Poskytovanie služieb IT pre Mestský úrad v Topoľčanoch III

  Zadávateľ:
Mesto Topoľčany
  Predpokladaná hodnota:
30.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.02.2021 13:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
12.02.2021
  Dátum zverejnenia:
16.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Topoľčany
IČO: 00311162
Nám. M.R. Štefánika 1, 95501 Topoľčany
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Radoslav Bazala
Telefón: +421 910963191
Fax: +421 385324090
Email: radoslav.bazala@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.topolcany.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Poskytovanie služieb IT pre Mestský úrad v Topoľčanoch III
Referenčné číslo: 1/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
72510000-3
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je správa a údržba informačných technológií mestského úradu v Topoľčanoch.
Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
30 000,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.02.2021 13:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.02.2021