Rekonštrukcia Pieninskej cesty – Prielom Dunajca

  Zadávateľ:
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA
  Predpokladaná hodnota:
1.468.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.03.2021 08:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
16.02.2021
  Dátum zverejnenia:
17.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA
IČO: 31966977
Tatranská Lomnica 66 , 05960 Vysoké Tatry
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jana Javorská
Telefón: +421 903772041
Fax: +421 524780359
Email: jana.javorska@lesytanap.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.lesytanap.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§ 7 ods. 1 d/
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
lesné hospodárstvo, verejnoprospešné činnosti a ochrana prírody
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia Pieninskej cesty – Prielom Dunajca
Referenčné číslo: ŠLT-OSS-2021/123
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Rekonštrukcia stavby rieši stavebné úpravy komunikácie v celkovej dĺžke 7980 m, sanáciu 27 oporných múrov a sanáciu 2 mostov na tejto komunikácii a mobiliár. Komunikácia vedie paralelne s hraničnou riekou Dunajec v Pieninskom národnom parku.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 468 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, ochranný obvod Červený Kláštor
II.2.4) Opis obstarávania
Rekonštrukcia stavby rieši stavebné úpravy komunikácie v celkovej dĺžke 7980 m, sanáciu 27 oporných múrov a sanáciu 2 mostov na tejto komunikácii a mobiliár. Komunikácia vedie paralelne s hraničnou riekou Dunajec v Pieninskom národnom parku.
Projektová dokumentácia Rekonštrukcia Pieninskej cesty Prielom Dunajca, obsahuje štyri stavebné objekty.
Objek SO 01 Stavebné úpravy komunikácie spracovala projekčná organizácia OMEGALFA s.r.o. Liptovský Mikuláš, zodpovedný projektant Ing. Martin Uličný a Ing. Vilga Štefan, Spišská Belá. Stavebné objekty SO 02 Sanácia Oporných múrov a SO 03 Sanácia mostov spracovala projekčná organizácia : MARETTA projekt s.r.o. Dolný Kubín, zodpovedný projektant Ing. Maretta Peter,
SO-04 Drevené prístrešky s príslušenstvom a mobiliár, zodpovedný projektant Ing. Vilga Štefan, Spišská Belá.
Rozpočet stavby vypracoval na základe projektovej dokumentácie a požadovaných zmien od investora Ing. Vilga Štefan, Spišská Belá.

SO- 01: Stavebné úpravy sa riešia dvoma spôsobmi. Prevažujúci spôsob je obnova existujúceho krytu komunikácie z kameniva spevneného cementom , druhý je obnova nanesením novej bitúmenovej vrstvy z asfaltobetónu. Dĺžka bitúmenovej úpravy je 930 m.
Šírka komunikácie je rôzna, minimálne 3,0 m, prevažne 4,0 m
Kategória cesty je lesná cesta II. Triedy 2L 4,0/30

SO- 02: Sanácia oporných múrov je riešená šiestimi spôsobmi opráv, podľa typu poškodenia a materiálovotechnického vyhotovenia múrov ( A, B, C, D(C), E(B), F(B) )
Medzi hlavné práce patria :
-odstránenie porastu a nánosov prachových častí z telesa oporného múru mechanicky a potom dočistiť
silným vodným lúčom s tlakovou vodou
-doplnenie chýbajúcich priečnych odvodňovacích rúr
-odstránie stareho venca
-vypĺňanie špár medzi jednotlivými kameňmi oporného múra cementovou maltou pod tlakom
-zahladenie špár, začistenie a umytie múra vodou
-osadenie pozinkovaného zábradlia do nového ŽB venca
-Oporné múry, ktoré sú naviac ešte podmyté vodami z Dunajca a ich základ je rozrušený, alebo dokonca úplne
chýba je potrebné zrealizovať sanáciu základovej škáry a zabezpečiť jej dokonalú ochranu pred ďalším
rozrušovaním.

SO- 03: Jedná sa o dva mostné objekty. Medzi hlavné sanačné práce na mostoch patria :
-Očistenie a odstránenie nánosov a porastu z čiel a krídel mostov
-Odstránenie poškodených a nefunkčných ríms mostov
-Odstránenie vrstiev komunikácie na moste až po hydroizoláciu
-Natavenie novej hydroizolácie
-Výstavba nových železobetónových ríms
-Dobudovanie nových vrstiev komunikácie na mostoch
-Osadenie nového zábradlia do oceľových kotevných pätiek
-Vyšpárovanie kamenného muriva na čelách a krídlach mostov

SO- 04: Projekt uvažuje s 9 prístreškami, s 9 informačnými tabuľami, 22ks lavičiek zrubových

Podrobný opis zákazky zahŕňa projektová dokumentácia, ktorá je súčasťou týchto súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 468 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 17
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: číslo: INTERREG PLSK 01.01.00-SK-0133/17
II.2.14) Doplňujúce informácie
Názov projektu: Zvýšenie atraktivity poľsko-slovenského pohraničia v Pieninách prostredníctvom modernizácie existujúcej turistickej infraštruktúry
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v súlade s § 32 ods. 1 písm. e) a § 32 ods. 1 písm. f) a ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní:

1.1 je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
- doklad nepredkladá, verejný obstarávateľ vykoná overenie prostredníctvom informačného systému oversi.gov.sk

1.2 nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
-preukáže doloženým čestným vyhlásením,

1.3 Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.4 Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
1.5 Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
1.6. V súlade s §32 ods. 3 ZVO verejný obstarávateľ uvádza, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy (zákon č. 177/2018 Z. z.).

Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa tohto bodu za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nepožadujeme
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: § 34 ods. 1 písm. b) zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
§ 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: § 34 ods. 1 písm. b/
Uchádzač predloží zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, v celkovej výške minimálne 500 000,- € bez DPH ( 300 000,- € bez DPH v prácach za oporné múry a 200 000,- € bez DPH v prácach za cesty) za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác

§ 34 ods. 1 písm. g)
- spracované formou zoznamu riadiacich pracovníkov, ktorí budú pracovať v rámci predmetu zákazky s uvedením údajov: meno, funkcia, vzdelanie , prax v stavebníctve.
- Prílohou údajov o osobách musí byť autorizačné osvedčenie stavbyvedúceho - inžinierske stavby, vydané alebo notifikované podľa zákona č.138/1992 zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v platnom znení úradne osvedčenej kópii, alebo ekvivalentný doklad vystavovaný v krajine sídla uchádzača. Zároveň stavbyvedúci predloží ním podpísané čestné vyhlásenie, že bude uchádzačovi plne k dispozícii pri plnení predmetu zákazky v prípade, že bude uchádzač tejto zákazky úspešný. Úspešný uchádzač preukáže dokladom, v akom vzťahu je voči osobe stavbyvedúceho.

ODÔVODNENIE PRIMERANOSTI PODMIENKY ÚČASTI VO VZŤAHU K PREDMETU ZÁKAZKY A POTREBA JEJ ZAHRNUTIA MEDZI PODMIENKY ÚČASTI:
Podmienky technickej a odbornej spôsobilosti sú postavené tak, aby uchádzač preukázal svoje skúsenosti s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného, ako je predmet zákazky.Uchádzač musí preukázať, že disponuje kvalifikovanými odbornými kapacitami, ktoré sú vyžadované pre plnenie predmetu zmluvy
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 17.03.2021 08:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 01.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.03.2021 09:00
Miesto: ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, Tatranská Lomnica č.66,
I. poschodie, č. dv. 104
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Vzhľadom na mimoriadne opatrenia so šírením vírusu COVID-19, verejný obstarávateľ neumožní účasť na otváraní ponúk uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Systém ELENA umožňuje všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku sledovať otváranie ponúk online.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Komisia vyhodnocuje ponuky v súlade s § 112 ods. 6 zákona druhá veta ZVO, podľa návrhu na plnenie kritérií
určenom vo Výzve na predkladanie ponúk, v týchto súťažných podkladoch a v iných dokumentoch poskytnutých
verejným obstarávateľom a na základe pravidiel ich uplatnenia. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40
zákona a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Na základe predložených kritérií na vyhodnotenie ponúk budú ponuky zoradené vzostupne (predbežné poradie) a vyhodnocovať sa bude ponuka uchádzača na predbežne prvom mieste.
2.Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov v zmysle § 46 zákona o verejnom obstarávaní pre zabezpečenie
viazanosti ich ponuky zábezpeku vo výške: 10 000,00 €
3. Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní dočasne nahradiť doklady jednotným európskym
dokumentom, alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným
obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne
prístupné v elektronických databázach, vrátane informácii potrebných na prístup do týchto databáz a informácie o
dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácii potrebných na
prístup do týchto databáz a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom
obstarávaní a sú naďalej platné. Ak použije jednotný európsky dokument, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky
bude vyplnený jednotný európsky dokument. Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienok účasti finančného a
ekonomického postavenia a podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaja uvedeného v oddiele IV. Časti jednotného európskeho dokumentu.
4. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani zamerané na obstarávanie inovácii a nie je
ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
5. V prípade zrušenia verejného obstarávania bude verejný obstarávateľ postupovať v súlade s § 57 zákona o verejnom obstarávaní.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.02.2021