Zariadenie sociálnych služieb Turzovka

  Zadávateľ:
Mesto Turzovka
  Predpokladaná hodnota:
1.005.220,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.03.2021 10:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
13.02.2021
  Dátum zverejnenia:
16.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Turzovka
IČO: 00314331
Stred 178, 02354 Turzovka
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Červeník Ján
Telefón: +421 915264576
Fax: +421 414352471
Email: jan.cervenik@turzovka.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.turzovka.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zariadenie sociálnych služieb Turzovka
II.1.2) Hlavný kód CPV
45215200-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom verejného obstarávania je zákazka na uskutočnenie stavebných prác za účelom vytvorenia podmienok na prevádzkovanie zariadenia sociálnych služieb
Projekt pre realizáciu stavby rieši zámer investora na novostavbu objektu zariadenia sociálnych služieb. Riešený objekt leží v meste Turzovka, okres Čadca, je situovaný v zastavanom území mesta p. č. KN-C 1684/2, 1684/3, 1689 k. ú. Turzovka, pri ceste II. triedy 487. Objekt je nepodpivničený, dvojpodlažný (z časti jednopodlažný), s technickým
zázemím v 1.n.p. Stavba pôdorysného tvaru v podobe písmena L je zastrešená plochou strechou. Objekt so svojím technickým zázemím plní funkciu sociálnych služieb
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 005 220,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45223000-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Žilinský samosprávny kraj, okres Čadca, mesto Turzovka, p. č. KN-C 1684/2, 1684/3, 1689 k. ú. Turzovka
II.2.4) Opis obstarávania
Objekt je situovaný na súčasnej ploche investora. Riešený pozemok je z východnej a západnej strany ohraničený existujúcou zástavbou, zo severnej strany vodným tokom Kysuca, z južnej strany miestnou komunikáciou pri ceste II.triedy 487. Stavbu možno charakterizovať ako samostatne stojaci objekt, dvojpodlažný (z časti jednopodlažný),
nepodpivničený, s plochou strechou. Predmetný pozemok sa nachádza v juhozápadnej časti mesta Turzovka, p.č. KN-C 1684/2, 1684/3, 1689 k.ú. Turzovka. Stavba pôdorysného tvaru v podobe písmena L je zastrešená plochou strechou.
Objekt so svojím technickým zázemím plní funkciu sociálných služieb. Hlavné vstupy do objektu sú zo severovýchodnej strany. Objekt bude napojený na všetky inžinierske siete, (voda, kanálizácia, plyn, elektro.), ktoré sa nachádzajú v priľahlej komunikácii a v blízkosti objektu. Z juhovýchodnej a východnej strany objektu je navrhovaná spevnená plocha s parkoviskom, prístupná z cesty II. triedy 487. Geologický prieskum v tejto etape projektovej dokumentácie nebol spracovaný. Dispozičné riešenie zohľadňuje základné požiadavky investora na prevádzku objektu. Navrhovaný objekt je
dvojpodlažný (z časti jednopodlažný) bez suterénu. Objekt je prístupný hlavnými vstupmi zo severovýchodnej strany. V zásade ide o dva celky, prízemná viacfunkčná časť a dvojpodlažný kompaktný celok ubytovacia časť, objekt je navrhnutý ako
bezbarierový. Prízemná jednopodlažná časť bude slúžiť na denné centrum s príslušenstvom, zázemím a ostatnými potrebnými priestormi (jedáleň, práčovňa, a.p.). Dvojpodlažná časť bude slúžiť na pobytové zariadenie pre dve bytové jednotky (komunitné bývanie) s kapacitou 12 osôb. V 1.n.p. sa nachádza vstupný priestor s
komunikačnou chodbou, ktorá tvorí prístup do miestnosti služobnej pracovne a odľahčovacej služby s hygienami a priestoru práčovne so skladmi prádla. Chodba tvorí prístup taktiež do miestnosti šatne s hygienou, vydájnej kuchyne s jedálňou, technickej miestnosti a oddychovej miestnosti a denného centra. V 1.n.p. je riešená ubytovacia časť - bytová jednotka s kapacitou 6 osôb (šesť izieb so samostatnou hygienou), s miestnosťou služby sestier, spoločenským priestorom, bezbarierovou kúpelňou, WC a
upratovacou kabínou. V 2.n.p. je riešená ubytovacia časť bytová jednotka s kapacitou 6 osôb (šesť izieb so samostatnou hygienou), s miestnosťou kancelárie, šatňami s hygienou a WC. Priestory 1.n.p. a 2.n.p. ubytovacej časti sú navzájom
prepojené so schodiskom a výťahom. Podrobný prehľad miestností rieši výkres - Pôdorys 1.n.p. a 2.n.p.
KAPACITY STAVBY :
Zastavaná plocha : 823,63 m
Podlahová plocha : 1.n.p. 714,91 m 2.n.p. 288,65 m
Plocha balkónov : 79,54 m
Spevnené plochy : 287,00 m
Plocha komunikácii a parkoviska : 439,00 m
Obostavaný priestor : 5202,00 m
Počet pracovníkov ( maximálny počet ) : 10
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 005 220,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: kód ITMS2014+302021W322
II.2.14) Doplňujúce informácie
Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020,
Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám,
Investičná priorita: 2.1 - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry...
Názov projektu: Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia v súlade s ustanoveniami § 32:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev,
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem
účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu
c) nemá evidivané daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, e) je oprávnený
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa
osobitných predpisov (osobitné predpisy viď. § 32 ods. 1 písm. g) ZVO, pozn. č. 47), za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia uvedených v odseku 1. písm. a) až f), zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov.
V súlade s § 32 ods. (3) uchádzač nie je povinný preukazovať doklady podľa ods. (2), ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov.
Verejný obstarávateľ nepožaduje predložiť Zápis do zoznamu hospdoárskych subjektov vedený na ÚVO, uchádzač uvedie len Registračné číslo zápisu
Uchádzač môže podmienky osobného postavenia nahradiť Čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré Čestným vyhlásením nahradil.
Hospodársky subjekt môže v Čestnom vyhlásení uviesť informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne dostupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz a informácie o dokladoch,
ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné..
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa nasledovných ustanovení § 34 technická spôsobilosť a odborná spôsobilosť:
1.V súlade s ods. (1) písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy
Hospoársky subjekt môže podmienky technickej a odbornej spôsobilosti nahradiť Čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené
verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré Čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v Čestnom vyhlásení uviesť informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne dostupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
1. minimálny počet osôb určených na plnenie zmluvy - osoby pre výkon stavbyvedúceho - - dve osoby
Uchádzač predloží fotokópie dokumentov potvrdzujúcich túto skutočnosť dokladom o zápise osôb pre výkon stavbyvedúceho v SKSI a predložením ich životopisu, so zameraním na vykonávanie činnosti stavbyvedúceho, s uvedením zmluvného partnera a konkrétnej stavby.
2. minimálny počet osôb poverených vykonaním zákazky - 3 osoby, okrem stavbyvedúch
Uchádzač uvedie mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov a časť, za ktorú budú zodpovední pri realizácii stavb, - poverených vykonaním zákazky
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Pri realizácii zákazky musí byť vzatý v úvahu sociálny aspekt - predovšetkým v oblasti zamestnanosti v regióne, okrese, kraji, t.j. že v prípade , ak úspešný uchádzaač bude mať potrebu prijať ďalších zamestnancov, prioritne zamestná nezamestnané osoby, ktoré spĺňajú požadované zručnosti, resp. vedomosti a prax, ktoré vyžaduje uskutočnenie
stavebých prác na tejto zákazke
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.03.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.02.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.03.2021 10:30
Miesto: Mestský úrad Turzovka .......................
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1/ Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, je toto obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
2/ Pri realizácii zákazky musí byť vzatý v úvahu sociálny aspekt - predovšetkým v oblasti zamestnanosti v regióne, okrese, kraji, t.j. že v prípade , ak úspešný uchádzaač bude mať potrebu prijať ďalších zamestnancov, prioritne
zamestná nezamestnané osoby, ktoré spĺňajú požadované zručnosti, resp. vedomosti a prax, ktoré vyžaduje uskutočnenie stavebých prác na tejto zákazke
3/ Čestné vyhlásenie, ktorým je možné nahradiť splnenie podmienok účasti podľa § 32 a § 34 je prílohou Súťažných podkladov
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.02.2021