Nákup univerzálneho kolesového traktora s príslušenstvom

  Zadávateľ:
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
  Predpokladaná hodnota:
217.866,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.03.2021 10:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
10.02.2021
  Dátum zverejnenia:
16.02.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31771815
Na Riviére 7/A, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Alžbeta Rišková
Telefón: +421 904668966
Email: info@broz.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.broz.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Verejný obstarávateľ podľa § 8, ods.1, pím. a)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Životné prostredie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup univerzálneho kolesového traktora s príslušenstvom
Referenčné číslo: 1/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
16700000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie univerzálneho kolesového traktora s príslušenstvom: balíkovač a lesná fréza pre účely projektu LIFE19 NAT/SK/001069 Ochrana sysľa pasienkového (Spermophilus citellus).
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
217 866,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
16800000-3
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nová Bošáca, okres Nové mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie univerzálneho kolesového traktora s príslušenstvom: balíkovač a lesná fréza pre účely projektu LIFE19 NAT/SK/001069 Ochrana sysľa pasienkového (Spermophilus citellus).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
217 866,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: LIFE19 NAT/SK/001069 Ochrana sysľa pasienkového (Spermophilus citellus)
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti nasledovne:
a)§ 32 ods. 1 písm. a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe - uchádzač preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace k dátumu na predkladanie ponúk uvedenom v týchto súťažných podkladoch.
b)§ 32 ods. 1 písm. b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávka po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzač preukazuje doloženým potvrdením zo Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace k dátumu na predkladanie ponúk uvedenom v týchto súťažných podkladoch
c)§ 32 ods. 1 písm. c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukazuje doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace k dátumu na predkladanie ponúk uvedenom v týchto súťažných podkladoch.
d)§ 32 ods. 1 písm. d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - uchádzač preukazuje doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace k dátumu na predkladanie ponúk uvedenom v týchto súťažných podkladoch.
e)§ 32 ods. 1 písm. e) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu uchádzač preukazuje doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
f)§ 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukazuje doloženým čestným vyhlásením
g)§ 32 ods. 1 písm. g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať
h)§ 32 ods. 1 písm. h) - nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať. Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ zaradí v rámci vyhodnotenia ponúk pre zákazku Nákup univerzálneho kolesového traktora s príslušenstvom, elektronickú aukciu implementovanú v systéme EVO (www.evo.gov.sk). V rámci danej zákazky bude použitá otvorená elektronická aukcia na najnižšiu cenu.

Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu podľa § 54 zákona č. 343/2015.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 22.03.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 22.03.2021 13:00
Miesto: Bratislava, Na Riviére 7/A
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Nakoľko verejný obstarávateľ do tejto verejnej súťaže zaradil na vyhodnotenie cenových ponúk elektronickú aukciu, v zmysle § 54, otváranie ponúk je neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.

Prítomní budú len členovia komisie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
10.02.2021