenské výrobky
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je poskytnutie kompletných tlačiarenských služieb štandardných a neštandardných tlačiarenských prvkov vrátane distribúcie (balenia a dopravy) a iných súvisiacich dokončovacích služieb s environmentálnymi aspektmi.
Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, konkrétny osobitný postup alebo metódu poskytovania požadovaných služieb, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto osobitný výrobný postup alebo metódu poskytovania
požadovaných služieb ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené služby určené. Pri osobitnom výrobnom postupe alebo metóde/postupe poskytovania požadovaných služieb konkrétnym technologickým postupom, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty technologického postupu v rovnakej alebo vyššej kvalite.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
135 200,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79824000-6
79823000-9
79520000-5
79920000-9
60000000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Slovak Business Agency, Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava Staré Mesto a/alebo regionálne pracoviská verejného obstarávateľa v krajských mestách SR.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je poskytnutie kompletných tlačiarenských služieb neštandardných tlačiarenských prvkov vrátane distribúcie (balenia a dopravy) a iných súvisiacich dokončovacích služieb s environmentálnymi aspektmi. Podrobne uvedené v súťažných podkladoch, Zväzok III. Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
135 200,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 36
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OP Integrovaná infraštruktúra, kód ITMS2014+: 313041I861, kód projektu ITMS2014+: 313031I870, kód projektu ITMS2014+: 313031H810, kód projektu ITMS2014+: 313000J843, resp. iné finančné mechanizmy
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Podľa § 112 ods. 4 písm. a) Zákona verejný obstarávateľ splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) Zákona.
2. Na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní vyžaduje verejný obstarávateľ doklad o oprávnení poskytovať služby v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Jej splnenie uchádzač preukáže podľa § 32 ods. 2 písm. e), resp. ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní vyžaduje verejný obstarávateľ preukázať, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Jej splnenie uchádzač preukáže podľa § 32 ods. 2 písm. f), resp. ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
4. Uchádzač vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
5. Podľa § 37 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať služby preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
6. Na preukázanie splnenia podmienok účasti je možné uplatniť postup podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
7. Z dôvodu, že verejný obstarávateľ nemá postavenie orgánu verejnej moci, neuplatňuje tretí odsek § 32 Zákona o verejnom obstarávaní nakoľko nie je oprávneným subjektom získavať určité doklady z informačných systémov verejnej správy.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. a) Zákona: zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Zoznam poskytnutých služieb má zabezpečiť odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky, ako aj preukázanie praktických skúseností uchádzača s poskytovaním predmetu rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu ako je predmet tejto zákazky.
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona: uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Medzinárodná norma STN EN ISO 14001 špecifikuje požiadavky systému environmentálneho manažérstva tak, aby organizácii umožnila pripraviť a implementovať environmentálnu politiku a dlhodobé ciele environmentu tak, že zohľadňuje právne požiadavky a iné požiadavky, ktoré sa organizácia zaviazala plniť, a informácie významných environmentálnych aspektoch. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie a podmienky plnenia zo zmluvy je predmetné verejné obstarávanie s aspektami zeleného verejného obstarávania. Z uvedeného dôvodu má verejný obstarávateľ záujem uzatvoriť zmluvu so subjektom, ktorý aplikuje v praxi normu STN EN ISO 14001 a ponúkne verejnému obstarávateľovi plnenie s prvkami zeleného obstarávania, šetrného k životnému prostrediu. Aplikácia normy STN EN ISO 14001 v praxi je hodnoverným dokladom na preukázanie dodržiavania štandardov environmentálnej politiky na strane uchádzača.
3. Na preukázanie splnenia podmienok účasti je možné uplatniť postup podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
4. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti uplatniť ustanovenie § 34 ods. 3 Zákona.
5. Podľa § 37 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní skupina dodávateľov splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre bod 1:
Týmto spôsobom uchádzač preukáže poskytnutie služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky (polygrafická výroba) za predchádzajúce tri roky v minimálnej úhrnnej hodnote 100 000 EUR bez DPH.
Pre bod 2:
Certifikát uchádzača na systém environmentálneho manažérstva podľa 14001, resp. preukázanie iných dôkazov preukazujúcich opatrenia na zabezpečenie systému environmentálneho manažérstva v súlade s § 36 zákona o verejnom obstarávaní.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1. Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Pred podpisom Rámcovej dohody sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia Rámcovej dohody uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.
2. Uchádzači berú na vedomie, že (i) verejný obstarávateľ je oprávnený na základe svojich potrieb určovať množstvo a rozsah poskytnutých služieb, a že (ii) množstvá/rozsah služieb určené počas Verejného obstarávania nemožno považovať za záväzné v žiadnom rozsahu. Celkový rozsah poskytnutých služieb bude závisieť od potrieb a kapacít Verejného obstarávateľa počas platnosti a účinnosti Rámcovej dohody.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 3
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Pri použití elektronickej aukcie sa postupuje v zmysle § 112 ods. 11 podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Elektronická aukcia sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania prevádzkovaného Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len systém EVO).
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.03.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.03.2021 10:00
Miesto: Slovak Business Agency, Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava - Staré Mesto. Otváraním ponúk elektronicky prostredníctvom systému EVO sa rozumie ich sprístupnenie komisii.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk (§ 114 ods. 4 v spojitosti s § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní).
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zadávanie zákazky sa realizuje prostredníctvom systému Elektronického verejného obstarávania prevádzkovaného Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len EVO).
2. Verejný obstarávateľ stanovil pre potreby zadávania zákazky spôsob elektronickej komunikácie elektronickou formou prostredníctvom systému EVO.
3. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
4. Súťažné podklady sú dostupné na portáli EVO a v profile verejného obstarávateľa. Súťažné podklady sú verejne prístupné tak, aby bol umožnený neobmedzený, priamy prístup k nim.
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo aplikovať ustanovenie § 40 ods. 6 písm. g) Zákona.
6. Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponuky zabezpečiť zábezpekou ponuky v zmysle § 112 ods. 3 v spojitosti s § 46 Zákona vo výške 3 000 EUR (slovom: tritisíc eur), resp. ekvivalent v inej mene.
7. Úspešní uchádzači ako Zhotovitelia berú na vedomie, že podpisom Rámcovej dohody sa stávajú súčasťou Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu, ako aj Systému riadenia štrukturálnych fondov a zaväzujú sa postupovať v súlade so Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu, ako aj Systémom riadenia štrukturálnych fondov pre programové obdobie 2014-2020 v platnom znení.
8. Úspešní uchádzači ako Zhotovitelia majú povinnosť strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o príspevku poskytovanom z EŠIF) a podľa článku 72 a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17.decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320 469 (ďalej len Nariadenie č. 1303/2013) a/alebo subjektom a osobám povereným oprávnenými orgánmi podľa Zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF a podľa článku 72 a nasl. Nariadenia č. 1303/2013 na výkon kontroly.
9. Trvanie Rámcovej dohody: 36 (tridsaťšesť) mesiacov odo dňa jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu vo výške predpokladanej hodnoty predmetu zákazky, a to podľa toho, ktorá okolnosť nastane skôr. Samotná zákazka zadávaná na základe tejto Rámcovej dohody môže mať v opodstatnenom prípade trvanie dlhšie ako Rámcová dohoda, a to až do jej riadneho ukončenia v súlade s podmienkami určenými v Rámcovej dohode (upresnenie bodu II.2.7) tejto Výzvy).
10. Odkaz na pojem "Zákon" alebo "zákon o verejnom obstarávaní" sa rozumie v celom texte zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
11. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie a podmienky plnenia zmluvy sa jedná o zelené verejné obstarávanie.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.02.2021